Connect with us

ECONOMIE

CE propune o Strategie europeană pentru universități

CECCAR FM

Publicat

pe

Comisia Europeană (CE) a adoptat două inițiative referitoare la universități și alte instituții de învățământ superior, respectiv o Strategie europeană pentru universități și o propunere a Comisiei de recomandare a Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior, informează Executivul comunitar, într-un comunicat.

Europa găzduiește aproape 5.000 de instituții de învățământ superior, 17,5 milioane de studenți din învățământul terțiar, 1,35 milioane de persoane care predau în învățământul terțiar și 1,17 milioane de cercetători. Această strategie urmărește să sprijine toate universitățile din Europa și să le permită să se adapteze la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și redresarea Europei. Ea propune un set de acțiuni importante pentru a sprijini universitățile europene în vederea atingerii a patru obiective:

♦ consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior și a cercetării;

♦ consolidarea universităților ca faruri ale modului de viață european prin acțiuni de sprijin axate pe carierele academice și de cercetare, pe calitatea și relevanța pentru competențe adaptate exigențelor viitorului, pe diversitate, incluziune, practici democratice, drepturi fundamentale și valori academice;

♦ capacitarea universităților ca actori esențiali ai schimbării în dubla tranziție verde și digitală;

♦ consolidarea universităților ca vectori ai rolului și poziției de lider deținute de UE la nivel mondial.

Crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului urmărește să permită instituțiilor europene de învățământ superior să coopereze mai strâns și mai aprofundat, să faciliteze punerea în aplicare a unor programe și activități educaționale transnaționale comune, punerea în comun a capacităților și a resurselor sau acordarea de diplome comune. Aceasta este o invitație adresată statelor membre de a lua măsuri și de a crea condițiile adecvate la nivel național pentru a permite o astfel de cooperare transnațională mai strânsă și durabilă, o punere în aplicare mai eficace a activităților educaționale și de cercetare comune și a instrumentelor Spațiului european al învățământului superior (Bologna). Propunerea va facilita fluxul de cunoștințe și va construi o legătură mai puternică între educație, cercetare și comunitățile industriale inovatoare. Obiectivul este, în special, de a sprijini furnizarea de oportunități de învățare de înaltă calitate pe tot parcursul vieții pentru toți, cu accent pe aptitudinile și competențele cele mai necesare pentru a face față cerințelor economice și societale actuale.

Extinderea inițiativei privind legitimația europeană de student

Dimensiunea europeană a învățământului superior și a cercetării va fi consolidată prin patru inițiative emblematice până la jumătatea anului 2024:

♦ Extinderea la 60 de universități europene, cu peste 500 de instituții de învățământ superior până la jumătatea anului 2024, cu un buget indicativ Erasmus + în valoare totală de 1,1 miliarde euro pentru perioada 2021-2027. Scopul este de a dezvolta și de a împărtăși o cooperare structurală, durabilă și sistemică comună pe termen lung în domeniul educației, cercetării și inovării, creând campusuri interuniversitare europene în care studenții, personalul și cercetătorii din toate regiunile Europei să se poată bucura de mobilitate neîntreruptă și să poată crea noi cunoștințe împreună, dincolo de granițele dintre țări și discipline;

♦ Depunerea de eforturi în vederea elaborării unui statut juridic pentru alianțele instituțiilor de învățământ superior, care să le permită acestora să își pună în comun resursele, capacitățile și punctele forte, cu un proiect-pilot Erasmus+ începând din 2022;

♦ Depunerea de eforturi în vederea unei diplome europene comune pentru a recunoaște valoarea experiențelor transnaționale în ceea ce privește calificările obținute de studenți în învățământul superior și pentru a reduce birocrația în ceea ce privește realizarea programelor comune;

♦ Extinderea inițiativei privind legitimația europeană de student prin lansarea unui identificator european unic al studenților, disponibil pentru toți studenții mobili în 2022 și pentru toți studenții din universitățile din Europa până la jumătatea anului 2024, pentru a facilita mobilitatea la toate nivelurile.

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior va fi discutată cu statele membre. După adoptarea ei de către Consiliu, CE va sprijini statele membre și partenerii relevanți în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei recomandări.

ECONOMIE

Reglementarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, aprobată

CECCAR FM

Publicat

pe

Propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate a fost aprobată de Executiv, informează Agerpres.

„Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate. Acest act normativ este parte a primului jalon al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se referă la managementul apei.

Proiectul de act normativ va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, dar și la: aplicarea cadrului legislativ prin care să se asigure că sistemele individuale adecvate realizează același nivel de protecție a mediului ca și sistemele de canalizare, asigurarea conformării în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil, reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate, creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în special în mediul rural, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere”, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Potrivit sursei citate, actul normativ reglementează aspecte precum: autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate; realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în care să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate; construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare; obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit; întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă; obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme; controlul sistemelor individuale adecvate; sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este fezabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este încă construită, cu condiția ca, la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare, deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile.

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost prevăzute investiții privind colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv prin sisteme individuale adecvate.

Continuare

ECONOMIE

S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR – Proof-of-Concept

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  anunță lansarea Apelului de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept). Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27 iunie 2022, ora 12:00:00 și 27 iulie 2022, ora 12:00:00.

Potrivit unui comunicat al instituției, „prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5”.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Alocarea pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 1.058.993 de euro din care alocarea din FEDR este de 900.144 de euro si alocarea din bugetul de stat este de 158.849 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile cheltuieli cu dotări; ▪ cheltuieli cu active necorporale; ▪ cheltuieli generate de administrație; ▪ cheltuieli pentru consultanță; ▪ cheltuieli salariale; ▪ cheltuieli de informare, comunicare și publicitate; ▪ cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect; cheltuieli cu servicii.

Continuare

ECONOMIE

Norme mai stricte în materie de protecție a consumatorilor, adaptate erei digitale

CECCAR FM

Publicat

pe

Sâmbătă, 28 mai, va intra în vigoare Directiva privind o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, a anunțat Comisia Europeană (CE), într-un comunicat.

„Adoptate în noiembrie 2019, normele actualizează instrumentele disponibile pentru a aborda provocările cu care se confruntă piețele digitale. Acestea le vor oferi atât consumatorilor, cât și autorităților competente instrumente mai puternice pentru a-și exercita drepturile, cum ar fi impunerea unor sancțiuni mai severe sau a unor măsuri reparatorii împotriva prejudiciilor”, se menționează în comunicat.

„Noile norme demonstrează încă o dată importanța pe care Europa o acordă garanțiilor efective pentru consumatori. Acestea vor garanta protecția consumatorilor față de practicile neloiale online, așa cum se întâmplă și offline, făcând ca normele de protecție a consumatorilor să fie adecvate pentru era digitală”, a declarat Věra Jourová, vicepreședinte al CE pentru valori și transparență.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, a adăugat: „Consumatorii europeni au dreptul la cele mai înalte standarde de protecție, iar aceste norme noi respectă întocmai acest angajament. De exemplu, atunci când se caută un produs online, platformele trebuie acum să furnizeze informații transparente cu privire la modul în care sunt clasificate ofertele. Acest lucru este necesar pentru a se evita practicile comerciale înșelătoare. Accesul la căile de atac individuale, precum și sancțiunile pentru încălcările transfrontaliere vor fi, de asemenea, consolidate. Toate acestea vor asigura despăgubirea echitabilă a victimelor și o adevărată descurajare a făptașilor”.

În contextul unei lumi digitale în continuă evoluție, CE precizează că va continua să depună eforturi pentru a se asigura că legislația este potrivită pentru viitor și că le oferă aceeași protecție consumatorilor atât online, cât și offline.

Părțile interesate pot formula observații cu privire la verificarea adecvării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor referitoare la echitatea digitală până la 14 iunie. Astăzi, CE a publicat și un studiu privind „interfețele înșelătoare” (dark patterns), elemente de design manipulator menite să îi convingă pe consumatori să facă anumite alegeri. De asemenea, este disponibilă o fișă informativă cu privire la noile drepturi introduse de Directiva privind modernizarea normelor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM