Connect with us

ECONOMIE

Criteriile de evaluare pentru Start-Up Nation au fost modificate

CECCAR FM

Publicat

pe

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020 Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Actul normativ aduce o serie de modificări la reglementările aferente ediției din acest an a Programului Start-Up Nation, avându-se în vedere, între altele, modificarea criteriilor privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) și a criteriilor de eligibilitate.

Potrivit noului act normativ, întreprinderile beneficiare ale Programului  sunt întreprinderile înființate de persoane fizice în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii online a planului de afaceri și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis aprobată.

Între principalele modificări aduse programului se numără:

 acordarea unui punctaj diferit în funcție de codul CAEN, având în vedere valoarea adăugată diferită a diverselor activități economice (maximum 20 puncte);

▪ introducerea criteriului de departajare privind inovarea. Pentru a primi punctajul maxim, de 10 puncte, solicitantul se angajează să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, a unui contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

▪ introducerea criteriului de departajare privitor la aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante. Se acordă maximum de 15 puncte pentru întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 6000 lei, 10 puncte pentru un capital social subscris și vărsat de 5000 lei și 5 puncte pentru întreprinderile cu un capital social subscris și vărsat de 4000 lei.

▪ criteriul „prima afacere” – acordarea unui punctaj diferit pe criterii aferente asociaților/acționarilor. Se va acorda maximum de 10 puncte dacă niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.

▪ criterii cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte). Se vor acorda 2 puncte pentru achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii, 2 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate, 4 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere online a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi online B2B, magazine online, sistem de rezervări online etc.), 2 puncte pentru achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică.

▪ criteriul verde – acordarea unui punctaj diferit în funcție de performanțele energetice ale echipamentelor sau soluțiilor tehnologice folosite. Se va acorda maximum de 10 puncte dacă echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obținerii unei economii de energie sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care beneficiarul a solicitat finanțare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

▪ criteriul privind densitatea IMM-urilor se menține, dar se corectează în funcție de noile cifre de la Registrul Comerțului, privitoare la numărul de companii înființate. Astfel, maximum de 5 puncte se va acorda pentru localitățile din județele în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori este mai mic de 4.

O altă reglementare importantă inclusă în noua lege este că, în perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%. Înstrăinarea părților sociale este permisă numai către persoane fizice – investitori individuali – business angels, definiți conform Legii nr. 120/2015 privind stimulare investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.

ECONOMIE

A fost modificată legislația privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

CECCAR FM

Publicat

pe

S-a avut în vedere repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între părinți

Guvernul a adus, printr-o OUG, o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), Ordonanța de urgență aprobată de Executiv transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Aceasta introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor.

Principalele modificări și completări aduse OUG nr. 111/2010 de noul act normativ sunt următoarele: 

 extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale;

▪ majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului  (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;

▪ recalcularea cuantumului ICC în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;

▪ suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;

▪ introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și ICC, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului;

▪ menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;

▪ introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC.

Ordonanța de urgență mai prevede ca, în cazul persoanelor care realizează, în aceeași lună, venituri atât în țară, cât și în statele UE care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia în calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și ICC, sumele obținute în ambele țări.

De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

„Sumele nu pot fi mai mici decât 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleți, si cu sarcini suprapuse, suma obținută ca rezultat al înmulțirii cu 2,5 a valorii ISR  – indicatorul social de referinta, care în 2022 are valoare de 525,5 lei. Deci 2,5 x ISR = 1314 lei”, menționează MMSS.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023. Excepție fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat Ghidul consultativ pentru submăsura 19.1

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor” din cadrul subprogramului tematic LEADER, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în vederea deschiderii sesiunii de finanțare în perioada următoare.

Ghidul supus dezbaterii publice poate fi consultat pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, la secțiunea Transparență decizională.

AFIR precizează că toți cei interesați pot transmite propuneri sau observații pe adresa de e-mail consultare@afir.info până la 9 decembrie 2022.

„Sprijinul pregătitor se adresează parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Subliniez că obiectivul principal al submăsurii vizează creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile acoperite de Grupurile de Acțiune Locală”, a menționat George Chiriță, directorul general al AFIR.

Continuare

ECONOMIE

Schema de ajutor de stat privind sprijinul pentru creșterea animalelor a fost prelungită

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a aprobat o Hotărâre potrivit căreia schema de ajutor de stat privind sprijinul pentru creșterea animalelor, instituită prin HG nr. 1.179/2014, a fost prelungită cu încă 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2023, cu valorile cuantumurilor reglementate în prezent aferente perioadei menționate anterior, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei și ale HG 1179/2014. De asemenea, prin acest act normativ se oferă posibilitatea de a completa cererea inițială doar pentru jumătate de an în vederea continuării activității de ameliorare până la adoptarea noii legislații UE.

HG nr. 1179/2014 reglementează schema de ajutor de stat, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Cererile inițiale de solicitare a ajutoarelor de stat se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), legislația Uniunii Europene în acest domeniu pentru perioada 2023 – 2027 este în curs de elaborare, iar după adoptarea acesteia se va iniția legislația națională și se va notifica la Comisia Europeană noua schemă de ajutor de stat.

HG nr. 1.423/2022 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile HG nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM