Connect with us

PROFESIA CONTABILĂ

Începutul sfârșitului pentru o profesie liberală centenară. Consecințe grave asupra sistemului de justiție. Consecințe grave pentru cei 30.000 de liber-profesioniști contabili. Este cu adevărat acest demers în interes public?!

CECCAR FM

Publicat

pe

Prezentăm, în cele ce urmează, PROTESTUL membrilor CECCAR față de modul în care, prin modificarea legislației, se atentează atât la independența exercitării profesiei, cât și la autonomia acesteiafără o consultare reală a profesiei și ignorarea voinței acesteia emanate în cadrul structurilor de conducere reprezentative. Acest demers are strict un caracter profesional în apărarea drepturilor experților contabili și contabililor autorizați, dar și a interesului public, fiind unul APOLITIC.

La aproape un an de la marcarea a 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în România și înființarea organismului profesional, inexplicabil se dorește a fi dată lovitura de grație esenței profesiei – independența exercitării profesiei și autonomia acesteia. Aceasta în contextul în care, cu ocazia marcării centenarului profesiei, la 13 iulie 2021, toate instituțiile reprezentative ale administrației publice naționale (Președinția României, Guvernul României, reprezentanți ai mediului de afaceri) au apreciat activitatea desfășurată de profesioniștii contabili și organismul profesional care o reprezintă și au recunoscut rolul important al profesiilor liberale de expert contabil și contabil autorizat în societatea românească.

ÎNTOARCEREA LA CONTROLUL ETATIST

A. Independența expertului contabil este atacată pe două paliere:

 • sistemul de justiție, având consecințe asupra sancțiunii decăderii ca probă a expertizei judiciare în cauzele aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanțelor – se propune un control direct asupra organizării, monitorizării și cercetării disciplinare a activității experților contabili judiciari prin legiferarea unui mecanism care să permită, ori de câte ori se dorește, preluarea controlului și subordonarea directă față de un administrator desemnat de o autoritate publică și prin preluarea Comisiei superioare de disciplină de către autoritatea publică;
 • ținerea și conducerea contabilității conform Legii contabilității nr. 82/1991 cu efecte negative în conformarea voluntară fiscală – se elimină obligativitatea deținerii controlului de către liber-profesioniștii contabili asupra societăților de profil prin care își desfășoară activitatea. În consecință, nu mai există un control al liber-profesionistului contabil și, în consecință, nici răspundere profesională asupra activităților de utilitate publică ce le-au fost delegate membrilor CECCAR.

În fapt, aceste modificări ale legislației conduc la pierderea independenței profesiei de expert contabil, afectând grav activitatea profesională, cu implicații foarte grave asupra sistemului de justiție. Activitatea profesională a expertului contabil judiciar este pusă, astfel, sub controlul direct al autorității statului. Astfel, în toate procedurile judiciare care privesc acuzații în materie penală în sensul autonom al prevederilor art. 6 din CEDO (procesele penale propriu-zise și toate procedurile de contencios administrativ represiv, bunăoară contenciosul de concurență, contenciosul administrativ fiscal, contravențional etc.), în care se vor fi efectuat expertize judiciare de către membrii CECCAR, în calitate de experți judiciari, va fi nesocotit dreptul fundamental recunoscut persoanei acuzate, ca nivel minim de protecție, conform prevederilor art. 6 parag. (3) lit. d) CEDO și art. 21 alin. (3) din Constituție, dată fiind poziționarea expertului în sfera conceptului autonom de martor, în sensul convențional consacrat de jurisprudența CEDO. 

 B. Autonomia este atacată pe trei paliere:

 • reconsiderarea abuzivă a patrimoniului CECCAR ca supus dreptului de proprietate publică, contrar prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în totală disonanță cu abordarea în cazul altor profesii liberale;
 • lipsirea dreptului de administrare a propriului patrimoniu – prin anularea mandatelor legal alese și numirea unui administrator de către o autoritate publică;
 • lipsirea dreptului de a organiza și monitoriza activitățile experților contabili și contabililor autorizați cu propriile structuri – prin anularea mandatelor legal alese și numirea unui administrator de către o autoritate publică și preluarea Comisiei superioare de disciplină .

Fundamentarea modificărilor legislative – expunerea de motive zugrăvește o imagine FALSĂ a modului în care s-a realizat autogestiunea CECCAR, în contradicție flagrantă cu realitatea de fapt confirmată atât prin rezultatele controlului de legalitate de către puterea judecătorească (hotărâri/decizii judecătorești definitive) pe aspectele incriminate, cât și rezultatele gestiunii financiare care au crescut patrimoniul CECCAR. (Hotărârea Curții de Apel Oradea din 10 iunie 2020, dosar 370/35/CA/2019)

INDEPENDENȚA ȘI AUTONOMIA EXPERTULUI CONTABIL ȘI CONTABILULUI AUTORIZAT – ATRIBUTE ESENȚIALE ALE UNEI PROFESII LIBERALE

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoană juridică română de utilitate publică și autonomă, cu sediul în București, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați. CECCAR este o organizație profesională fără scop patrimonial și apolitică.

Asupra patrimoniului CECCAR există drept de proprietate privată care este supus regimului juridic de drept comunPatrimoniul CECCAR a fost constituit exclusiv din contribuțiile membrilor, în consecință, administrarea acestuia fiind atributul exclusiv al membrilor, prin structurile de conducere pe care aceștia le desemnează în mod democratic, prin vot.

Independența în exercitarea profesiei este o condiție obligatorie pentru toate profesiile liberale. 

Cu titlu de exemplu prezentăm situația altor asociații profesionale, unele dintre acestea chiar în supravegherea Ministerului Finanțelor.

 • Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) – supravegheată de ASPAAS
  • OUG nr. 75/1999 – art. (5) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din România, persoana juridică autonomă, ca organizație profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.
  • ROF CAFR – art. 2 alin. (2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu și siglă proprii.
 • Camera Consultanților Fiscali (CCF)
  • OG nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală – art. 10 alin (1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ (…)
  • ROF CCF – art. 1 alin. (2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat cu denumire, patrimoniu și siglă proprie (…)
 • Ordinul Arhitecților din România
  • Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – art. 24 alin (1) Ordinul Arhitecților din România, denumit în continuare și Ordinul, se înființează în condițiile legii ca organizație profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă. (…)

NECONSTITUȚIONALITATEA  AMENDAMENTELOR

Măsurile tranzitorii.  Prevederile art. 26 din Legea nr. 24/2000 impun ca, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări, actul normativ să cuprindă măsuri tranzitorii. Prevederile art. 54 din Legea nr. 24/2000 impun că dispozițiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act normativ să decurgă firesc și să evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive.

Or, în fapt, dispozițiile tranzitorii prevăzute, introduse ca amendamente, nu respectă principiul neretroactivității, impunând încetarea tuturor mandatelor în curs ale organelor de conducere alese în mod democratic de către membrii CECCAR sub vechea reglementare și numirea unui administrator.

Mai mult, fundamentarea proiectului de act normativ impune a fi examinată practica Curții Constituționale în domeniu. În acest sens, relevantă pentru speța dată este Decizia Curții Constituționale nr. 713 din 04/12/2014.

Expunerea de motive. Rigoarea impusă elaborării actelor normative impune ca soluția să fie temeinic fundamentată, luându-se în considerare interesul social.

Premisa care, în accepția redactorilor, fundamentează necesitatea soluției legislative de reorganizare a sistemului de guvernanță CECCAR, prin înlocuirea membrilor organelor de conducere ale profesiei alese în mod democratic cu o persoană numită de executiv (Ministerul Finanțelor – Guvern), este legată de un control de legalitate asupra reglementărilor CECCAR.  Evocarea unor atare premise în cadrul procesului de elaborare a actelor normative este într-o profundă disonanță cu principiul constituțional al separației puterilor în statul de drept, de vreme ce exclusiv instanțele judecătorești, acționând potrivit competențelor și procedurilor reglementate prin lege, pot statua asupra respectivelor stări de fapt privind pretinse încălcări ale legii a cărei modificare se urmărește, evocate drept premise ale anvizajatei soluții legislative, iar nicidecum o autoritate a puterii legislative. Oricum, chiar dacă ad absurdum am ignora acest aspect, eventuala încălcare a legii în situații particulare justifică cel mult restabilirea legalității și a preeminenței dreptului prin aplicarea unor sancțiuni de către autoritățile competente, iar nicidecum schimbarea legii sub pretextul că aceasta nu ar mai deservi nevoile destinatarului legii și ale societății în ansamblu, pentru că ar fi fost încălcată. Mai mult, respectivele aserțiuni sunt profund neadevărate, fiind contrazise prin hotărâri judecătorești definitive, (ex. Hotărârea Curții de Apel Oradea din 10 iunie 2020, dosar 370/35/CA/2019).

Patrimoniul CECCARProprietatea privată a membrilor CECCAR, care ar trebui garantată și ocrotită de lege în mod egal cu al oricărui alt titular al acestui drept fundamental, sacrosant pentru statul de drept modern, potrivit dispozițiilor art. 44 alin. (2) teza I din Constituție, este violată în substanța sa, în contextul în care soluția legislativă generează o divizare a patrimoniului CECCAR, respectiv în contextul în care prerogativa dispoziției din conținutul dreptului de proprietate nu va mai fi exercitată de titularii dreptului – membrii CECCAR – prin organele de conducere ale profesiei alese de aceștia conform mecanismelor prevăzute de lege, ci de o persoană numită de puterea executivă. Practic, sub auspiciile schimbării sistemului de guvernanță asistăm la o veritabilă naționalizare mediată realizată prin plasarea atributului dispoziției, care diferențiază proprietatea de celelalte dezmembrăminte ale acesteia, în sfera puterii executive a statului, care va putea astfel dispune de orice bun proprietatea membrilor CECCAR, fără ca aceștia din urmă să își mai poată exercita plenar atributele dreptului lor, prin organele de conducere alese prin vot.

SOLICITĂM APLICAREA UNUI PROCES LEGISLATIV TRANSPARENT ÎN INTERES PUBLIC, PRIN DESCHIDEREA UNEI CONSULTĂRI REALE CU PROFESIA CONTABILĂ REPREZENTATĂ DE CECCAR, ASTFEL ÎNCÂT ACTUL NORMATIV REZULTAT SĂ NU AFECTEZE DREPTURILE CONSTITUȚIONALE ALE MEMBRILOR.  

PROFESIA CONTABILĂ

Document IESBA: Întrebări și răspunsuri privind prevederile legate de onorarii revizuite ale Codului

CECCAR FM

Publicat

pe

Ca parte a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de a facilita accesul membrilor la materialele de specialitate relevante elaborate de organismele internaționale, vă punem la dispoziție versiunea în limba română a publicației Întrebări & răspunsuri ale personalului IESBA: Prevederi revizuite legate de onorarii ale Codului.

Personalul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili a emis publicația Întrebări și răspunsuri (Î&R) în ianuarie 2022, cu scopul de a asista normalizatorii de standarde, organismele membre IFAC și profesioniștii contabili practicieni (inclusiv firmele) pe măsură ce adoptă și implementează revizuirile prevederilor legate de onorariile din Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența)™ (Codul).

Publicația este menită să evidențieze, ilustreze sau explice aspecte privind revizuirile prevederilor legate de onorarii din Cod, și astfel să asiste la aplicarea acestora într-un mod corespunzător.

Această publicație nu modifică sau înlocuiește Codul, al cărui text este singurul care prezintă autoritate.

Documentul în limba română este disponibil pe site-ul CECCAR la secțiunea Norme profesionale şi ghiduri.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Studiu IFAC: Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică

CECCAR FM

Publicat

pe

CECCAR pune la dispoziția membrilor profesiei contabile și a părților interesate rezultatele studiului Rolul profesioniștilor contabili în dezvoltarea economică, elaborat de International Federation of Accountants, în colaborare cu Centre for Economics and Business Research (CEBR), unul dintre liderii mondiali în domeniul consultanței.

Acesta analizează profesia contabilă din țările G20 (inclusiv fiecare țară din Uniunea Europeană, în mod individual) cu scopul de a stabili o legătură între variabilele economice, numărul contabililor și numărul membrilor PAO-urilor, utilizând date colectate dintr-o varietate de surse, inclusiv Banca Mondială, Forumul Economic Mondial și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Studiul relevă că pentru fiecare parametru evaluat un număr mai mare de contabili corespunde unei performanțe economice mai bune. De asemenea, apartenența profesioniștilor contabili la organizații profesionale contabile (PAO-uri) membre IFAC corespunde unei performanțe chiar mai bune în ceea ce privește indicatorii economici. În concluzie, profesioniștii contabili, cu atât mai mult cei care fac parte din organizații profesionale membre IFAC aduc o contribuție semnificativă economiei la nivel local, național și global.

Documentul ce înglobează toate constatările studiului este disponibil în limba română și poate fi consultat accesând secțiunea Publicații­­–Organisme internaționale–Alte documente de interes a site-ul CECCAR.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 14 iunie 2022

CECCAR FM

Publicat

pe

Autoritățile fiscale intensifică eforturile de implementare a reglementărilor fiscale în sprijinul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”)

Autoritățile fiscale ale Comisiei Europene și ale statelor membre au înființat un subgrup privind reglementările fiscale în cadrul grupului operativ de „înghețare și confiscare” („Freeze and Seize”) deja existent, pentru a intensifica acțiunile îndreptate împotriva persoanelor și companiilor din Rusia și Belarus, potrivit comunicatului emis de Comisie miercuri, 8 iunie. Acest subgrup va ajuta la dezvăluirea eventualelor infracțiuni de natură fiscală și va recupera impozitele neplătite, facilitând în același timp implementarea sancțiunilor UE. În special, subgrupul va întreprinde următoarele acțiuni: – va verifica prezența persoanelor și entităților sancționate în dosarele fiscale; – va efectua noi audituri fiscale sau investigații privind astfel de persoane sau entități; – membrii subgrupului vor partaja între ei și cu țări terțe informații privind acele persoane și entități în limitele cadrelor stabilite de legislația fiscală; – va spori acțiunile de analizare a restituirilor și rambursărilor de impozite pentru a evita orice eludare a înghețărilor de active și fonduri stabilite prin reglementările EU privind sancțiunile; și va asigura un nivel ridicat de vigilență referitor la orice intermediar care acționează pentru astfel de persoane și entități în contextul interdicției existente de a furniza anumite servicii trusturilor și structurilor juridice similare.

Rezumat al progresului în domeniul fiscal realizat sub președinția franceză

Miercuri, 8 iunie, Consiliul Uniunii Europene a publicat proiectul de raport pe probleme fiscale elaborat de ECOFIN pentru Consiliul european, care oferă o bună perspectivă asupra progresului realizat sub președinția franceză. Potrivit raportului, președinția franceză a reușit să încheie un acord privind ratele de TVA și a aprobat concluziile emise de Consiliu cu privire la implementarea pachetului de modernizare a TVA pentru tranzacțiile aferente comerțului electronic. De asemenea, președinția a analizat propunerea pentru o directivă care să stabilească normele de prevenire a utilizării abuzive a entităților fictive în scopuri fiscale și speră să încheie un acord cu privire la directiva de asigurare a unui nivel minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE (Pilonul II). Raportul este programat pentru adoptare în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, înainte de a fi transmis Consiliului European, la 23-24 iunie.

Directiva privind impozitarea energiei nu este finalizată

Președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene nu va putea finaliza revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, lansată în iulie 2021, înainte de încheierea mandatului său. Într-un raport de progres, care ar trebui prezentat în cadrul ședinței ECOFIN din 17 iunie, președinția a declarat că, dată fiind complexitatea propunerii, vor fi necesare dezbateri tehnice suplimentare pentru a obține posibile soluții de compromis în mai multe aspecte. În special, statele membre trebuie să continue discuțiile legate de: – delimitarea categoriilor fiscale și a nivelurilor minime de impozitare, inclusiv posibilitatea aplicării unui regim de derogare pentru anumite produse cum ar fi gazul; – ritmul implementării noilor norme și anularea derogărilor pentru sectoarele transporturilor maritime și aeriene; și – interacțiunea dintre normele de ajutor de stat și viitoarea directivă. Potrivit președinției franceze, statele membre nu contestă obiectivele propunerii, dar acordă o importanță deosebită păstrării competitivității UE și analizării efectelor viitoarei directive asupra gospodăriilor, a anumitor sectoare de activitate și asupra economiei, în ansamblu.

Votul final privind Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) amânat în Parlamentul European

Eurodeputații ar fi trebuit să voteze o serie de propuneri din pachetul de măsuri privind schimbările climatice „Fit for 55” miercuri 8 iunie, dar din cauza respingerii proiectului de raport privind revizuirea Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS), votul final pentru textele rămase, inclusiv Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), a fost anulat. Potrivit raportărilor, votul referitor la principalele amendamente de eliminare a cotelor de emisii a fost cel care a divizat Parlamentul European, generând în ultimul moment opoziția Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană și a Social Democraților față de raportul privind ETS, deoarece nivelul de ambiție al obiectivelor a fost slăbit. Întrucât problema cotelor, care a condus la respingerea raportului privind ETS, se află în centrul raportului privind CBAM, cel din urmă a fost retransmis comisiei ENVI a Parlamentului European în așteptarea unui acord politic. Problema va fi discutată săptămâna viitoare în rândul coordonatorilor grupurilor politice pentru a găsi o cale de urmat în ceea ce privește acest dosar, a transmis Parlamentul European printr-un comunicat de presă.

Stadiul dezbaterilor privind pachetul de măsuri AML la nivelul Consiliului UE

În timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, Franța și-a concentrat eforturile pe reglementarea pentru înființarea noii Autorități europene împotriva spălării banilor (AMLA), potrivit unui raport de progres publicat luni 7 iunie și care urmează să fie prezentat în ședința Ecofin din 17 iunie. Dacă în cazul AMLA, președinția franceză speră să obțină un mandat de negociere cu privire la „o parte cât mai însemnată posibil din acest text până la sfârșitul semestrului”, în ceea ce privește reglementarea și directiva (AMLD6), aceasta recunoaște că dezbaterile complexe vor trebui să continue pe perioada președinției cehe, care va începe în iulie. A fost acordată o atenție deosebită elementelor fundamentale ale reglementării, respectiv armonizării definițiilor și definirii precise a ariei de acoperire a entităților care fac obiectul reglementării, conform declarațiilor Franței din cadrul raportului. În ceea ce privește AMLD6, președinția s-a concentrat pe aspectele legate de cooperarea și coordonarea dintre autoritățile europene de supraveghere, sancțiunile și măsurile corective pe care le pot aplica acestea, analiza comună și schimbul de informații dintre Unitățile de Informații Financiare și alte autorități, precum și capacitatea acestora de a impune măsura suspendării.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

 • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
 • CECCAR FM