Connect with us

ECONOMIE

MMSS propune noi reglementări în domeniul economiei sociale

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) intenționează să modifice Legea nr.219/2015 privind economia socială, prin promovarea unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională, pe site-ul instituției.

Potrivit MMSS, revizuirea legislației în domeniul economiei sociale va contribui la asigurarea forței de muncă necesară angajatorilor din întreprinderile sociale, la incluziunea socială a persoanelor aparținând grupului vulnerabil, asigurând accesul la un loc de muncă și un trai decent, la consolidarea pieței muncii și la prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național.

Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul că, în România, impactul economic al întreprinderilor sociale este marginal, actualul cadru legislativ și de politică publică nevalorificând suficient potențialul întreprinderilor sociale de a inova și de a contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă. „Obiectivul principal al economiei sociale nu este profitul, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele din grupul vulnerabil sau pentru membrii comunității care nu au acces la suficiente resurse pentru a se dezvolta, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității”, precizează reprezentanții MMSS. De asemenea, dezvoltarea structurilor dedicate economiei sociale crește de la an la an, devenind un important pilon în crearea locurilor de muncă. „Întreprinderile sociale, devin factori vizibili în comunitățile lor, reușind să contribuie la dezvoltarea economică și incluziunea socială din România”, subliniază inițiatorii proiectului.

În scopul asigurării unei activități eficiente de implementare a prevederilor legale în domeniul economiei sociale, de centralizare a informațiilor necesare, corecte și complete cu privire la situația și evoluția domeniului economiei sociale la nivel național, MMSS a înființat Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUIES), administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, dinamica sectorului de economie socială conform Registrului Unic de evidență al Întreprinderilor Sociale, este evidențiată prin acordarea a 2.485 atestate de întreprindere socială și 136 mărci de întreprindere socială de inserție în perioada 2016-2021. De asemenea, conform datelor acestuia, în toate județele din România există cel puțin o întreprindere socială atestată, media națională fiind de 35 de întreprinderi pe județ. Cea mai mare densitate se înregistrează în județul Alba, cu 295 întreprinderi sociale atestate, urmat de Cluj cu 179 de întreprinderi sociale atestate, Maramureș – 152, Dolj – 126, Prahova – 120, Iași – 119, Argeș – 116, Brașov – 107, Dâmbovița – 104 și Prahova – 63. Județele cu un număr mare de întreprinderi sociale atestate sunt cele caracterizate fie de pre-existența unui sector puternic și inovativ al serviciilor sociale (caracterizat inclusiv de existența unor întreprinderi sociale atestate), fie /și a unui sector economic relativ puternic.

MMSS relevă, în Nota de fundamentare, că, deși numărul întreprinderilor sociale crește constant, dinamica de înființare a acestora este influențată foarte mult și de perioadele în care se acordă finanțări europene. Totodată, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, în perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost instituite o serie de restricții în ceea ce privește desfășurarea activităților și au fost reglementate mai multe măsuri pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum și măsuri de protecție socială. În aceeași măsură ca toate celelalte entități care desfășoară activități economice, lipsa consumatorilor, personal angajat trimis în șomaj tehnic, costuri suplimentare pentru asigurarea echipamentelor și a materialelor de protecție sau chiar interzicerea activității pe perioada stării de urgență, pot duce, în cele mai multe cazuri, la pierderea veniturilor realizate din activitățile desfășurate, ceea ce înseamnă noi probleme sociale.

MMSS a elaborat un chestionar privind Economia Socială – Întreprinderile Sociale cu scopul de a evalua impactul crizei COVID-19 asupra întreprinderilor sociale, de a informa aceste entități cu privire la măsurile active disponibile în cadrul legal, dar și de a vedea ce tip de sprijin apreciază a fi util în activitatea desfășurată. Chestionarul a fost transmis în luna mai 2020 către entitățile care activează în domeniul economiei sociale. Analiza răspunsurilor primite a relevat următoarele: ▪ 21,4% din respondenți au fost întreprinderi sociale, iar 78,6% întreprinderi sociale de inserție; ▪ 67,9% provin din mediul urban, iar 32,1% din mediul rural; ▪ 66,7% din persoanele angajate aparținând grupului vulnerabil provin din sistemul de protecție a copilului, 33,3% sunt persoane din familii beneficiare de ajutor social; ▪ 50% persoane fac parte din familii beneficiare de alocție pentru susținerea familiei, 16,7% persoane fără adăpost, 33,3% aparțin altor categorii de persoane aflate în risc de marginalizare; ▪ 100% persoane aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacție a nevoilor de trai. Pentru persoanele angajate în aceste întreprinderi, s-au acordat 100% servicii consiliere, 100% adaptarea la locul de muncă, 66,7% cursuri de formare profesională, 33,3% au beneficiat de găzduire în centre rezidențiale.

În perioada stării de urgență și a stării de alertă în care au fost aplicate măsurile pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 57,1% dintre respondenți au răspuns că activitatea a fost întreruptă, 32,2% au răspuns că activitatea a fost redusă de scăderea cererii, 10,7% au suspendat contractele de muncă ale unui/unor angajați, 14,3% au încetat contractele de muncă ale unui/unor angajați. Pentru persoanele ale căror contracte individuale au fost suspendate, 35,7% au beneficiat de indemnizație de șomaj. La întrebarea cum anticipează evoluția întreprinderilor de economie socială în următoarea perioadă 50% au răspuns că stagnează, 28,6% din respondenți au răspuns că își vor restrânge activitatea și vor reduce numărul persoanelor angajate, 21,4% nu au răspuns. Din răspunsurile respondenților reiese că 28,6% din structurile de economie socială au fost dezvoltate prin proiecte POSDRU sau POCU, iar 64,3% au fost dezvoltate în mod independent. Referitor la acordarea de facilități și sprijin pentru dezvoltarea acestor entități, 82,1% dintre respondenți au răspuns că scutirea sau scăderea taxelor și impozitelor ar fi utile, 7,1% au considerat oportună acordarea de consultanță și asistență post-înființare,10,8% nu știu/nu răspund; de asemenea, 85,7% doresc soluții dedicate finanțării pentru dezvoltare, iar 64,3% consideră că un sprijin util din partea autorităților ar fi punerea la dispoziție a spațiilor pentru derularea activității; sprijinul pentru dezvoltarea de piețe de desfacere este apreciat ca util pentru 57,1% dintre respondenți.

„Întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat la aceste probleme sociale complexe. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă și oportunități de angajare pentru tinerii aflați în situații de risc, pentru femei și persoane cu dizabilități, oferindu-le instruire profesională teoretică și practică, pregătire pentru locul de muncă și mentoratul necesar pentru a intra pe piața muncii și a avea o carieră pe termen lung, într-un post decent. Avându-se în vedere contextul economic și social actual, situația expusă, precum și opiniile primite din partea persoanelor implicate direct în astfel de activități economice, se impune modificarea cadrului de reglementare a prevederilor Legii nr. 219/20015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare”, precizează MMSS.

Pentru a-și atinge potențialul economic și social – spun inițiatorii proiectului de act normativ – economiei sociale trebuie să i se creeze mediul favorabil prin: • îmbunătățirea ecosistemului de funcționare, • reglementarea cadrului strategic de dezvoltare, • crearea de facilități fiscale și non-fiscale, • promovarea ca al treilea sector între public și privat cu o dinamică relativă proprie.

În acest context, prin proiectul de OUG publicat pentru consultare publică  se propune modificarea și completarea Legii nr.219/2015 prin:  completarea obiectului de reglementare al legii; ▪ redefinirea domeniului economiei sociale; ▪ completarea categoriilor de persoane juridice care pot fi întreprinderi sociale; ▪ completarea principiilor care stau la baza economiei sociale cu principiul privind procesul decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește; ▪ actualizarea rolului economiei sociale în: dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea incluziunii și coeziunii sociale, tranziția către economia circulară și inovarea socială, implicarea persoanelor din grupul vulnerabil în activități cu caracter social și/sau activități economice, accesul persoanelor din grupul vunerabil la resursele și serviciile comunității; ▪ definirea unor noi expresii, precum: impact social, comunități de practică și registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale, precum și redefinirea întreprinderii sociale și întreprinderii sociale de inserție; ▪ introducerea întreprinderilor sociale ca beneficiar al mecanismelor de sprijinire, dezvoltate de către autoritățile locale; ▪ au fost modificate condițiile de acordare a atestatului de întreprindere socială, fiind diminuat procentajul alocat rezervei statutare sau realizării scopului social la „minimum 70% din profitul/excedentul realizat”; ▪ au fost revizuite obligațiile întreprinderilor sociale privind termenul de comunicare a raportului de activitate anual, la 3 luni și realizarea accesului persoanelor interesate la documentele pe care acestea le transmit agenției de ocupare, la cerere; ▪ a fost reglementat modul de renunțare la statutul de întreprindere socială care se poate face prin „notificarea agenției de ocupare”; ▪ clarificarea obligațiilor întreprinderilor sociale privind raportările anuale, ținând cont de data diferențiată privind încheierea anului calendaristic sau încheierea exercițiului financiar specific categoriei de persoană juridică atestată; ▪ stabilirea detaliată a organelor de control care au atribuția de a verifica respectarea criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială; ▪ modificarea criteriilor de acordare a certificatului de întreprindere socială de inserție prin eliminarea cumulului privind ponderea de 30% din personalul angajat și timpul de lucru cumulat al acestor angajați, fiind prevăzută condiția alternativă de realizare a acestui procentaj, în vederea stimulării înființării de întreprinderi sociale de inserție; ▪ a fost introdus un capitol nou care conține măsuri de finanțare a întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție și mecanisme de sprijinire și încurajare a acestora; ▪ introducerea posibilității ca întreprinderile sociale să beneficieze de subvențiile prevăzute la art. 80 și 85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; ▪ subvenționarea cheltuielilor cu formare profesională pentru angajații care aparțin grupului vulnerabil, în procentaj de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională, din bugetul asigurărilor pentru șomaj; ▪ acordarea accesului întreprinderilor sociale la sumele prevăzute la art.78, alin. (6) și art.123^1, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sumele rezultate ca urmare redirecționării unui procentaj de 3,5% din impozitul pe venit realizat de contribuabili; ▪ completarea atribuțiile compartimentului de economie socială din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă; ▪ modificarea structurii Comisiei Naționale pentru Economia Socială, prin reducerea numărului de membri la 8; ▪ se completează Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale cu date privind contractele de voluntariat.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM