Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat astăzi în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/ din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în cazierul fiscal se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale. Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal sunt cuprinse în lista aprobată prin anexa la HG nr.1000/2015.

Având în vedere modificările aduse listei faptelor care se înscriu în cazierul fiscal, prin HG nr.1568/2022, care au vizat eliminarea, din lista faptelor, a informațiilor care vizează ”actul normativ care prevede sancțiunea” și ”sancțiunea prevăzută de lege”, este necesară modificarea formularelor aprobate prin OPANAF nr.2594/2015, care sunt utilizate în activitatea de gestionare a cazierului fiscal, în sensul eliminării coloanelor dedicate sancțiunilor aplicate.

De asemenea – menționează inițiatorii proiectului – avându-se în vedere modificările aduse OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, precum și situațiile apărute în practica organelor fiscale în domeniul gestionării cazierului fiscal, au fost propuse unele modificări ale prevederilor procedurale, în scopul adaptării fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale.

În acest context, modificările propuse vizează:  corelarea termenului în care organele competente în gestionarea cazierului fiscal trebuie să întocmească fișele de înscriere în cazierul fiscal a faptelor care reprezintă contravenții cu termenul legal de 15 zile în care organele care constată fapte și aplică sancțiuni au obligația să comunice, în copie, actele care sancționează faptele care se înscriu în cazierul fiscal, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat; ▪ schimbarea competenței de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal rămasă definitivă, precum și de scoatere din cazierul fiscal a acestei informații. Întrucât deciziile de atragere a răspunderii solidare se înregistrează în evidența fiscală a persoanei răspunzătoare, se propune ca fișele de înscriere/actualizare în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare să fie întocmite de compartimentul de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoana răspunzătoare, nu de către compartimentul de executare silită din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului declarat insolvabil/insolvent; ▪ clarificarea aspectelor privind înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare, în cazul în care, până la rămânerea definitivă a deciziei de atragere a răspunderii solidare, au fost stinse obligațiile fiscale pentru care a fost atrasă răspunderea. În acest sens, clarificarea vizează înscrierea informațiilor în cazierul fiscal, chiar dacă până la data rămânerii definitive a deciziei de atragere a răspunderii solidare obligațiile fiscale au fost stinse; ▪ corelarea fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale potrivit cărora inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al noilor reprezentanți legali (dacă se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data schimbării reprezentanților legali ai contribuabilului declarat inactiv), cu excepția situației în care noul reprezentant al contribuabilului care a intrat în faliment sau al contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este practicianul în insolvență desemnat în procedură potrivit legii; ▪ corelarea fluxului procedural și a formularisticii utilizate de organele fiscale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind scoaterea din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind inactivitatea fiscală; ▪ modificarea formularisticii utilizate (asigurarea posibilității de solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, eliminarea unor coloane referitoare la ”actul normativ care prevede sancțiunea” și ”sancțiunea prevăzută de lege”, ”cod faptă”, eliminarea sintagmei ”Număr de operator de date cu caracter pesonal -…” și introducerea sintagmei ”Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”, eliminarea rubricilor referitoare la ”Instituția”, ”Județul/Țara”, etc.); ▪ modificări de formă la nivelul procedurii de gestionare a cazierului fiscal, având în vedere desființarea administrațiilor pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și preluarea acestor contribuabili, spre administrare fiscală, de către administrațiile județene ale finanțelor publice.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending