Connect with us

ECONOMIE

Modificarea unor reglementări privind privind evidența, domiciliul și reședința

CECCAR FM

Publicat

pe

Se au în vedere, între altele, modificarea valabilității cărților de identitate pentru anumite categorii de persoane, precum și eliminarea informațiilor privind locul nașterii titularului înscrise pe actele de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune, printr-un proiect de OUG lansat în dezbatere publică, modificarea unor reglementări privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul, că scopul actului normativ – care va modifica și completa OUG nr. 97/2005 – este „corelarea legislației interne cu legislația europeană, precum și instituirea de reglementări care să asigure atât cadrul instituțional necesar, cât și posibilitatea implementării unor soluții optime pentru înlăturarea consecințelor negative legate de imposibilitatea atingerii scopului pentru care Registrul Național de Evidență a Persoanelor (RNEP) a fost constituit și de alimentarea cu date care nu corespund realității a sistemelor informatice ale instituțiilor și autorităților publice, generate de fenomenul înregistrat cu privire la stabilirea sau schimbarea domiciliului și/sau a reședinței de către cetățenii români fără intenția de a avea locuința principală la adresa declarată, astfel cum prevăd dispozițiile legale în vigoare”.

Printre altele, reglementările propuse vizează următoarele:

♦ clarificarea unor aspecte cu privire la documentul de identitate ce poate fi eliberat minorilor sub 14 ani, respectiv cartea electronică de identitate; cartea de identitate simplă nu este un document de călătorie, potrivit dispozițiilor Regulamentului (U.E.) 2019/1157;

♦ clarificarea competențelor privind soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate și/sau înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței;

♦ crearea premiselor interconectării mai multor sisteme informatice în scopul simplificării interacțiunii cetățeanului cu autoritățile publice în contextul modernizării serviciilor în administrație publică, atât prin obținerea unor informații interinstituțional, cât și prin utilizarea de cereri în format electronic;

♦ corelarea cu art. 4 și 5 din Regulamentul (U.E.) 2019/1157 cu privire la termenul de scoatere din circulație a cărților de identitate care nu îndeplinesc standardele minime de securitate;

♦ introducerea unor norme cu privire la categoriile de vârstă care sunt exonerate de obligația de a se supune amprentării digitale potrivit art.3 din Regulamentul (U.E.) 2019/1157;

♦ eliminarea informațiilor privind locul nașterii titularului înscrise pe actele de identitate pentru respectarea dimensiunilor impuse de regulile stabilite în standardul ICAO;

♦ corelarea prevederilor privind prelevarea imaginilor impresiunilor papilare cu Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familieai acestora care își exercită dreptul la libera circulație;

♦ reglementarea unor norme ce vizează acuratețea datelor din RNEP prin asocierea mențiunii ,,încetat valabilitate domiciliu” persoanelor care nu îndeplinesc condițiile stabilite de Codul Civil cu privire la realitatea aspectelor declarate privind domiciliul;

♦ eliminarea situațiilor în care un număr mare de persoane își stabilesc, în mod fictiv, domiciliul la o adresă prin limitarea stabilirii domiciliului în situația în care în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa declarată;

♦ abilitarea personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de a efectua/solicita verificări în teren, pentru a stabili dacă solicitantul locuiește în mod statornic în imobilul unde solicită stabilirea domiciliului;

♦ abilitarea personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de a anula actul de identitate în care este înscrisă mențiunea privind domiciliul ce nu corespunde realității și actualizarea RNEP cu mențiunea corerspunzătoare. În acest sens – precizează inițiatorii proiectului – este necesară reglementarea unei proceduri care să stabilească un mecanism prin care instituțiile abilitate să realizeze verificări la fața locului și, în măsura în care se constată că persoana nu locuiește sau nu mai locuiește la adresă, să se dispună înregistrarea domiciliului în evidența pasivă, context în care acesta va figura doar în instoricul persoanei;

♦ valabilitatea mențiunii privind domiciliul pe perioada cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca locuință principală, cu excepția cazului în care aceasta locuiește efectiv la adresa declarată ca reședință;

♦ eliminarea normelor referitoare la Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și completate olograf de solicitanții actelor de identitate, după intrarea în vigoare a normelor privind generarea electronică a cererilor de referință.

Astfel, potrivit proiectului, cartea de identitate se eliberează: a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani; b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani; c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani; d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani. Până la asigurarea infrastructurii tehnice necesare punerii în circulație a cărții electronice de identitate, cartea de identitate se eliberează cu valabilitatea prevăzută de dispozițiile alin. (1) dar nu mai mult de data de 3.08.2031. De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează: a) cu valabilitate de 3 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani; b) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani; c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea: a) unei cărți electronice de identitate; b) unei cărți de identitate simple.

Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art. 121, se eliberează astfel: a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare; b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărți electronice de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.

ECONOMIE

Reglementarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, aprobată

CECCAR FM

Publicat

pe

Propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate a fost aprobată de Executiv, informează Agerpres.

„Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate. Acest act normativ este parte a primului jalon al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se referă la managementul apei.

Proiectul de act normativ va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, dar și la: aplicarea cadrului legislativ prin care să se asigure că sistemele individuale adecvate realizează același nivel de protecție a mediului ca și sistemele de canalizare, asigurarea conformării în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil, reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate, creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în special în mediul rural, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere”, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Potrivit sursei citate, actul normativ reglementează aspecte precum: autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate; realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în care să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate; construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare; obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit; întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă; obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme; controlul sistemelor individuale adecvate; sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este fezabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este încă construită, cu condiția ca, la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare, deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile.

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost prevăzute investiții privind colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv prin sisteme individuale adecvate.

Continuare

ECONOMIE

S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR – Proof-of-Concept

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  anunță lansarea Apelului de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept). Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27 iunie 2022, ora 12:00:00 și 27 iulie 2022, ora 12:00:00.

Potrivit unui comunicat al instituției, „prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5”.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Alocarea pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 1.058.993 de euro din care alocarea din FEDR este de 900.144 de euro si alocarea din bugetul de stat este de 158.849 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile cheltuieli cu dotări; ▪ cheltuieli cu active necorporale; ▪ cheltuieli generate de administrație; ▪ cheltuieli pentru consultanță; ▪ cheltuieli salariale; ▪ cheltuieli de informare, comunicare și publicitate; ▪ cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect; cheltuieli cu servicii.

Continuare

ECONOMIE

Norme mai stricte în materie de protecție a consumatorilor, adaptate erei digitale

CECCAR FM

Publicat

pe

Sâmbătă, 28 mai, va intra în vigoare Directiva privind o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, a anunțat Comisia Europeană (CE), într-un comunicat.

„Adoptate în noiembrie 2019, normele actualizează instrumentele disponibile pentru a aborda provocările cu care se confruntă piețele digitale. Acestea le vor oferi atât consumatorilor, cât și autorităților competente instrumente mai puternice pentru a-și exercita drepturile, cum ar fi impunerea unor sancțiuni mai severe sau a unor măsuri reparatorii împotriva prejudiciilor”, se menționează în comunicat.

„Noile norme demonstrează încă o dată importanța pe care Europa o acordă garanțiilor efective pentru consumatori. Acestea vor garanta protecția consumatorilor față de practicile neloiale online, așa cum se întâmplă și offline, făcând ca normele de protecție a consumatorilor să fie adecvate pentru era digitală”, a declarat Věra Jourová, vicepreședinte al CE pentru valori și transparență.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, a adăugat: „Consumatorii europeni au dreptul la cele mai înalte standarde de protecție, iar aceste norme noi respectă întocmai acest angajament. De exemplu, atunci când se caută un produs online, platformele trebuie acum să furnizeze informații transparente cu privire la modul în care sunt clasificate ofertele. Acest lucru este necesar pentru a se evita practicile comerciale înșelătoare. Accesul la căile de atac individuale, precum și sancțiunile pentru încălcările transfrontaliere vor fi, de asemenea, consolidate. Toate acestea vor asigura despăgubirea echitabilă a victimelor și o adevărată descurajare a făptașilor”.

În contextul unei lumi digitale în continuă evoluție, CE precizează că va continua să depună eforturi pentru a se asigura că legislația este potrivită pentru viitor și că le oferă aceeași protecție consumatorilor atât online, cât și offline.

Părțile interesate pot formula observații cu privire la verificarea adecvării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor referitoare la echitatea digitală până la 14 iunie. Astăzi, CE a publicat și un studiu privind „interfețele înșelătoare” (dark patterns), elemente de design manipulator menite să îi convingă pe consumatori să facă anumite alegeri. De asemenea, este disponibilă o fișă informativă cu privire la noile drepturi introduse de Directiva privind modernizarea normelor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM