Connect with us

ECONOMIE

Noi formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 263 din 18 martie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 362/2022 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Actul normativ modifică și/sau completează OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, OPANAF nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale și OPANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă, astfel încât, pe de o parte, să fie îmbunătățită comunicarea cu contribuabilii, iar, pe de altă parte, activitatea derulată de către organele fiscale să se deruleze cu operativitate

♦ Modificările și completările aduse OPANAF nr. 63/2017 vizează următoarele:

▪ Prin formularul „Adresa de înștiințare privind înființarea popririi”, debitorul era înștiințat atât cu privire la înființarea popririi executorii, cât și a popririi asigurătorii, după caz. „Ținând cont de faptul că elementele care trebuie completate în situația aplicarii uneia dintre măsurile menționate sunt diferite, organele fiscale au sesizat asupra faptului că în sprijinul acestora ar fi necesar ca înștiintarea pentru cele doua măsuri să fie prevăzută în adrese distincte, astfel încât să nu se producă dificultăți în emiterea și completarea adresei de înștiințare”, precizează inițiatorii proiectului.

Astfel, formularul „Adresa de înștiințare privind înființarea popririi” se înlocuiește cu două formulare distincte, respectiv „Adresa de înștiințare privind înființarea popririi executorii”  și „Adresa de înștiințare privind înființarea popririi asigurătorii”;

▪ Avându-se în vedere necesitatea rectificării unor corelări ale explicațiilor din subsolul formularului „Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor”, cu informațiile cuprinse în textul acestuia, s-a modificat acest model de formular;

▪ Ținându-se cont de modificările legislative aduse Codului de procedură fiscală prin Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare,  și pentru a veni în sprijinul organelor fiscale centrale, formularul „Decizie de anulare a actului administrativ fiscal” a fost înlocuit cu formularul „Decizie de anulare a actelor administrativ fiscale și/sau de impunere a obligațiilor fiscale/bugetare”. Astfel, acest formular poate fi utilizat în următoarele situații: ● anularea actelor administrativ fiscale întocmite eronat; ● recuperarea obligațiilor fiscale/bugetare care au fost restituite eronat sau în plus, ca urmare a actelor administrativ fiscale anulate. În acest caz, acest formular reprezintă și titlu de creanță.

Această modificare s-a considerat necesară în vederea corectării evidenței fiscale și a recuperării unor sume restituite eronat sau necuvenit;

 S-a introdus un nou formular, respectiv „Decizie de anulare totală sau parțială a actelor de executare silită”, care va fi utilizat de organele fiscale în vederea anulării totale sau parțiale a actelor de executare silită emise. În practica organelor fiscale, s-a constatat că au fost situații când acestea, din eroare, au emis acte de executare silită. Pentru încetarea efectelor juridice ale acestor acte de executare, s-a procedat la aprobarea unui formular care se va comunica părților implicate;

▪ Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care solicită compensarea obligațiilor bugetare restante, s-a întocmit modelul formularului „Cerere privind compensarea obligațiilor fiscale/bugetare”;

▪ În ceea ce privește compensarea obligațiilor, s-a modificat denumirea formularului, din „Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale” în „Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale/bugetare”, astfel încât acesta să fie utilizat și în cazul compensărilor efectuate pentru stingerea obligațiilor bugetare. De asemenea s-a modificat și completat conținutul modelului de formular, astfel încât acesta să poată fi utilizat în situația compensărilor efectuate în cadrul grupului fiscal unic constituit în domeniul TVA sau impozitului pe profit, în situația persoanei juridice care are înființate sedii secundare, sau a cesiunii de creanțe,  după caz;

▪ Pentru aplicarea dispozițiilor art. 23 și art. 27 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost necesară modificarea formularului „Decizie de impunere privind obligațiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiați”. Astfel, pentru a fi utilizat acest formular și în alte situații prevăzute de lege, cum ar fi în cazul preluării obligațiilor bugetare de către succesori, au fost efectuate o serie de modificări în cuprinsul acestuia.

De asemenea, pentru o mai bună claritate a obligațiilor ce fac obiectul preluării, a fost completat cu noi informații, cum ar fi: ● scadența/termenul de plată al obligațiilor fiscale preluate; ● data radierii contribuabililor din registrele în care au fost înregistrați, potrivit legii; ● data până la care au fost calculate obligațiile fiscale accesorii. De asemenea, a fost modificat titlul formularului, în „Decizie pentru stabilirea unor sume în sarcina altor contribuabili urmare preluării acestora potrivit legii”, avându-se în vedere faptul că acesta se utilizează și în alte situații decât cea de radiere, respectiv cele prevăzute la art.23, alin. (1), lit.a) – c) și la art. 27 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Având în vedere prevederile art.263 din Codul de procedură fiscală, care reglementează stingerea creanțelor fiscale/bugetare prin dare în plată, organul fiscal competent încheie un proces verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil, act ce constituie titlu de proprietate, sens în care, în actul normativ a fost reglementat modelul acestui formular, respectiv „Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile”. De asemenea, întrucât bunurile imobile care fac obiectul acestei proceduri sunt date în administrare în condițiile legii, iar până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, acestea se află în custodia instituției care a solicitat preluarea în administrare, este necesar ca organul fiscal să predea instituției publice solicitante imobilul în cauză. Astfel, pentru a fi realizată procedura de predare primire, a fost întocmit modelul formularului „Proces-verbal de predare-primire în custodie/în administrare a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului”.

♦ Modificarea și completarea OPANAF nr. 1155/2016 și a OPANAF nr. 967/2017 vizează introducerea unor noi acte administrativ fiscale/de executare silită, care să se comunice masiv prin intermediul Unității de Imprimare Rapidă, ținând cont de volumul documentelor emise în domeniul colectării creanțelor bugetare. Astfel, noile acte administrativ fiscale/de executare silită sunt:

▪ Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule;

▪ Decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule”;

▪ Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;

▪ Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor;

▪ Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;

▪ Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

▪ Adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită;

▪ Adresă de înștiințare privind continuarea măsurilor de executare silită.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM