Connect with us

ECONOMIE

MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele Legii nr. 227/2015

Se are în vedere, între altele, înlocuirea unor formulare pe suport de hârtie cu cele în format electronic.

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016.

În esență, măsurile cuprinse în proiectul de act normativ contribuie la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor situații și formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesară, între altele, în vederea:  reducerii sarcinii administrative atât la nivelul autorităților competente, cât și la nivelul operatorilor economici; ▪ simplificării și modernizării modului de declarare a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru țigarete, precum și reducerii intervalului de timp pentru sintetizarea informațiilor; ▪ eficientizării monitorizării și controlului; ▪ adoptării unui mod de lucru bazat pe documente electronice eliminând, astfel, activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite, ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive; sustenabilității ecologice; ▪ corelării cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorizarea fiind realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române; ▪ corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a modificărilor intervenite prin transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

Prin proiectul supus consultării publice se propune, printre altele, în vederea simplificării și modernizării modului de declarare, eliminarea obligației de a se depune pe suport de hârtie, declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, precum și a obligației de a fi publicate în două cotidiene.

Persoana care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România are obligația, înainte de a depune declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, de a declara sortimentele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației, iar în situația în care se intenționează modificări ale prețurilor de vânzare cu amănuntul, are obligația să redeclare prețurile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente.

Declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România și care renunță la comercializarea pe piața internă a unui anumit sortiment de țigarete are obligația de a declara prețurile de vânzare cu amănuntul pentru sortimentele de țigarete ce urmează a fi delistate și de a înscrie în continuare prețurile aferente acestor sortimente în declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deține, dar nu mai puțin de 3 luni de la data la care a comunicat că renunță la comercializarea pe piața internă a respectivului sortiment de țigarete.

Modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor.

De asemenea, prin proiect se propune introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma „termenul de 2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate” pentru care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de ANAF, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

În vederea simplificării și modernizării modului de declarare, se propune eliminarea obligației de a se depune pe suport de hârtie de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz. Astfel, aceștia vor fi obligați să declare on-line, lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea.

Modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” se aprobă prin ordin al ministrului Finanțelor.

Se are în vedere, de asemenea, instituirea aceleiași reguli privind reducerea garanției la cerere în cazul antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat și expeditorului înregistrat, și în cazul utilizatorului final.

Se propune, totodată, introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma „termenul de 2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi” de activitate pentru operatorul economic care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice fără încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

De asemenea, prin proiectul de HG, se propune efectuarea unor corecții de ordin tehnic, în vederea corelării cu modificările aduse prin OG nr. 11/2022, precum și prin OG nr. 16/2022, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Se reglementează măsurarea gradelor Plato pentru bere, începând cu 1 ianuarie 2031. Pentru a asigura aplicarea uniformă a condițiilor pentru stabilirea accizei la bere, mai precis, în ceea ce privește măsurarea gradelor Plato pentru berea îndulcită sau aromatizată, se iau în considerare toate ingredientele berii care au fost adăugate după fermentare. Pentru a asigura o tranziție lină către o metodologie armonizată pentru măsurarea gradelor Plato la bere, este permis ca statele membre care, la 29 iulie 2020, nu luau în considerare pentru măsurarea gradelor Plato acele ingrediente ale berii care au fost adăugate după fermentare, să continue să utilizeze metodologia aplicată la acea dată pentru o perioadă tranzitorie. În România, această metodologie se aplică până la 1 ianuarie 2031.

Se stabilesc modalitățile de declarare, certificare și autocertificare a micilor producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui an de funcționare pentru această categorie de producători.

Se reglementează certificatul uniform pentru micii producători independenți de bere, pentru micii producători independenți de vinuri, pentru micii producători independenți de băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, pentru micii producători independenți de produse intermediare, precum și pentru micile distilerii pe întreg teritoriul UE astfel încât să se aplice același nivel de accize pentru produsele realizate la nivel național, cât și pentru cele realizate în alte state membre.

Se stabilește modalitatea de acordare a certificatului pentru produsele menționate anterior, realizate de micii producători independenți sau de micile distilerii din România, astfel încât să poată beneficia în alte state membre, pentru produsele realizate în România, de același tratament fiscal aplicabil în acele state membre ca și producătorii locali.

Se reglementează modalitatea de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, realizat și consumat de o persoană fizică, în limita anuală de 50 de litri de produs.

Se reglementează modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în proprietate instalații de producție alcool din fructe de tip alambic și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe, precum și a persoanelor fizice care dețin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate.

Se realizează corelarea normelor metodologice cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform cărora autorizarea operatorilor economici este realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române.

În scopul instituirii unui tratament nediferențiat aplicabil operatorilor economici, se propune modificarea pct. 30 alin. (12), (13), (23) și a pct. 43 alin. (7) prin care operatorii economici să poată prezenta certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoarelor pentru determinarea cantității de produse obținute și a concentrației alcoolice, a rezervoarelor pentru depozitarea de alcool etilic si de distilate în stare vărsată, precum și calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destinatarilor înregistrați care primesc produse energetice în vrac.

Se propune introducerea unei prevederi pentru operatorii economici care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum, în sensul că achizițiile intracomunitare se fac la prețuri fară accize, în baza autorizației de utilizator final.

Se introduc prevederi cu scopul de remodelare a mecanismelor de acordare a scutirilor directe/indirecte prevăzute la art. 397 alin. (1) ca urmare a limitării aplicabilității sistemului integrat având în vedere că prin utilizarea acestuia se creează o limitare în ceea ce privește posibilitatea scutirii pentru produsele denaturate realizate într-un alt antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem integrat, așa cum s-a reținut și prin Sentința nr. 263 din 21 noiembrie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 616 din 25 iulie 2019.

ECONOMIE

Modelul formularelor F3000 DAC2/CRS și F3000 FATCA, publicat în Monitorul Oficial

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1711/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, în conformitate cu prevederile Directivei 2014/107/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în Codul de Procedură Fiscală, la art. 291, alin. (4), cu Legea 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare (Standardul Comun de Raportare – SCR), precum și cu Legea 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, instituțiile financiare raportoare (IFR) din România au obligația de a raporta anual către ANAF informații privind conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți conform art. 62 alin.(1), alin. (3) respectiv art.291 alin.(4) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare.

Prin OUG nr. 102/2022, au fost aduse modificări și completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Astfel, prin actul normativ menționat a fost instituită obligația ANAF de a aproba formularul care trebuie utilizat de instituțiile financiare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare în scopul realizării schimbului de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte (DAC 2, SCR, FATCA), astfel:

– art. 62 alin. (4): ”Prin ordin al președintelui A.N.A.F. se aprobă formularul utilizat de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), respectiv a obligației prevăzute la art. 291 alin. (4).”;

Totodată, art. II, alin. 3 din OUG nr. 102/2022 prevede: „Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 62 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

În acest context, ANAF a promovat acest nou act normativ prin care sunt aprobate modelul formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare, denumite formularele F3000 DAC2/CRS și F3000 FATCA, cuprinzând informațiile raportate în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

Norme de aplicare a programelor guvernamentale de creditare StudentInvest și FamilyStart

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 2.534/20.809/2022 al ministrului Finanțelor și al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, a modelului Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare.

Normele reglementează: a) modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 31 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, în cazul programului „StudentInvest” , respectiv modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau care formează o familie și care au împreună salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei, în cazul programului „FamilyStart”; b) plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor de stat; c) condițiile de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale creditului; d) regulile de gestionare a garanțiilor de stat emise în numele și în contul statului de către Fondul Român de Contragarantare (FRC).

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) va aloca, pentru anul 2022, prin ordin de ministru, un fond maximal pentru un număr de 8.333 beneficiari în cadrul programului „StudentInvest”, respectiv un fond maximal pentru un număr de 6.250 de beneficiari în cadrul programului „FamilyStart”; fondul maximal se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul MFTES.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), respectiv art. 3 alin. (2) din OUG nr. 95/ 2022 este de 250 milioane lei, în cazul programului „StudentInvest”, respectiv 250 milioane lei, în cazul programului „FamilyStart”.

Valoarea și durata creditului se stabilesc de finanțator în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile programelor prevăzute de art. 1- 4 din OUG nr. 95/2022 și de prezentele norme; valoarea maximă a creditului este de 50.000 lei, în cazul programului „StudentInvest” și de 75.000 lei, în cazul programului „FamilyStart”. Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil.

În cazul programului „StudentInvest”, dacă beneficiarul nu are calitatea de angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puțin a unui codebitor; în cazul programului „FamilyStart” este obligatoriu ca cel puțin unul dintre cei doi beneficiari să fie angajat.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Utilizarea creditului se poate efectua integral sau în mod fracționat în perioada de tragere, în funcție de necesitățile de finanțare ale beneficiarului programului/programelor, la solicitarea scrisă a acestuia și cu prezentarea documentelor justificative în valoare cumulată de minimum 500 lei, inclusiv TVA (cu excepția ultimei tranșe), transmisă finanțatorului. Creditul acordat în cadrul programului/programelor nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul programului/programelor.

Beneficiarul împreună cu finanțatorul stabilesc de comun acord o perioadă de grație între 0 și 60 de luni, începând de la data acordării creditului.

Continuare

ECONOMIE

Sprijin financiar de peste 56,4 milioane lei pentru producătorii agricoli din sectorul vegetal

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), efectuează plata ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a anunțat APIA, într-un comunicat.

Suma autorizată la plată este în valoare de peste 56,4 milioane lei și se acordă solicitanților care au accesat această formă de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile HG nr. 1032/18.08.2022, din finanțare externă nerambursabilă conform Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

„Valoarea grantul financiar unitar este de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467. Suma care se acordă beneficiarilor este obținută prin înmulțirea grantului financiar unitar, exprimat în lei/hectar, cu suprafața declarată cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, din cererea unică de plată 2022, exprimată în hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 175.000 lei/ beneficiar”, precizează APIA.

APIA reamintește că obiectivul acestei scheme de susținere financiară l-a reprezentat asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 12 august 2022, cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care o desfășoară.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM