Rețele sociale

ECONOMIE

Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 27/12.01.2024OPANAF nr. 2079/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, a fost reglementată obligația de declarare și de plată a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății în sarcina persoanelor juridice române, fie în calitate de deținători ai autorizației de punere pe piață a medicamentelor, fie în calitate de reprezentanți legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu erau persoane juridice române.

Prin art.III pct.3 din OUG nr.88/2023 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, s-a reglementat că pot avea calitatea de reprezentant legal și dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European.

Ca urmare, obligațiile declarative și de plată ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care își desemnează un reprezentant legal, revin, fie persoanelor juridice române, fie dezmembrămintelor fără personalitate juridică ale societăților care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European. Dezmembrămintele fără personalitate juridică pot fi, conform art.44 din Legea societăților nr.31/1990, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare.

Întrucât societățile care au administrația centrală ori sediul principal în alte state membre ale UE sau în state parte la Acordul privind Spațiului Economic European pot fi atât contribuabili nerezidenți care nu sunt prezenți în România, cât și contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor sedii permanente, este necesară completarea formularelor de înregistrare fiscală utilizate de ambele categorii de contribuabili.

Potrivit art.16 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar. Întrucât actuala formulare a secțiunii utilizate pentru exprimarea opțiunii, cuprinsă în declarațiile de înregistrare fiscală, a condus la interpretări eronate din partea unor contribuabili, ANAF a considerat necesară reformularea acesteia, pentru mai multă claritate.

În acest context, prin noul Ordin publicat astăzi în Monitorul Oficial, au fost modificate unele formulare de înregistrare fiscală aprobate prin OPANAF nr.1699/2021, după cum urmează:

  1. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” (010) și formularul “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România” (016): reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.
  2. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” (013):  reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; ▪ completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea sau înregistrarea, după caz, a reprezentanțelor contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; ▪ completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu două noi obligații declarative: impozit pe reprezentanță și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
  3. Formularul „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România” (015): ▪ completarea secțiunii E “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” cu o nouă obligație declarativă: contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
  4. Formularul “Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale” (700); întrucât acest formular se utilizează pentru declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, de către toate categoriile de contribuabili este necesară: ▪ completarea cu o secțiune nouă, pentru declararea reprezentanțelor de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente; ▪ reformularea secțiunii utilizate pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune; ▪ completarea secțiunii F “Date privind vectorul fiscal pentru alte impozite și taxe datorate” a capitolului V “Date privind secțiunile completate” cu o nouă obligație declarativă, impozit pe reprezentanță.

ECONOMIE

Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că a publicat, pe site-ul instituției (www.afir.ro), versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Potrivit unui comunicat al instituției, în baza ghidului și a anexelor aferente, beneficiarii eligibili (Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, înființate în conformitate cu legislația în vigoare) pot demara întocmirea proiectului prin care se va solicita finanțare în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare. Perioada în care se va derula sesiunea va fi comunicată la o dată ulterioară.

Valoarea maximă a finanțării care se poate obține pentru modernizarea sistemelor de irigații prin intermediul DR-25 este de 1,5 milioane euro/ beneficiar, iar sprijinul public este de 100% nerambursabil raportat la costurile eligibile.

În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile investiții privind modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, precum și montarea sistemelor de contorizare a apei. Sunt eligibile și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/ 741 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și legislația națională în domeniu.

De asemenea, prin proiect se poate obține decontarea cheltuielilor privind costurile generale ale proiectului pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului„, precizează AFIR. Pentru elaborarea documentației necesare depunerii cererii de finanțare, toți cei interesați au la dispoziție pe pagina www.afir.ro, la secțiunea Finanțare, Ghidul solicitantului și anexele aferente intervenției DR-25 (Detalii și Anexe DR 25 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online).

Continuare

ECONOMIE

Sprijin pentru firmele care angajează tineri

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) derulează, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), o serie de măsuri de sprijin pentru angajatorii care încadrează tineri, în contextul în care creșterea gradului de ocupare a forței de muncă reprezintă un obiectiv prioritar pentru instituție. Potrivit unui comunicat al MMSS, aceste măsuri sunt următoarele:

 Subvenții

Acestea se acordă angajatorilor care angajează:

 tineri absolvenți de învățământ – 2.250lei/lună, timp de 12 luni;

▪ tineri NEET – 2.250lei/lună, timp de 12 luni („tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, n.r.);

▪ tineri cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate – 2.392 de lei (4xISR/Indicatorul Social de Referință; ISR este, în momentul de față, 598 de lei. Potrivit legii, valoarea indicatorului se actualizează din oficiu la data de 1 martie a fiecărui an cu rata medie anuală a inflației din anul precedent). Sprijinul se acordă pentru minimum 1 an și maximum 3 ani.

♦ Ucenicia la locul de muncă

Suma acordată angajatorilor este 2.250 lei/lună. Banii se acordă pe durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare.

♦ Stagiile profesionale

Se acordă 2.250 lei/lună pe durata contractului de stagiu de 6 luni pentru absolvenții de învățământ superior. De asemenea, se acordă sprijin pentru angajatori și pentru stimularea încadrării elevilor și studenților pe perioada vacanțelor. Subvenția este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru maximum 60 de zile.

„În următorii cinci ani, numărul de locuri disponibile pentru învățământul dual ar putea crește de cinci ori, ajungând la 50.000. Educația și formarea pot oferi tinerilor competențele adecvate pentru a-i pregăti pentru câmpul muncii. Programele de ucenicie, de exemplu, au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Studiile arată că aceste programe sunt unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene”, a declarat ministrul de resort Simona Bucura-Oprescu.

Continuare

ECONOMIE

Rata creditelor neperformante a coborât la 2,33%, în decembrie 2023

Radio CECCAR FM

Rata creditelor neperformante era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, față de 2,61% în septembrie 2023 și 2,65% în decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Națională a României (BNR), citate de Agerpres.

În decembrie 2023, în România erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 803,4 miliarde lei, cu 102,4 miliarde lei mai mari comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Activele instituțiilor cu capital privat reprezentau 86,3% în total active, iar activele instituțiilor cu capital străin 65,6%.

De asemenea, indicatorul de solvabilitate era, în decembrie 2023, de 22,51%, față de 23,4% la finele lunii decembrie 2022.

Continuare

Trending