Connect with us

ECONOMIE

Procedura privind schema de compensare a facturilor la energie și gaze, publicată

CECCAR FM

Publicat

pe

Ordinul comun nr. 183/112/173/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 155 fin 15 februarie 2022.

În ceea ce privește clienții casnici, actul normativ prevede că, pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută de OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții casnici beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgență. Sumele cu titlu de compensație se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor.

Actul normativ prevede, între altele, că furnizorul are obligația să verifice încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda compensația. Compensația se acordă tuturor clienților casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a și b) din lege. Prin excepție, compensația se aplică și pentru clienții casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzute la art. 1 alin. (6) din OUG nr. 118/2021, respectiv la art. II alin. (4) din OUG nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 118/2021. Compensația se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG nr. 118/2021. În situația în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele prevăzute de lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a depăși plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, compensația nu se aplică pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la regularizare se retrage compensația anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic. În situația în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat în limitele prevăzute de lege și nu s-a acordat compensația cuvenită clientului respectiv, în baza consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de compensație în factura de regularizare. De asemenea, în cazul în care consumul unui client casnic depășește plafonul maxim de consum total aferent sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, factura de regularizare conține și recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga perioadă. Pentru orice situații în care se constată că o compensare anterior acordată clientului casnic este retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent între client și furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidențiate distinct cu semnul „plus” în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.

În ceea ce privește clienții finali noncasnici, actul normativ prevede că beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, sunt următoarele categorii: a) întreprinderile mici și mijlocii; b) microîntreprinderile; c) cabinetele medicale individuale; d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la această procedură; e) întreprinderi individuale; f) întreprinderi familiale; g) persoanele fizice autorizate.

Pentru aceștia, se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie electrică aferente perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de ANRE; b) tariful de distribuție care înseamnă tarifele specifice de distribuție stabilite de ANRE prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei electrice; c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit Ordinului președintelui ANRE nr. 187/2018; d) suma reprezentând contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017; e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către ANRE; b) tarifele reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către ANRE; c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII — Accize și alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) și ii) din OUG nr. 118/2021 se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA.

Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada menționată, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută în ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale înregistrate de clienții finali beneficiari.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM