Connect with us

ECONOMIE

MF propune o nouă procedură de autorizare a caselor de schimb valutar

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar. Proiectul vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:

♦ definirea unor termeni și expresii;

♦ indicarea entităților care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și, respectiv, entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare care solicită să desfășoare aceste activități;

♦ se precizează faptul că, organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp ( autorizația este documentul în baza căruia entitatea poate să organizeze activitate de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz și este valabilă timp de 5 ani de la data acordării, iar  scrisoarea de atribuire a codului statistic este documentul în baza căruia o entitate poate să desfășoare efectiv activitate în punctul de schimb valutar și este valabilă de la data acordării și până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației deținută de entitate la momentul eliberării scrisorii de atribuire a codului statistic. Obținerea autorizației este condiționată de solicitarea și obținerea a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic).

Entitățile vizate de acest proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie: ▪ la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea, sau ▪ ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea „Autorizație”, se va înscrie cuvântul „modificare”. Astfel, obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie este condiționată de existența sau de solicitarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar simultan cu solicitarea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie.

Totodată, se menționează că, prin data acordării, se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate, în vederea obținerii autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.

♦ interzicerea desfășurării activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfășurarea activității de schimb valutar, trebuie asigurate măsurile de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

♦ precizarea termenului în care entitățile a căror autorizație expiră pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației;

♦ stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și, respectiv, a documentelor pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic. Astfel, sunt stabilite atât o serie de condiții comune celor două categorii de entități care se supun procedurii de autorizare, cât și condiții specifice fiecărei categorii.

Printre condițiile comune celor două categorii de entități se regăsesc următoarele: ▪ neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat, de către entitatea care solicită obținerea autorizației; ▪ lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare a entității, pentru care nu a intervenit reabilitarea; ▪ lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procentaj egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități. Pentru aceste ultime două categorii, este necesară și îndeplinirea condiției de a fi persoane potrivite și competente, în sensul dispozițiilor art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate si controlate de ONPCSB, în acest scop persoanele vizate având obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere; ▪ inexistența în cazierul fiscal al entității, în cel al reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, atât a unor fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, cât și a informațiilor din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.

Condițiile specifice vizează:

I. În cazul caselor de schimb valutar▪ constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin aceasta, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se, în același timp, obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat; ▪ existența, ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare – activități ale birourilor de schimb valutar. Totodată, casele de schimb valutar pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii – furnizarea de servicii de remitere de bani în numele si pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

II. În cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică▪ existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz; ▪ dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie.

♦ stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice;

♦ reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității, astfel: ▪ afișarea autorizației de schimb valutar și a scrisorii de atribuire a codului statistic, în copie, la loc vizibil, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar; ▪ deținerea și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale specifice activității de schimb valutar; ▪ dotarea cu ecuson a fiecărui angajat din punctul de schimb valutar, care să conțină numele, prenumele și funcția deținută de respectiva persoană; ▪ existența, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar, a unui registru de bani personali, completat zilnic; ▪ afișarea la loc vizibil a listelor cursurilor de schimb valutar, pentru vânzarea și cumpărarea de valute cotate și necotate, precum și anexarea acestora la sfârșitul zilei la registrul tranzacțiilor; ▪ deținerea registrului unic de control; ▪ respectarea programului de funcționare afișat; ▪ asigurarea supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, non-stop; ▪ notificarea Comisiei, cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;

♦ precizarea locului unde pot fi desfășurate activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către entitățile autorizate, respectiv: ▪ în incinta punctului de schimb valutar, în cazul caselor de schimb valutar; ▪ la recepția structurii de primire turistică, în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică;

♦ se stabilește că entitățile pot începe desfășurarea activităților de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, numai dacă dețin autorizație, respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic eliberate de către Comisie și dacă au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar;

♦ se precizează că operațiunile de schimb valutar se realizează numai pe bază de act de identitate sau după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite, potrivit legii, intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, aflat în termenul de valabilitate. Astfel, persoana fizică care dorește să efectueze un schimb valutar la entitățile reglementate de prezenta hotărâre trebuie să prezinte, în funcție de categoria din care face parte (ex: cetățean român, străin/apatrid, cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cetățean al Confederației Elvețiene) unul dintre documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare sau Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

♦ stabilirea operațiunilor care pot fi efectuate de către entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, astfel: ▪ casele de schimb valutar pot cumpăra, respectiv vinde, valute, contra monedei naționale, de la/către persoane fizice și pot încasa cecuri de călătorie, iar ▪ entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică pot cumpăra valute și încasa cecuri de călătorie, exclusiv de la clienți ai structurii de primire turistică;

♦ posibilitatea ca entitatea autorizată să-și întrerupă activitatea, în mod voluntar, într-unul sau mai multe puncte de schimb valutar, pe o perioadă limitată de timp, respectiv maximum 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica anterior acest lucru, direcției de specialitate, respectiv Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor. Notificarea trebuie să se realizeze cu minimum 10 zile calendaristice înainte de întreruperea activității;

♦ se reglementează posibilitatea ca o entitate să își înceteze definitiv activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, la cerere, în unul, mai multe sau în toate punctele de schimb valutar;

♦ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și intervalul de timp după care entitățile astfel sancționate pot formula o nouă cerere de acordare a autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, respectiv 6 luni (în cazul revocării autorizației) sau 5 ani (în cazul anulării). Termenele se vor calcula fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare în sistemul căilor administrative de atac, fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive;

♦ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării scrisorii de atribuire a codului statistic;

♦ stabilirea organelor competente să efectueze controlul funcționării entităților autorizate de Ministerul Finanțelor, să constate contravenții și să aplice sancțiuni;

♦ stabilirea unor dispoziții tranzitorii care reglementează: ▪ modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii; ▪ obligația entităților care dețin autorizație de schimb valutar (emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012) la data intrării în vigoare a hotărârii și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la această dată, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții, precum și posibilitatea acestor entități de a efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii, dacă documentația a fost depusă cu respectarea termenului prevăzut anterior; ▪ obligația entităților care au fost autorizate potrivit OMFP nr. 664/2012, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat; ▪ încetarea valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuirea codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, în următoarele două situații: 1. când entitățile solicită și obțin autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice înainte de împlinirea termenului de 360 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și toate scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit noilor condiții; 2. când entitățile nu solicită obținerea autorizației și a scrisorilor de atribuire a codurilor statistice și implicit nu depun documentația aferentă la direcția de specialitate, în termen de 360 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la împlinirea termenului prevăzut anterior.

Totodată, este stabilită data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția articolelor care constituie temei pentru emiterea unor ordine de ministru și care vor intra în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM