Suntem și pe

ECONOMIE

Datoria externă a României a continuat să crească în septembrie, ajungând la 90,7 miliarde euro

CECCAR FM

Publicat

pe

Datoria externă a României, care include atât împrumuturile statului din străinătate, cât şi datoriile entităţilor private, a crescut în luna septembrie cu 585 milioane euro, la 90,677 miliarde euro, în special ca urmare a majorării datoriei pe termen scurt, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României, citate de News.ro.

La finalul anului trecut, datoria externă totală a României a fost de 90,43 miliarde euro, iar la finalul lunii august, datoria era de 90,09 miliarde euro.

Din totalul datoriilor înregistrate de România faţă de entităţi din străinătate la 30 septembrie, datoriile pe termen lung reprezentau 70,17 miliarde euro (77,4% din total datorie externă), în scădere cu 386 milioane euro faţă de finalul anului trecut, iar datoriile pe termen scurt însumau 20,505 miliarde euro, în urcare cu 629 milioane euro.

Din datoria pe termen lung, suma de 32,49 miliarde euro reprezenta datorie publică, în creştere cu 880 milioane euro faţă de finalul lui 2015.

Datoria negarantată public, în special a băncilor şi firmelor către finanţatori din străinătate, însuma 36,45 miliarde euro la finalul lunii septembrie, în scădere cu 1,12 miliarde euro.

Datoria autorităţii monetare, care reprezintă alocările de drepturi speciale de tragere (DST) de către Fondul Monetar Internaţional (FMI), considerată datorie a BNR faţă de FMI, s-a redus cu 144 milioane euro, la 1,23 miliarde euro.

La finalul lunii mai, datoria totală externă ajunsese la un nivel minim din august 2010, când s-a situat la 87,8 miliarde euro.

De atunci, datoria a crescut puternic până în martie 2013, când s-a înregistrat nivelul maxim istoric al datoriei externe a României, de 101,1 miliarde de euro.

Ulterior, datoria externă a României a reintrat pe o pantă descendentă până în vara acestui an, când a reînceput să crească.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 26,3% în primele nouă luni, comparativ cu 38,5% anul trecut. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,4 luni în primele nouă luni, nivel identic cu cel de anul trecut.

Continuare
Comentează

Lasă un mesaj

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECONOMIE

Procedura de implementare a măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin OUG nr.130/2020 este în valoare totală de 350 milioane euro, din care 265 milioane euro fonduri externe nerambursabile, 42,5 milioane euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42,5 milioane euro de la beneficiari,

CECCAR FM

Publicat

pe

Ordinul nr. 3.083/2020 al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 965 din 20 octombrie 2020. Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Prin această procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. „Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare”, precizează inițiatorii.

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri.

Bugetul alocat măsurii, aprobat prin OUG nr.130/2020 este în valoare totală de 350 milioane euro, din care 265 milioane euro fonduri externe nerambursabile, 42,5 milioane euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42,5 milioane euro de la beneficiari. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 100.500 de beneficiari.

În ceea ce privește beneficiarii de ajutor de stat prin această măsură, programul precizează că întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; ▪ o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; ▪ o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; ▪ o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire anterior sunt considerate întreprinderi unice.

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2 la OUG nr. 130/2020.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: ▪ au obținut certificat de situații de urgență în baza OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare; ▪ au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse; ▪ dispun de coparticipare (cofinanțare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru; ▪ nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019; ▪ mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minimum 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri; ▪ suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid-19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul acestei măsuri nu depășește, la nivelul întreprinderii unice, pragul de 800.000 euro (echivalentul în lei).

Prin această măsură se finanțează în ordinea depunerii cererii de finanțare, în următoarele condiții: ▪ pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; ▪ pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: ▪ cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; ▪ datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; ▪ cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă); ▪ cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte; ▪ cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2; ▪ cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mică de un an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de un an); ▪ cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității; ▪ cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil.

Înscrierea în program, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac online pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere (front office). Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte: 1) Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/ONG eligibile conform art 3.2 din prezenta procedură; 2) Etapa de înscriere în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei 1.

Continuare

ECONOMIE

FNGCIMM: IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 noiembrie

Programul „IMM Leasing de echipamente și utilaje” are rolul de a susține IMM-urile, prin acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția operatorilor de leasing financiar a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și companiilor afiliate acestora, care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

CECCAR FM

Publicat

pe

Programul IMM Leasing va debuta în această săptămână, în timp ce IMM Factor va începe, cel mai probabil, la 1 noiembrie, a anunțat directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Dumitru Nancu, citat de Agerpres. „Săptămâna aceasta debutează IMM Leasing, un program pe care Fondul Național de Garantare îl are în Planul național de investiții și lansare economică. Un program care este așteptat de către toți întreprinzătorii. Se acordă un leasing în valoare de maximum 5 milioane de lei pe o perioadă de șase ani, cu avans zero și perioadă de grație între 3 și 12 luni. Dobânda este subvenționată 50% de Fondul Național de Garantare din banii Ministerului Finanțelor Publice. Pentru acest program am încheiat deja convenții cu 12 instituții financiar nebancare, adică firmele de leasing. Întreprinzătorii se pot duce la aceste instituții pentru a accesa leasingul de echipamente. Prin acest program se pot achiziționa și utilaje second hand”, a spus Dumitru Nancu, într-o videoconferință.

Programul „IMM Leasing de echipamente și utilaje” are rolul de a susține IMM-urile, prin acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția operatorilor de leasing financiar a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și companiilor afiliate acestora, care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.

Oficialul Fondului Național de Garantare a oferit detalii despre IMM Factor, un alt program care ar urma să fie lansat, cel mai probabil, la 1 noiembrie a.c. „Schema de garantare de către stat a creditului comercial – IMM Factor – este un alt program aprobat de Comisia Europeană. În acest moment, raportul dintre creditul bancar și creditul comercial este de 1 la 3. În prezent, 25% din Produsul Intern Brut al României este estimat la facturi neîncasate. Atunci, acest instrument de finanțare a IMM-urilor este folosit la noi în maxim 2%. Deci, practic, avem un decalaj de aproximativ 20 de procente. IMM Factor va începe sperăm la 1 noiembrie. Se acceptă maxim pe un furnizor 10 milioane de lei, iar pe factură maxim 1,5 milioane de lei. Statul garantează 50% din factură și, la fel ca la IMM Invest, timp de opt luni de zile, vor fi subvenționate costurile cu factoring-ul și tot ce înseamnă costuri de administrare și risc și de garantare”, a precizat directorul general al FNGCIMM.

Continuare

ECONOMIE

MFE: 185 milioane euro fonduri europene pentru asigurarea de echipamente medicale și IT în școli și universități

Apelul Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 are o alocare de 85 milioane euro și va finanța achiziția de către unitățile de învățământ de echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale și dezinfectanți, precum și containere sanitare mobile.
Apelul Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică are o alocare de 100 milioane euro și va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Competitivitate.

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), a publicat ghidurile solicitantului pentru dotarea școlilor și universităților cu echipamente de protecție medicală și IT, necesare desfășurării activității didactice în pandemie.

Apelul Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 are o alocare de 85 milioane euro și va finanța achiziția de către unitățile de învățământ de echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale și dezinfectanți, precum și containere sanitare mobile. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 25 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021.

Apelul Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică are o alocare de 100 milioane euro și va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Competitivitate. Proiectele vor putea fi depuse în perioada 25 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021.

„Există fonduri europene pentru tablete, pentru echipamente de protecție și, foarte important, pentru o soluție care să înlocuiască groaznicele WC-uri din curtea școlii care ne fac de rușine la buletinele de știri! Posibilitatea ca școlile să se doteze cu grupuri sanitare modulare reprezintă un prim pas prin care arătăm că se poate și că banii europeni pot schimba vieți!”, a declarat ministrul Marcel Boloș, citat într-un comunicat al MFE. Apelul POIM este lansat în contextul în care, pentru desfășurarea acestui an școlar și universitar în condiții de siguranță, trebuie adoptate măsuri în vederea evitării creșterii rapide a numărului de persoane infectate cu SARS-Cov-2.

Finanțările vor putea fi contractate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru:

 echipamente de protecție/ dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor;

▪ containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Dotarea cu containere sanitare mobile poate fi finanțată doar pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din regiunile mai puțin dezvoltate, care nu au acces la rețeaua de apă și canalizare.

 Finanțările vor putea fi contractate, totodată, de instituțiile de învățământ superior de stat, pentru:

▪ echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor. Echipamentele de protecție de uz personal sunt eligibile exclusiv în beneficiul studenților care beneficiază de burse sociale de stat sau de burse sociale ocazionale.

Pot solicita finanțări unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale, autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale, parteneriate dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute și parteneriatele dintre inspectorate școlare și unități de învățământ.

Cel de-al doilea apel este unul de tip necompetitiv și vizează realizarea unei platforme școlare de e-learning, achiziționarea de echipamente TIC pentru școlile gimnaziale, precum și îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless-campus, cu prioritate în școlile gimnaziale. Intervențiile legate de TIC în educație vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Solicitanții eligibili sunt:

▪ unitățile de învățământ preuniversitar de stat care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;

▪ autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor;

▪ parteneriatul dintre beneficiarii menționați anterior.

Grupul-țintă al acestui apel este format din elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar selectați/ stabiliți de solicitant. De asemenea, se are în vedere și dotarea claselor din unitățile de învățământ preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri online.

Achizițiile de tablete școlare și alte echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul online, efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt eligibile pentru a fi decontate din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

MFE precizează, în comunicat, că, în scurt timp, va lansa și ghidul de accesare a finanțării tabletelor pentru studenți. Apelul va avea o alocare de 50 de milioane de euro.  

Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 este publicat aici.

Ghidul solicitantului POC pentru finanțarea achiziției de tablete școlare și echipamente/dispozitive IT pentru activitatea didactică este publicat aici.

Asigurarea finanțării din fondurile europene alocate POIM și POC a fost prevăzută de OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2.

OUG nr. 144/2020 este publicată pe site-ul MFE, în secțiunea Legislație, precum și aici.

Continuare
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 20.10.2020

ECONOMIEacum 8 ore

Procedura de implementare a măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial

ECONOMIEacum 9 ore

FNGCIMM: IMM Leasing debutează în această săptămână; IMM Factor ar putea începe la 1 noiembrie

ECONOMIEacum 9 ore

MFE: 185 milioane euro fonduri europene pentru asigurarea de echipamente medicale și IT în școli și universități

ECONOMIEacum 9 ore

APIA: 23 octombrie, termenul-limită de depunere a cererilor în cadrul măsurii de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectate în mod deosebit de criza COVID-19

ECONOMIEacum 9 ore

ANCOM: Piața serviciilor de acces la internet broadband la puncte fixe rămâne concurențială în România

ECONOMIEacum 10 ore

Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 3,7 milioane lei de la intrarea în vigoare a Legii nr. 55/2020

ECONOMIEacum 10 ore

Comisia Europeană a lansat portalul Access2Markets pentru a sprijini activitățile comerciale ale întreprinderilor mici

ECONOMIEacum 10 ore

Începând din 22 octombrie, pot fi accesate granturile pentru capital de lucru

PROFESIA CONTABILĂacum 10 ore

Simpozionul „Pavel Ciuce” din Arad, la a XVIII-a ediție: Profesionistul contabil – creator de valoare adăugată și partener consecvent al mediului de afaceri

PROFESIA CONTABILĂacum 11 ore

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 19 octombrie 2020

PROFESIA CONTABILĂacum 11 ore

Fundamente ale combaterii spălării banilor

CECCAR TV

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

Buletin legislativ

CECCAR Business Review

ceccar.ro

Trending