Connect with us

ECONOMIE

MF propune noi măsuri în vederea creșterii interesului investitorilor pe piața de capital

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937. Proiectul are în vedere, în esență, crearea cadrului legal privind furnizorii de servicii de finanțare participativă.

Potrivit inițiatorilor, finanțarea participativă reprezintă un tip de activitate în cadrul căreia un furnizor de servicii de finanțare participativă, fără a-și asuma el însuși riscuri, administrează o platformă digitală, deschisă publicului, pentru a pune în legătură sau pentru a facilita punerea în legătură a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare. O astfel de finanțare ar putea consta în împrumuturi, achiziționarea de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanțării participative.

Prin proiectul de OUG se are în vedere modificarea următoarelor acte normative:  Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară; ▪ Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative; ▪ Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată; ▪ Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare; ▪ Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative; ▪ Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că „reglementarea furnizorilor de servicii de finanțare participativă reprezintă un obiectiv strategic în ecuația momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internațională, precum și pentru asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase”. Prin promovarea acestei OUG se dorește implementarea unor mecanisme de verificare și autorizare corecte și eficiente care să asigure monitorizarea acestor activități, precum și atragerea unor noi jucători pe piața de capital din România.

Prin  proiect se are în vedere, între altele, modificarea Legii nr.346/2004 prin completarea definiției „investitori instituționali” din cuprinsul legii ca urmare a necesității de facilitare a accesului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), la finanțarea de către unele dintre categoriile de clienți profesionali prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, propunerea are în vedere includerea clienților profesionali menționați la art. 2 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 2 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în categoria investitorilor instituționali în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțarea de către aceste entități.

Prin modificarea și completarea OUG nr.32/2012, prin acest proiect se are în vedere, de asemenea, armonizarea prevederilor legislației specifice domeniului fondurilor de investiții și administratorilor acestora cu prevederile Legii nr.31/1990 aplicabile în materia reprezentării legale (în speță reprezentarea administratorului unic persoana juridică al unei societăți pe acțiuni).

Totodată, proiectul de ordonanță de urgență propune și revizuirea cadrului legal primar ce vizează regimul contravențional și sancționatoriu prevăzut în OUG nr.32/2012, Legea nr.74/2015, Legea nr.126/2018 și Legea nr.243/2019, aplicabile în domeniul Organismelor de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (OPCVM), Fondurilor de Investiții Alternative (FIA), Administratorilor de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), Societăților de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), operatorilor de piață, depozitarului central etc., în vederea completării regimului legal contravențional și sancționatoriu instituit prin legislația pieței de capital și a alinierii/armonizării măsurilor contravenționale și sancționatorii impuse prin aceste legi, îmbunătățindu-se astfel gradul de omogenitate al legislației specifice pieței de capital.

În ceea ce privește modificarea și completarea Legii nr.74/2015 prin proiect se au în vedere:  introducerea unei noi categorii de investitori eligibili pentru a investi în anumite tipuri de FIA (de exemplu, investitori semi-profesionali) ce au fost definiți în acest sens la nivelul proiectului de ordonanță de urgență; ▪ introducerea unor prevederi cu privire la posibilitatea AFIA înregistrați/ autorizați de a distribui titluri de participare ale FIAIP din România pe care le administrează către investitorii semiprofesionali; ▪ modificarea prevederilor privind administrarea transfrontalieră în vederea clarificării modalităților de desfășurare a acestei activități (de exemplu, administrare transfrontalieră atât prin sucursală, cât și direct); ▪ armonizarea cu prevederile Legii nr.31/1990 aplicabile în materia reprezentării permanente (în speță: în cazul AFIA care administrează un FIA de tip societate de investiții, persoanele din conducerea efectivă a AFIA sunt considerate reprezentanți permanenți în sensul art.153^13 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990). În acest sens, se asigură posibilitatea persoanelor ce alcătuiesc conducerea efectivă a unei AFIA de a fi reprezentanți permanenți, în sensul Legii nr.31/1990; ▪ revizuirea regimului contravențional și sancționatoriu prevăzut de lege.

În ceea ce privește modificarea Legii nr.24/2017, prin proiect se intenționează completarea cadrului legislativ incident societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (SMT) sau sistem organizat de tranzacționare (SOT) cu anumite prevederi specifice privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, precum și implicarea pe termen lung a acestora în cadrul emitenților. Acestea vizează în principal identificarea acționarilor, transmiterea de informații, facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, transparența investitorilor instituționali, administratorii de active și consilierii de vot.

În ceea ce privește introducerea în acest act normativ a unor modificări și completări la Legea nr. 88/2021 referitoare la definiția regăsită în Directiva 97/9 pentru noțiunea de „investment business” și folosirea, în privința terminologiei în limba română, a sintagmei „operațiuni de investiții”, inițiatorii precizează că se urmărește armonizarea cadrului legal european cu cel național, precum și clarificarea scopului legii și transpunerea fidelă a Directivei 97/9, care specifică faptul că prin directivă este obligatoriu a fi acoperite instrumentele încredințate în legătură cu „operațiunile de investiții” („investment business”), respectiv serviciile și activitățile principale și serviciul auxiliar de păstrare în siguranță-custodie; introducerea de aspecte privind modalitatea de determinare și colectare a contribuțiilor participanților, precum și pentru asigurarea unei administrări a Fondului în ceea ce privește numărul membrilor CA similar modalității de administrare a Fondului de Garantare a Asiguraților și, totodată, asigurarea reprezentativității tipurilor de participanți la fond, inclusiv instituții de credit.

În concluzie – subliniază MF – măsurile anterior descrise vizează creșterea interesului investitorilor pentru realizarea de investiții pe piața de capital din România și corespund cu strategia ASF în ceea ce privește procesul de actualizare a legislației pieței de capital, în vederea adaptării la legislația europeană aflată în continuă dinamică, acest proces vizând atât modificarea și completarea legislației primare, cât și a reglementărilor secundare.

ECONOMIE

În decembrie se depun cererile pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în cursul lunii decembrie 2022 se depun cererile de acord pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2023, la centrele județene ale APIA pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață. Potrivit unui comunicat al APIA, beneficiarii sprijinului sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;

c) organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr.138 / 2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008. Condițiile de acordare în funcție de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic și/sau îmbunătățiri funciare în care își desfășoară activitatea sunt: a) să fie înscriși în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier); b) să fie înscriși în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantațiilor viticole, după caz; c) să fie înscriși în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) să fie înregistrați în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; e) suprafețele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha,iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci sa iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării; f) să exploateze/să dețină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g) să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil se depune însoțită de următoarele documente: a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare; b) adeverință eliberată de Primarie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spații protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; c) adeverință eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz; d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată; e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; f) situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar; g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, precum și la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, furnizorul de apă și de electricitate, după caz; h) copie de pe contractul de irigații/furnizare a apei, după caz; i) cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare; j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare se emite de către centrele APIA județene, în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererii de acord. Documentele necesare depunerii cererilor de acord pentru finanțare sunt publicate pe site-ul Agenției, secțiunea Formulare (http://www.apia.org.ro/ro/formulare1386829353).

Continuare

ECONOMIE

Procedura privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 1.144 din 28 noiembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 2.053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023. Potrivit actului normativ, Registrul este organizat în format electronic și este gestionat cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Ghidul privind accesul notarilor publici la registru și modalitatea de utilizare a acestuia sunt elaborate de Centrul Național pentru Informații Financiare, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, și sunt puse la dispoziția notarilor publici prin intermediul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%. Registrul se utilizează în situația în care transmițătorul dreptului de proprietate asupra locuinței este înregistrat în scopuri de TVA în România, potrivit art. 316 din Codul fiscal, precum și în cazul în care codul de înregistrare în scopuri de TVA al acestuia a fost anulat potrivit art. 316 alin. (11) lit. a), c)—e) și h) din Codul fiscal.

Registrul cuprinde următoarele informații: a) datele de identificare ale dobânditorului/dobânditorilor persoană fizică/persoane fizice; b) datele de identificare ale transmițătorului/transmițătorilor dreptului de proprietate; c) adresa completă a locuinței achiziționate cu cota redusă de TVA de 5%, în condițiile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal; d) valoarea, fără TVA, la care s-a încheiat operațiunea economică prin care se transferă dreptul de proprietate asupra locuinței, inclusiv asupra terenului pe care este construită; e) numărul și data încheierii notariale prin care s-a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate; f) datele de identificare ale notarului public care a autentificat actul juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate; g) datele de identificare ale notarului public care a efectuat înregistrarea în registru a actului juridic între vii care are ca obiect transferul dreptului de proprietate, în situația în care înregistrarea se face de către un notar asociat al notarului care a autentificat actul; h) data și numărul de înregistrare ale înscrierii în registru, care sunt generate automat de aplicația informatică.

Actul normativ prevede că, în anul 2023, notarii completează registrul și cu informațiile din actele juridice între vii autentificate în anul 2023, care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata unui avans reprezentând plata parțială sau integrală a contravalorii pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Continuare

ECONOMIE

Finanțare a investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a semnat ordinul pentru aprobarea schemei privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii), informează Agerpres.

„Se pot depune proiecte pentru obținerea finanțării pentru investiții în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii). Am semnat Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii), precum și a Ghidului specific – Condiții specifice de accesare a finanțării din fonduri PNRR”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Proiectele pot fi depuse până pe 28 decembrie 2022, ora 18.00, prin platforma electronică dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Vor fi finanțate proiecte pentru dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii (instalații noi de stocare a energiei electrice acolo unde nu au existat până în prezent).

Activitățile finanțabile eligibile sunt: achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii; construcții care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Sunt considerați solicitanți eligibili microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin, ale căror proiecte au fost selectate drept câștigătoare în baza procedurii de ofertare concurențială, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2.

Bugetul total aferent prezentei scheme este echivalentul în lei al sumei de 103,48 milioane euro, compus din 79,6 milioane euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR și 23,88 milioane euro fonduri naționale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși 167.000 euro per MWh de stocare și 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții, subliniază ministrul.

Durata de implementare a proiectului nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2025.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM