Connect with us

ECONOMIE

În proiect, noi reglementări privind organizarea și funcționarea MF și ANAF

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Demersul are la bază, în principal, adoptarea, în ultima perioadă, a unor acte normative de nivel superior care impun promovarea unor noi reglementări.

Astfel, în ceea ce privește modificarea și completarea HG nr. 34/2009, proiectul prevede, printre altele, preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor si personalului aferent de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la Ministerul Finanțelor. De asemenea, proiectul are în vedere: ♦ preluarea activității și a atribuțiilor aferente activității de reprezentare în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor, în cadrul structurii juridice și, ulterior, transferul, în condițiile legii, la Ministerul Finanțelor, a unei părți din personalul care a desfășurat aceste atribuții în cadrul ANAF; ♦ preluarea de la ANAF a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA), a posturilor și a personalului aferent acestei activități în cadrul Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, având în vedere competența direcției generale în domeniul de reglementare al Codului fiscal și expertiza acesteia în elaborarea legislației fiscale, respectiv procedural fiscale, precum și faptul că soluția fiscală individuală anticipată presupune emiterea unui act administrativ fiscal prin care este soluționată cererea contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare, în vederea creșterii eficienței activității de soluționare a SFIA; ♦ stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor la 2001 posturi exclusiv demnitarii, având în vedere prevederile art. 6 alin.(5) din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare si reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea PNRR necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si reziliență, redistribuirea unor posturi vacante de la ANAF – aparat propriu și unități subordonate, precum și a posturilor alocate activității de soluționare a contestațiilor și a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate; ♦ înființarea a două posturi de secretar de stat ținând seama de necesitatea coordonării desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare.

Totodată, inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că, din analiza activității curente a Direcției generale management al domeniilor reglementate specific se constată necesitatea înființării Direcției pentru administrarea participațiilor statului și preluarea în subordinea acesteia a Serviciului administrarea participațiilor statului.

De asemenea – subliniază reprezentanții MF – ca urmare analizei și evaluării structurii funcționale a Direcției decontabilitate publică, atât din punct de vedere al atribuțiilor,  cât și din punct de vedere al eficienței și eficacității în realizarea obiectivelor, s-a considerat că se impune reorganizarea actualei direcții, având în vedere inclusiv aspectele privind asigurarea unei mai bune implicări și responsabilizări a personalului la toate nivelurile. De asemenea, s-a ținut seama de faptul că în cadrul Direcției de contabilitate publică sunt desfășurate activități cu caracter deosebit de complex atât în domeniul contabilității publice, cât și al Trezoreriei Statului. În acest context, inițiatorii propun, prin acest proiect, reorganizarea Direcției de contabilitate publică în Direcția generală de contabilitate publică, demersul având la bază necesitatea eficientizării procesului decizional si a derulării activităților interne, precum și prevenirea unor eventuale disfuncționalități sau blocaje la nivelul structurii actuale.

Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului se va reorganiza în Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului aferent direcției, precum și a unor posturi vacante.

Proiectul prevede, de asemenea, reorganizarea Direcției generale pregătire Ecofin, asistență comunitara și relații financiare internaționale în două structuri distincte organizate la nivel de direcție generală, respectiv Direcția generală relații financiare internaționale și Direcția generală pregătire Ecofin si asistență comunitară prin preluarea în mod corespunzător a activității, atribuțiilor, posturilor și personalului aferent din cadrul acesteia. În prezent, activitatea Direcției generale se desfășoară pe două domenii de activitate, având în vedere specificul și natura diferită a problematicilor și sarcinilor îndeplinite anterior de cele două structuri.

Potrivit prevederilor proiectului, se va înființa Serviciul coordonarea și monitorizarea implementării componentei Ministerului Finanțelor din PNRR.

În ceea ce privește modificarea și completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, proiectul prevede, printre altele:  abrogarea din cuprinsul textului și a anexelor HG nr. 520/2013, a articolelor/alineatelor/anexei care fac referiri la structurile și activitatea vamală, precum și reformularea în unele cazuri a articolelor aceluiași act normativ care reglementează cu privire și la activitatea vamală a ANAF; ▪ eliminarea atribuției prevăzute la art.7, litera A, punctul 25 referitoare la activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal și introducerea în locul acesteia a unei noi atribuții care să preia prevederea din Legea nr. 295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice si Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite atribuții legate de activitatea si personalul preluat în condițiile legii, stabilite prin ordin al ministrului Finanțelor; ▪ modificarea lit. c) a art. 6 și modificarea punctului 7 de la art. 7, litera B, în vederea corelării cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și prevederii funcțiilor de control inopinat, control antifraudă și verificare documentară, prevăzute de Codul de procedură fiscală; ▪ modificarea punctului 26 de la art. 7, litera B, ca efect al preluării activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate la Ministerul Finanțelor; ▪ completarea proiectului actului normativ cu noi puncte la art. 7, litera B, pct.261 – 264  referitoare la combaterea erodării bazei de impunere și transferului profiturilor, derularea procedurii amiabile și emiterea acordurilor de preț în avans; ▪ stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al  Agenției   și   structurile   subordonate   la   22.244, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor;  înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție. Modificarea se va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF și în fondurile alocate.

ECONOMIE

Reglementarea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate, aprobată

CECCAR FM

Publicat

pe

Propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate a fost aprobată de Executiv, informează Agerpres.

„Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiectul de HG privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/ înregistrarea, controlul și exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare ape uzate. Acest act normativ este parte a primului jalon al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se referă la managementul apei.

Proiectul de act normativ va contribui la accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, dar și la: aplicarea cadrului legislativ prin care să se asigure că sistemele individuale adecvate realizează același nivel de protecție a mediului ca și sistemele de canalizare, asigurarea conformării în aglomerările sau părți din aceste aglomerări în care sistemul public de canalizare nu este fezabil, reglementarea sistemelor individuale adecvate și stabilirea condițiilor de descărcare a apelor uzate din acestea în resursele de apă, monitorizarea controlul și raportarea colectării și epurării apelor uzate prin sisteme individuale adecvate, creșterea gradului de colectare și epurare a apelor uzate în special în mediul rural, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate menajere”, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Potrivit sursei citate, actul normativ reglementează aspecte precum: autorizarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare a apelor uzate; realizarea de către autoritățile publice locale a unui Registru în care să fie înscrise/înregistrate sistemele individuale adecvate; construcția sistemelor adecvate în funcție de modul de epurare; obligația de înscriere/înregistrare a sistemelor individuale adecvate, de către beneficiarii/ deținătorii acestora, în Registrul special constituit; întreținerea și exploatarea sistemelor individuale adecvate în funcție de modul de epurare inclusiv monitorizarea descărcării apelor uzate epurate în resursele de apă; obligația realizării de contracte cu firme de vidanjare a beneficiarilor de sisteme individuale adecvate, care doar colectează ape uzate, și a firmelor de vidanjare cu operatorii unor stații de epurare conforme; controlul sistemelor individuale adecvate; sancțiuni privind înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate.

Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Prin excepție, pot fi autorizate sisteme individuale adecvate și acolo unde este fezabilă realizarea unei rețele de canalizare, dar unde aceasta nu este încă construită, cu condiția ca, la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare, deținătorii acestor sisteme individuale au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile.

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost prevăzute investiții privind colectarea și epurarea apelor uzate, inclusiv prin sisteme individuale adecvate.

Continuare

ECONOMIE

S-a lansat apelul de proiecte din cadrul POR – Proof-of-Concept

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  anunță lansarea Apelului de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept). Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27 iunie 2022, ora 12:00:00 și 27 iulie 2022, ora 12:00:00.

Potrivit unui comunicat al instituției, „prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în Ghid, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5”.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanțării nerambursabile acordate de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Alocarea pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 1.058.993 de euro din care alocarea din FEDR este de 900.144 de euro si alocarea din bugetul de stat este de 158.849 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile cheltuieli cu dotări; ▪ cheltuieli cu active necorporale; ▪ cheltuieli generate de administrație; ▪ cheltuieli pentru consultanță; ▪ cheltuieli salariale; ▪ cheltuieli de informare, comunicare și publicitate; ▪ cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect; cheltuieli cu servicii.

Continuare

ECONOMIE

Norme mai stricte în materie de protecție a consumatorilor, adaptate erei digitale

CECCAR FM

Publicat

pe

Sâmbătă, 28 mai, va intra în vigoare Directiva privind o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, a anunțat Comisia Europeană (CE), într-un comunicat.

„Adoptate în noiembrie 2019, normele actualizează instrumentele disponibile pentru a aborda provocările cu care se confruntă piețele digitale. Acestea le vor oferi atât consumatorilor, cât și autorităților competente instrumente mai puternice pentru a-și exercita drepturile, cum ar fi impunerea unor sancțiuni mai severe sau a unor măsuri reparatorii împotriva prejudiciilor”, se menționează în comunicat.

„Noile norme demonstrează încă o dată importanța pe care Europa o acordă garanțiilor efective pentru consumatori. Acestea vor garanta protecția consumatorilor față de practicile neloiale online, așa cum se întâmplă și offline, făcând ca normele de protecție a consumatorilor să fie adecvate pentru era digitală”, a declarat Věra Jourová, vicepreședinte al CE pentru valori și transparență.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, a adăugat: „Consumatorii europeni au dreptul la cele mai înalte standarde de protecție, iar aceste norme noi respectă întocmai acest angajament. De exemplu, atunci când se caută un produs online, platformele trebuie acum să furnizeze informații transparente cu privire la modul în care sunt clasificate ofertele. Acest lucru este necesar pentru a se evita practicile comerciale înșelătoare. Accesul la căile de atac individuale, precum și sancțiunile pentru încălcările transfrontaliere vor fi, de asemenea, consolidate. Toate acestea vor asigura despăgubirea echitabilă a victimelor și o adevărată descurajare a făptașilor”.

În contextul unei lumi digitale în continuă evoluție, CE precizează că va continua să depună eforturi pentru a se asigura că legislația este potrivită pentru viitor și că le oferă aceeași protecție consumatorilor atât online, cât și offline.

Părțile interesate pot formula observații cu privire la verificarea adecvării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor referitoare la echitatea digitală până la 14 iunie. Astăzi, CE a publicat și un studiu privind „interfețele înșelătoare” (dark patterns), elemente de design manipulator menite să îi convingă pe consumatori să facă anumite alegeri. De asemenea, este disponibilă o fișă informativă cu privire la noile drepturi introduse de Directiva privind modernizarea normelor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM