Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat astăzi în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/ din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în cazierul fiscal se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale. Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal sunt cuprinse în lista aprobată prin anexa la HG nr.1000/2015.

Având în vedere modificările aduse listei faptelor care se înscriu în cazierul fiscal, prin HG nr.1568/2022, care au vizat eliminarea, din lista faptelor, a informațiilor care vizează ”actul normativ care prevede sancțiunea” și ”sancțiunea prevăzută de lege”, este necesară modificarea formularelor aprobate prin OPANAF nr.2594/2015, care sunt utilizate în activitatea de gestionare a cazierului fiscal, în sensul eliminării coloanelor dedicate sancțiunilor aplicate.

De asemenea – menționează inițiatorii proiectului – avându-se în vedere modificările aduse OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, precum și situațiile apărute în practica organelor fiscale în domeniul gestionării cazierului fiscal, au fost propuse unele modificări ale prevederilor procedurale, în scopul adaptării fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale.

În acest context, modificările propuse vizează:  corelarea termenului în care organele competente în gestionarea cazierului fiscal trebuie să întocmească fișele de înscriere în cazierul fiscal a faptelor care reprezintă contravenții cu termenul legal de 15 zile în care organele care constată fapte și aplică sancțiuni au obligația să comunice, în copie, actele care sancționează faptele care se înscriu în cazierul fiscal, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat; ▪ schimbarea competenței de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă, precum și de scoatere din cazierul fiscal a acestei informații. Întrucât deciziile de atragere a răspunderii solidare se înregistrează în evidența fiscală a persoanei răspunzătoare, se propune ca fișele de înscriere/actualizare în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare să fie întocmite de compartimentul de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoana răspunzătoare, nu de către compartimentul de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului declarat insolvabil/insolvent; ▪ clarificarea aspectelor privind înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare, în cazul în care, până la rămânerea definitivă a deciziei de atragere a răspunderii solidare, au fost stinse obligațiile fiscale pentru care a fost atrasă răspunderea. În acest sens, clarificarea vizează înscrierea informațiilor în cazierul fiscal, chiar dacă până la data rămânerii definitive a deciziei de atragere a răspunderii solidare obligațiile fiscale au fost stinse; ▪ corelarea fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale potrivit cărora inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al noilor reprezentanți legali (dacă se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data schimbării reprezentanților legali ai contribuabilului declarat inactiv), cu excepția situației în care noul reprezentant al contribuabilului care a intrat în faliment sau al contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este practicianul în insolvență desemnat în procedură potrivit legii; ▪ corelarea fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind scoaterea din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind inactivitatea fiscală; ▪ modificarea formularisticii utilizate (asigurarea posibilității de solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, eliminarea unor coloane referitoare la ”actul normativ care prevede sancțiunea” și ”sancțiunea prevăzută de lege”, ”cod faptă”, eliminarea sintagmei ”Număr de operator de date cu caracter pesonal -…” și introducerea sintagmei ”Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”, eliminarea rubricilor referitoare la ”Instituția”, ”Județul/Țara”, etc.); ▪ modificări de formă la nivelul procedurii de gestionare a cazierului fiscal, având în vedere desființarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și preluarea acestor contribuabili, spre administrare fiscală, de către administrațiile județene ale finanțelor publice.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 3 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 3 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 3 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 4 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 4 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending