Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF: Proiectul Procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale, în consultare publică

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile și a unor formulare utilizate în aplicarea procedurii, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că noul proiect de Ordin a fost promovat avându-se în vedere modificările aduse art. 263 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin adoptarea OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, potrivit cărora:

”(5) Cererea debitorului privind stingerea creanțelor fiscale, potrivit alin. (1), se analizează de către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Componența comisiei se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F. sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. În aceleași condiții se stabilește și documentația care însoțește cererea.”.           

Prin noul proiect de act normativ supus consultării publice, s-a avut în vedere aprobarea procedurii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (denumită dare în plată, n.r.), aprobarea unor formulare utilizate în aplicarea procedurii de dare în plată, precum și modificarea și completarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, precum și abrogarea OPANAF nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată.

Procedura, prevăzută în Anexa nr. 1 la proiectul de act normativ, cuprinde dispoziții cu privire la:  bunurile imobile care pot face obiectul cererii de dare în plată; ▪ valoarea de stingere a creanțelor fiscale prin darea în plată; ▪ informațiile care vor fi menționate în cererea privind darea în plată, precum și stabilirea documentelor care însoțesc cererea de dare în plată; ▪ componența și atribuțiile comisiei de dare în plată, precum și procedura de soluționare a cererilor de dare în plată; ▪ componența și atribuțiile secretariatului tehnic; ▪ competența privind monitorizarea emiterii hotărârilor de Guvern privind darea în administrare a bunurilor ce fac obiectul dării în plată; ▪ procedura pe care o adoptă organul fiscal în situația în care instituția publică solicitantă refuză expres semnarea procesului verbal de predare-primire  în custodie a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului și modul de soluționare a acestei situații.

Modelele de formulare care vor fi utilizate în procedura de dare în plată sunt următoarele:

a) Cerere privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

b) Acord privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

c) Certificat de atestare fiscală;

d) Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

e) Cerere privind preluarea în administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul procedurii de dare în plată;

f) Referat privind stingerea creanțelor fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

g) Decizie privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

h) Decizie privind respingerea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

i) Decizie privind modificarea deciziei privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

j) Decizie prin care se ia act de retragerea cererii debitorului privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile;

k) Decizie privind revocarea, în tot sau în parte, a deciziei privind aprobarea cererii privind stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, după caz.

Totodată, prin proiect se propune modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea a două modele de formulare care vor fi utilizate în procedura de dare în plată, respectiv: ▪ Proces-verbal privind modificarea procesului – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile, Anexa nr. 70; ▪ Proces-verbal privind desființarea procesului – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile,  Anexa nr. 71.

Având în vedere ca potrivit art. 263 alin. (9) din Codul de procedură fiscală, până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul se află în custodia instituției care a solicitat preluarea în administrare, se constată că procesul-verbal de predare-primire în custodie/în administrare a bunurilor imobile intrate în proprietatea publică a statului, nu se mai impune a fi întocmit, întrucât custodia acestui bun se preia prin efectul legii, respectiv a acestor prevederi. Astfel, modelul formularului acestui proces-verbal prevăzut în Anexa nr. 68 la OPANAF nr. 63/2017 urmează să se elimine.

De asemenea, pentru corelare cu precizările menționate anterior, a fost modificat modelul formularului Proces – verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile prevăzut în Anexa 69 la OPANAF nr. 63/2017, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, prin acesta au fost incluse precizări cu privire la sancționarea instituției publice solicitante, în situația în care aceasta nu efectuează demersuri în vederea inițierii hotărârii Guvernului de preluare în administrare a bunului solicitat.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending