Rețele sociale

ECONOMIE

A fost stabilită procedura de acordare a ajutoarelor și a grantului pentru componenta Rural Plus

Radio CECCAR FM

Prin Ordinul comun nr. 622/128/2024 al ministrului Finanțelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024, a fost aprobată procedura de acordare a ajutoarelor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS.

Procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de OUG nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. – S.A. (FGCR), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor (MF), pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit menționate, valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10 milioane lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5 milioane lei.

Activitățile eligibile la finanțare în cadrul Componentei RURAL PLUS pentru codurile CAEN pentru finanțare menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare sunt: a) achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA; b) achiziție de active necorporale: software/licențe/ programe/brevete, inclusiv TVA; c) achiziție de spațiu de producție/servicii/ comercial/depozitare/terenuri agricole și terenuri pentru construcție, inclusiv TVA; d) achiziție de părți sociale și acțiuni; e) construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale/depozitare, inclusiv TVA; f) cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA; g) alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv panouri fotovoltaice pentru uzul beneficiarului, inclusiv TVA; h) active biologice productive, inclusiv TVA; i) cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; j) cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii; k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; l) cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar la acestea; m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; n) cheltuieli cu salarii și asimilate pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilități; o) impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligație de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activitățile desfășurate de către acesta; p) alte costuri de operare; q) active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor; r) cheltuielile de refinanțarea altor credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, mai puțin comerțul cu tutun și băuturi alcoolice, cu excepția refinanțărilor creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanțate cu fonduri europene și a creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, OUG nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și prin OUG nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare. Refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este posibilă numai pentru soldul acestora, fără a exista posibilitatea de majorare a soldului refinanțat.

Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL PLUS.

Costul total al creditelor acordate în cadrul Componentei RURAL PLUS, se compune din rata dobânzii formată din ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an în cazul liniilor / creditelor de capital de lucru și ROBOR la 3 luni plus o marja de 1,5% pe an în cazul creditelor de investiții, comisionul de risc și comisionul de administrare. Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Componentei RURAL PLUS. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data plății/refuzul platii garanției, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției si de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plății/refuzul platii garanției, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data plății/refuzul plății garanției, prin plata diferenței de către beneficiar către MF, respectiv evidențierea diminuării acestuia de către FGCR, dacă este cazul.

Pentru garanțiile acordate de FGCR, în numele și pe contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2024 în cadrul Componentei RURAL PLUS, se aprobă comisionul de risc astfel: a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii; b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piață și întreprinderilor mari.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending