Connect with us

ECONOMIE

Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna noiembrie

CECCAR FM

Publicat

pe

Pe baza datelor din calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2019 publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), MEDIAFAX prezintă care sunt declarațiile fiscale care trebuie depuse în luna noiembrie.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANAF, rezultă că, încă de la începutul lunii noiembrie, trebuie depuse mai multe tipuri de formulare, cum ar fi:

– „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, care se depune în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România, de către persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

– „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, care se depune cu 30 de zile înaintea plecării din România, de către persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive;

– Depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau – 700 și Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz. Acestea se depun cu 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial, de către persoanele juridice române; asocierile și alte entități fără personalitate juridică; deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române; reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Al doilea tip de declarație se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

În 7 noiembrie, potrivit ANAF, trebuie depusă Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092. Aceasta se depune de către contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

În 11 noiembrie, se depun următoarele declarații de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA:

– Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;

– Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal;

– Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

– Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal;

– Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;

– Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal.

Tot în 11 noiembrie, se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori formularul “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”.

Conform calendarului, în 15 noiembrie se depun următoarele situații:

– Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …, de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

– Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul…, de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

– Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice);

– Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice);

– Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă, de către destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.

Tot în 15 noiembrie, se depun de către antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile următoarele situații:

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă;

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă;

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă;

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă;

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă;

– Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă.

De asemenea, în ziua menționată anterior, se mai depun următoarele:

– Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație, de către antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare;

– Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație sau navigație, de către antrepozitarii autorizați pentru depozitare;

– Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă, de către operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat;

– Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă, de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.

În 25 noiembrie, potrivit ANAF, se depun următoarele:

– Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2019, de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora;

– Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă, de către plătitorii din drepturi de proprietate intelectuală, din salarii și asimilate salariilor, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse;

– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat;

– Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.;

– Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă, de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plșții contribuțiilor sociale obligatorii;

– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015

– Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz;

– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, de către persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune;

– Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015;

– Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA;

– Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă, de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015;

– Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei și de către persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare;

– Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare). Aceasta se depune de către organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

În 20 noiembrie, se depune cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal, de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).

ECONOMIE

MF: Începând de luni, românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur cu dobândă anuală de 8,25%

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) anunță că, începând de luni, 8 august a.c., românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitate de 1 an și dobândă anuală de 8,25%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. „Interesul românilor pentru titlurile de stat TEZAUR s-a menținut la un nivel ridicat și în luna iulie, suma investită fiind de 1,49 miliarde lei”, menționează MF, într-un comunicat.

Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel:

 între 8 – 26 august 2022 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, cei interesați pot accesa Ghid Tezaur online și Tezaur online;

▪ între 8 – 29 august 2022 de la unitățile Trezoreriei Statului;

▪ între 8 – 26 august 2022 în mediul urban și 8 – 25 august 2022 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

„Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile”, se precizează în comunicat.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări sunt publicate la secțiunea Datorie publicăwww.posta-romana.ro.

Continuare

ECONOMIE

APIA eliberează adeverințe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând de luni, 8 august 2022, eliberează adeverințe pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, care doresc să acceseze credite bancare.

„În acest sens, pentru a veni în sprijinul fermierilor, APIA a încheiat convenții cu instituțiile bancare și nebancare și cu fondurile de garantare din domeniul agricol privind finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii și/sau sprijinului cuplat în sectorul zootehnic”, menționează instituția, într-un comunicat.

Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință care atestă depunerea de către beneficiar, în Campania 2022, a Cererii unice de plată pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și/sau sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și numărul de animale confirmate în urma efectuării unui prim control administrativ.

Totodată, prin adeverința eliberată de APIA, se confirmă că fermierul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schemele din sectorul zootehnic și că acesta îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Cuantumurile înscrise în convenții sunt următoarele:  Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul lapte – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 – L) – 61,25 lei/ tonă; ▪ Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul carne – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) – 213,20 lei/cap; ▪ Ajutorul Național Tranzitoriu speciile ovine/caprine – schema cuplată de producție, (ANTZ 9) – 15,21 lei/cap; ▪ Sprijin cuplat categoria bivolițe de lapte – 510,10 lei/tonă; ▪ Sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne – 824,60 lei/cap; ▪ Sprijin cuplat categoria vaci de lapte – 1159,00 lei/tonă; ▪ Sprijin cuplat viermi de mătase – 289,40 lei/kg gogoși; ▪ Sprijin cuplat categoria ovine/caprine – 54,61 lei/cap.

Conform prevederilor Convenției, dobânda aferentă contractului de finanțare pentru beneficiarii sprijinului acordat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

„Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

BNR a majorat dobânda-cheie la 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând din 8 august

CECCAR FM

Publicat

pe

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, astăzi, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022.

Totodată, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50%, de la 3,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM