Rețele sociale

ECONOMIE

MF propune noi reglementări referitoare la raportarea privind durabilitatea

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea. MF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 322 din data de 16 decembrie 2022 a fost publicată Directiva (UE) 2022/2464 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 537/2014, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Directiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

În materie de legislație europeană emisă corespunzător obiectivului de responsabilitate socială, Directiva (UE) 2022/2464 a fost precedată de Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, cunoscută ca Directiva NFRD – Non-financial reporting Directive. Directiva NFRD este transpusă în legislația națională, în cadrul căreia s-a introdus obligația ca anumite entități să prezinte, alături de datele financiare raportate prin situațiile financiare anuale, și unele informații nefinanciare. Prin emiterea Directivei CSRD s-a dorit îmbunătățirea raportării de informații sociale și de mediu de către entități, în sensul sporirii standardizării, a consecvenței și comparabilității informațiilor nefinanciare prezentate în întreaga Uniune.

Noul proiect de Ordin al ministrului Finanțelor are în vedere transpunerea prevederilor Art. 1 din Directiva CSRD, referitor la Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), respectiv acele prevederi care sunt aplicabile operatorilor economici. În principal, Directiva CSRD a adus modificări și dezvoltări semnificative cerințelor de prezentare a informațiilor de ordin nefinanciar („informații privind durabilitatea”, potrivit CSRD), cuprinse în Directiva 2014/95/UE. Din punct de vedere al operatorilor economici, prevederile Directivei 2014/95/UE au fost transpuse în cele două seturi de reglementări contabile aplicabile acestora, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pe cale de consecință, transpunerea Articolului 1 din Directiva CSRD implică preluarea prevederilor în ambele acte normative naționale menționate.

Prevederile noului proiect de Ordin au în vedere și aria de aplicabilitate a Directivei CSRD. Astfel, plecând de la prevederile Directivei CSRD, prin prezentul proiect se propune ca cerințele acesteia să fie aplicabile după cum urmează: ♦ în cazul entităților care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 – în etape succesive, astfel încât, la finalul perioadei de aplicare, să fie cuprinse în aria obligațiilor entitățile mijlocii și mari, societățile-mamă ale grupurilor mari, precum și anumite entități din țări terțe. „Alegerea ariei de aplicabilitate respectă prevederile Directivei și se încadrează în marja națională de reglementare. În acest sens, menționăm că în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 este prevăzută categoria de entități «mijlocii și mari», stabilirea unei astfel de categorii fiind permisă de Directiva contabilă 2013/34/UE9”, se menționează în Referatul de aprobare. Astfel, proiectul de Ordin propune ca obligațiile de raportare să se aplice mai întâi (începând cu 1 ianuarie 2024) entităților de interes public care se încadrează în categoria entităților mijlocii și mari care depășesc 500 de salariați, precum și societăților-mamă ale grupurilor mari care au peste 500 de salariați, urmând ca în etapa următoare (începând cu 1 ianuarie 2025), prevederile să se aplice și celorlalte entități mijlocii și mari și societăți-mamă ale grupurilor mari. În ultima etapă (începând cu 1 ianuarie 2028) vor intra în aria de aplicabilitate entitățile din țările terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Directivă; ♦ în cazul entităților care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 – pe linie de similitudine cu reglementările aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, se propune aplicarea în etape succesive, astfel încât, la finalul perioadei de aplicare, să fie cuprinse în aria obligațiilor toate societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (societăți cotate) și celelalte entități prevăzute de reglementări, societățile-mamă listate ale grupurilor mari, precum și anumite entități din țări terțe. „Prin urmare, în vederea transpunerii corespunzătoare a Directivei CSRD, în cazul acelor entități care intră sub incidența reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 (reglementări contabile conforme cu IFRS), altele decât cele listate, se propune introducerea categoriei de entități «mijlocii și mari», prin utilizarea acelorași criterii prevăzute de reglementările aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014. Introducerea categoriei de entități mijlocii și mari în reglementările conforme cu IFRS are drept scop exclusiv raportarea de informații privind durabilitatea. Criteriile de mărime se vor utiliza, de asemenea, și în scopul includerii treptate a entităților, în aria de aplicabilitate”, precizează inițiatorii proiectului.

Astfel, proiectul de Ordin propune ca obligațiile de raportare să se aplice mai întâi (începând cu 1 ianuarie 2024) entităților listate și altor entități desemnate ca fiind de interes public în contextul reglementărilor conforme cu IFRS, care depășesc criteriile de mărime introduse în reglementări și care au peste 500 de salariați, precum și entităților listate care sunt societăți-mamă ale unor grupuri mari și au peste 500 de salariați. În etapa următoare (începând cu 1 ianuarie 2025), prevederile se vor aplica și celorlalte entități care intră sub incidența reglementărilor menționate, care depășesc criteriile de mărime, precum și de către restul societăților-mamă listate ale grupurilor mari. În ultima etapă (începând cu 1 ianuarie 2026) vor intra în aria de aplicabilitate și entitățile listate situate sub criteriile de mărime. De la data de 1 ianuarie 2028, vor intra și entitățile din țările terțe, cu respectarea condițiilor prevăzute de Directivă.

În ceea ce privește principalele aspecte reglementate prin proiectul supus consultării publice, în Referatul de aprobare se menționează că noul capitol cu privire la raportarea privind durabilitatea, propus a se introduce în reglementările contabile, conține, în principal, prevederi referitoare la următoarele aspecte:  localizarea informațiilor privind durabilitatea (unde se prezintă); ▪ conținutul raportării privind durabilitatea (informațiile care se prezintă), precum și alte clarificări referitoare la modul de raportare a informațiilor; ▪ scutiri de la raportarea informațiilor de durabilitate, precum și condițiile în care se aplică scutirile; ▪ obligativitatea utilizării formatului de raportare unic electronic (ESEF), prevăzut de Regulamentul delegat (UE) 2019/915 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic; ▪ raportarea privind entitățile din țări terțe; ▪ standardele de raportare privind durabilitatea; ▪ responsabilitatea pentru întocmirea raportării de durabilitate; ▪ publicarea raportării privind durabilitatea.

Pe baza noilor cerințe europene, prevederile cu privire la auditarea situațiilor finanicare anuale, cuprinse în ambele seturi de reglementări contabile menționate anterior, au fost completate cu cele vizând asigurarea raportării privind durabilitatea. Astfel, pentru entitățile vizate de raportarea de durabilitate, există obligația emiterii unei opinii bazate pe o misiune de asigurare limitată în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele directivei, inclusiv conformitatea raportării privind durabilitatea cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de Comisia Europeană

Prin proiectul de ordin se propune ca intrarea în vigoare a noilor prevederi să se realizeze astfel: ▪ în cazul entităților care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014: în funcție de categoria în care se încadrează – în etape succesive (de la 1 ianuarie 2024/de la 1 ianuarie 2025), cu excepția entităților din țări terțe, pentru care aplicabilitatea începe la data de 1 ianuarie 2028; ▪ în cazul entităților care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 – în funcție de categoria în care se încadrează – în etape succesive (de la 1 ianuarie 2024/1 ianuarie 2025), cu excepția entităților din țări terțe, pentru care aplicabilitatea începe la 1 ianuarie 2028.

ECONOMIE

ANAF propune modificări la formularul 112

Radio CECCAR FM

Noul model al „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” urmează să fie utilizat începând cu obligațiile declarative aferente lunii noiembrie 2023

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), proiect publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, o serie de modificări la modelul și conținutul formularului 112 – „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

În Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, ANAF menționează că, prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, au fost aduse unele modificări care vizează regimul fiscal aplicabil persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, precum și ca urmare a desfășurării de activități în domeniul construcțiilor, domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară. 

Potrivit art.III pct.8 din lege, care modifică prevederile art.60 pct.2 din Codul fiscal, până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin Ordin comun al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului educației și al ministrului finanțelor. Scutirea se aplică numai la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii și asimilate salariilor realizate de persoana fizică.

Conform art.III pct.9 și 10 din lege, scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă și persoanelor fizice care realizează venituri ca urmare a desfășurării de activități în domeniul construcțiilor, domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară, la locul unde se află funcția de bază prin aplicarea aceluiași plafon maxim de 10.000 lei inclusiv.

De asemenea, la art.III pct.16-19 din lege se stipulează faptul că, pentru persoanele fizice care realizează venituri din domeniile enunțate anterior, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat prevăzută în Legea nr. 411/2004. În același timp, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat. Prevederile menționate se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

În același timp, prin art.III pct.23 și pct.35 au fost abrogate dispozițiile privind reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, respectiv exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul angajatorilor și persoanelor fizice salariate care desfășoară activități în sectorul construcții, în sectorul agricol/industria alimentară și care beneficiază de facilități.

Modificările menționate se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii, respectiv începând cu luna noiembrie 2023.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, urmează să intre în vigoare prevederile Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic. Potrivit art.9 alin.(4) din lege, obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale se rețin de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă din contravaloarea aferentă tichetelor de activități casnice preschimbate și se declară prin „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, prevăzută la art.147 alin. (1) din Codul fiscal.

În acest context, a devenit necesară adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, care va fi utilizat începând cu obligațiile declarative aferente lunii noiembrie 2023.

Ca urmare, a fost elaborat noul proiect de ordin al președinților ANAF, CNPP, CNAS și ANOFM pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, care cuprinde următoarele modificări, o parte din acestea fiind propuse de părțile implicate în elaborarea sau avizarea proiectului de ordin comun:

♦ Modificarea Nomenclatorului „Creanțe fiscale”, prin:  introducerea la poz.2.3 a contribuției de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.2 din Codul fiscal; ▪ eliminarea poz.6.2 și 6.3 ca urmare a abrogării dispozițiilor privind contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.5, respectiv art. 60 pct.7 din Codul fiscal; ▪ eliminarea poz.21 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează venituri din pensii, pentru partea de venituri care depășește suma lunară de 4000 lei” în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr.650/2022; ▪ introducerea la poz.23 și 24 a impozitului pe venit, respectiv a contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice;

♦ Modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, prin introducerea la poz.36 a tipului de asigurat „Persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice”;

♦ Modificarea Nomenclatorului „Tip asigurat” prin: ▪ introducerea la poz.1.3 a tipului de asigurat „Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.2 din Codul fiscal”; ▪ eliminarea poz.1.11, 1.11.1, 1.12, ca urmare a încetării aplicabilității prevederilor OUG nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale OUG  nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului;

♦ Modificarea/completarea „Anexei asigurat”, prin: ▪ introducerea unei căsuțe care se bifează în situația în care asiguratul este salariat, cetățean străin sau apatrid aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina; ▪ introducerea la secțiunile A.1 și B.4.1, a două rânduri referitoare la numărul de zile lucrate în România, respectiv în afara României; ▪ introducerea la secțiunile C și E.3 a unor informații privind baza de calcul și contribuția de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr.111/2022, precum și privind contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii; ▪ restructurarea secțiunii E.3. prin declararea distinctă a veniturilor neimpozabile prevăzute la art.76 alin.(4) din Codul fiscal, respectiv a veniturilor care sunt neimpozabile în limita plafonului lunar prevăzut la art.76 alin.(4^1) din Codul fiscal;

♦ Modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului 112.

Prevederile ordinului comun se aplică începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, cu termen de declarare a obligațiilor până la data de 21 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a prelungit sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul Investalim

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță continuarea, până la data de 27 decembrie 2023, a sesiunii de depunere a solicitărilor pentru finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare Investalim.

Potrivit unui comunicat al instituției, depunerea și înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în termen de 30 de zile calendaristice, începând din 27 noiembrie 2023, ora 16:30 și până la 27 decembrie 2023, ora 16:30.

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare Investalim se implementează în perioada 2023 – 2026 prin Schema de ajutor de stat  Investalim, care dispune de un buget total de 590 milioane euro, asigurat de la bugetul de stat. Alocarea anuală pentru finanțarea proiectelor de investiții este de aproximativ 147,5 milioane de euro. Sesiunea pentru depunerea cererilor de acord s-a deschis la 27 octombrie 2023, ora 08:30.

Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia se regăsesc pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, în pagina dedicată schemei de ajutor de stat. În baza acestor documente potențialii beneficiari pot demara pregătirea documentației necesare accesării de către solicitanți a fondurilor Investalim.

Referitor la tipurile de cheltuieli generate de investiția în active corporale, reprezentanții AFIR precizează că se vor considera cheltuieli eligibile modernizarea/ reabilitarea infrastructurii destinate condiționării, depozitării și/sau procesării deținute de solicitanți. De asemenea, se vor considera cheltuieli neeligibile aferente construcțiilor din cuprinsul Planului de investiții doar achiziția de clădiri și costurile aferente chiriei.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de sprijin pot fi întreprinderile nou-înființate sau întreprinderile în activitate, atât IMM, cât și întreprinderi mari, înființate conform Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intensitatea sprijinului nerambursabil are valori cuprinse între 30% – 70%, iar nivelul ajutorului de care poate beneficia o întreprindere poate ajunge până la un maxim total de 57,75 milioane euro.

Activitățile eligibile pentru care se acordă finanțare prin intermediul schemei sunt: prelucrarea și conservarea cărnii, fabricarea produselor din carne, prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea și conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, precum și fabricarea zahărului.

Continuare

ECONOMIE

Recomandarea Comisiei Europene privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe

Radio CECCAR FM

La 15 noiembrie, Comisia Europeană a publicat Recomandarea privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe. În conformitate cu cele anunțate în apelul la contribuții din 14 septembrie, Comisia recomandă statelor membre un set de măsuri pentru simplificarea și accelerarea recunoașterii abilităților și calificărilor resortisanților țărilor terțe, pentru a ajuta la tratarea deficitelor privind forța de muncă din Uniunea Europeană.

Recomandarea Comisiei începe prin a sublinia că procedurile formale de recunoaștere se vor aplica doar în trei contexte:

  1. Recunoașterea calificărilor profesionale: pentru a acorda unui resortisant dintr-o țară terță acces la o profesie reglementată într-un stat membru;
  2. Recunoaștere academică: pentru acordarea accesului la un program de educație;
  3. Recunoașterea abilităților și calificărilor pentru migrația forței de muncă: pentru acordarea vizei sau permisului de muncă și reședință în vederea angajării într-un stat membru.

În ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale, principala recomandare este, așa cum s-a preconizat, ca statele membre să faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale ale resortisanților țărilor terțe prin alinierea strânsă a proceselor cu cele stabilite în Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE, în special în ceea ce privește documentele necesare, dovada calificărilor formale și evaluarea aplicațiilor.

Comisia recomandă autorităților naționale competente să analizeze informațiile cuprinse în deciziile anterioare privind recunoașterea calificărilor adoptate de alte state membre, pentru a facilita o recunoaștere mai rapidă a calificărilor profesionale ale aplicantului. De asemenea, le încurajează să finalizeze procedura de recunoaștere pentru autorizația de a accesa o profesie reglementată într-un termen cât mai scurt posibil, nu mai târziu de 2 luni de la data depunerii unei aplicații complete.

Statele membre trebuie să identifice așa-numitele „profesii reglementate prioritare”, care sunt esențiale în satisfacerea nevoilor de abilități fundamentale pentru dezvoltarea economică și pentru care procesul de recunoaștere să fie și mai accelerat (decizie în termen de patru săptămâni).

În final, recomandarea precizează clar că statele membre trebuie să se asigure că cetățenii UE cu calificări obținute în UE sau într-o țară terță beneficiază de un tratament egal cu cel acordat resortisanților țărilor terțe cu aceleași calificări.

Recomandarea privind recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe poate fi consultată pe site-ul Comisiei Europene.

Continuare

Trending