Connect with us

ECONOMIE

MF propune o nouă procedură de autorizare a caselor de schimb valutar

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar. Proiectul vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:

♦ definirea unor termeni și expresii;

♦ indicarea entităților care se supun procedurii de autorizare și/sau înregistrare la Ministerul Finanțelor, în vederea desfășurării activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României. Astfel, se precizează că sunt vizate de noile reglementări casele de schimb valutar și, respectiv, entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare care solicită să desfășoare aceste activități;

♦ se precizează faptul că, organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, se pot realiza numai pe bază de autorizație și scrisoare de atribuire a codului statistic, documente cu valabilitate limitată în timp ( autorizația este documentul în baza căruia entitatea poate să organizeze activitate de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz și este valabilă timp de 5 ani de la data acordării, iar  scrisoarea de atribuire a codului statistic este documentul în baza căruia o entitate poate să desfășoare efectiv activitate în punctul de schimb valutar și este valabilă de la data acordării și până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației deținută de entitate la momentul eliberării scrisorii de atribuire a codului statistic. Obținerea autorizației este condiționată de solicitarea și obținerea a cel puțin unei scrisori de atribuire a codului statistic).

Entitățile vizate de acest proiect de act normativ pot solicita obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie: ▪ la momentul solicitării autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o singură autorizație pe care vor fi menționate toate activitățile pe care le poate desfășura entitatea, sau ▪ ulterior obținerii autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar, caz în care se emite o autorizație, modificată, în sensul adăugării noii activități la activitățile deja autorizate. Această autorizație va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială, iar sub denumirea „Autorizație”, se va înscrie cuvântul „modificare”. Astfel, obținerea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie este condiționată de existența sau de solicitarea autorizației pentru organizarea activității de schimb valutar simultan cu solicitarea autorizației pentru organizarea activității de încasare a cecurilor de călătorie.

Totodată, se menționează că, prin data acordării, se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a aprobat documentația depusă de entitate, în vederea obținerii autorizației și/sau a scrisorii de atribuire a codului statistic.

♦ interzicerea desfășurării activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar, de către casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, luând în considerare faptul că, în desfășurarea activității de schimb valutar, trebuie asigurate măsurile de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

♦ precizarea termenului în care entitățile a căror autorizație expiră pot depune cererea de reautorizare însoțită de documentația aferentă, completă, respectiv cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației;

♦ stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și, respectiv, a documentelor pe care trebuie să le depună entitățile, în funcție de categoria din care fac parte, în vederea obținerii autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic. Astfel, sunt stabilite atât o serie de condiții comune celor două categorii de entități care se supun procedurii de autorizare, cât și condiții specifice fiecărei categorii.

Printre condițiile comune celor două categorii de entități se regăsesc următoarele: ▪ neînregistrarea de obligații de plată restante la bugetul general consolidat, de către entitatea care solicită obținerea autorizației; ▪ lipsa unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare a entității, pentru care nu a intervenit reabilitarea; ▪ lipsa unei condamnări pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, atât în cazul reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procentaj egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, cât și în cazul persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și a persoanelor care sunt beneficiarii reali ai acestor entități. Pentru aceste ultime două categorii, este necesară și îndeplinirea condiției de a fi persoane potrivite și competente, în sensul dispozițiilor art. 5 alin. (6) din anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate si controlate de ONPCSB, în acest scop persoanele vizate având obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere; ▪ inexistența în cazierul fiscal al entității, în cel al reprezentanților legali, administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, atât a unor fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, cât și a informațiilor din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.

Condițiile specifice vizează:

I. În cazul caselor de schimb valutar▪ constituirea unui capital social, subscris și vărsat, de minimum 350.000 lei. Prin aceasta, se asigură disponibilitățile bănești necesare derulării activității, la un nivel similar celui reglementat în prezent (75.000 de euro), eliminându-se, în același timp, obligația dovedirii provenienței sumei, ținând cont de faptul că, în practică, verificarea sursei s-a dovedit dificil de realizat; ▪ existența, ca obiect principal de activitate, a activității de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, activități care sunt incluse în cod CAEN 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare – activități ale birourilor de schimb valutar. Totodată, casele de schimb valutar pot avea ca activități secundare doar din cele incluse în cod CAEN 6619 – Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii – furnizarea de servicii de remitere de bani în numele si pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică.

II. În cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică▪ existența în obiectul de activitate a operațiunilor de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz; ▪ dovedirea cu documente, a apartenenței la această categorie.

♦ stabilirea modalităților prin care se poate depune sau completa documentația necesară pentru obținerea autorizației/scrisorii de atribuire a codului statistic, respectiv la registratura instituției, prin poștă, precum și prin intermediul poștei electronice;

♦ reglementarea obligațiilor pe care le au entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, în funcție de specificul activității, astfel: ▪ afișarea autorizației de schimb valutar și a scrisorii de atribuire a codului statistic, în copie, la loc vizibil, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar; ▪ deținerea și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale specifice activității de schimb valutar; ▪ dotarea cu ecuson a fiecărui angajat din punctul de schimb valutar, care să conțină numele, prenumele și funcția deținută de respectiva persoană; ▪ existența, în cadrul fiecărui punct de schimb valutar, a unui registru de bani personali, completat zilnic; ▪ afișarea la loc vizibil a listelor cursurilor de schimb valutar, pentru vânzarea și cumpărarea de valute cotate și necotate, precum și anexarea acestora la sfârșitul zilei la registrul tranzacțiilor; ▪ deținerea registrului unic de control; ▪ respectarea programului de funcționare afișat; ▪ asigurarea supravegherii și înregistrării activității în fiecare punct de schimb valutar, în sistem digital, non-stop; ▪ notificarea Comisiei, cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările;

♦ precizarea locului unde pot fi desfășurate activitățile de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, de către entitățile autorizate, respectiv: ▪ în incinta punctului de schimb valutar, în cazul caselor de schimb valutar; ▪ la recepția structurii de primire turistică, în cazul entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică;

♦ se stabilește că entitățile pot începe desfășurarea activităților de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, numai dacă dețin autorizație, respectiv scrisoare de atribuire a codului statistic eliberate de către Comisie și dacă au înscris codul statistic pe ștampila punctului de schimb valutar;

♦ se precizează că operațiunile de schimb valutar se realizează numai pe bază de act de identitate sau după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei și care permite, potrivit legii, intrarea și/sau șederea pe teritoriul României, aflat în termenul de valabilitate. Astfel, persoana fizică care dorește să efectueze un schimb valutar la entitățile reglementate de prezenta hotărâre trebuie să prezinte, în funcție de categoria din care face parte (ex: cetățean român, străin/apatrid, cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cetățean al Confederației Elvețiene) unul dintre documentele prevăzute de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare sau Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

♦ stabilirea operațiunilor care pot fi efectuate de către entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, astfel: ▪ casele de schimb valutar pot cumpăra, respectiv vinde, valute, contra monedei naționale, de la/către persoane fizice și pot încasa cecuri de călătorie, iar ▪ entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică pot cumpăra valute și încasa cecuri de călătorie, exclusiv de la clienți ai structurii de primire turistică;

♦ posibilitatea ca entitatea autorizată să-și întrerupă activitatea, în mod voluntar, într-unul sau mai multe puncte de schimb valutar, pe o perioadă limitată de timp, respectiv maximum 60 de zile calendaristice într-un interval de 12 luni consecutive, cu condiția de a notifica anterior acest lucru, direcției de specialitate, respectiv Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor. Notificarea trebuie să se realizeze cu minimum 10 zile calendaristice înainte de întreruperea activității;

♦ se reglementează posibilitatea ca o entitate să își înceteze definitiv activitatea de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, la cerere, în unul, mai multe sau în toate punctele de schimb valutar;

♦ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune revocarea sau anularea autorizației acordată unei entități, precum și intervalul de timp după care entitățile astfel sancționate pot formula o nouă cerere de acordare a autorizației și a scrisorii de atribuire a codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar, respectiv 6 luni (în cazul revocării autorizației) sau 5 ani (în cazul anulării). Termenele se vor calcula fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare în sistemul căilor administrative de atac, fie de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive;

♦ stabilirea condițiilor în care Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării scrisorii de atribuire a codului statistic;

♦ stabilirea organelor competente să efectueze controlul funcționării entităților autorizate de Ministerul Finanțelor, să constate contravenții și să aplice sancțiuni;

♦ stabilirea unor dispoziții tranzitorii care reglementează: ▪ modalitatea de soluționare a cererilor depuse de entități și aflate în curs de soluționare la momentul intrării în vigoare a hotărârii; ▪ obligația entităților care dețin autorizație de schimb valutar (emisă în condițiile OMFP nr. 664/2012) la data intrării în vigoare a hotărârii și doresc să continue activitatea, de a depune în termen de maximum 360 de zile de la această dată, documentele necesare obținerii autorizației și scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, potrivit noilor dispoziții, precum și posibilitatea acestor entități de a efectua operațiuni de schimb valutar până la data soluționării cererii, dacă documentația a fost depusă cu respectarea termenului prevăzut anterior; ▪ obligația entităților care au fost autorizate potrivit OMFP nr. 664/2012, de a depune la direcția de specialitate, autorizațiile și scrisorile de atribuire a codurilor statistice a căror valabilitate a încetat; ▪ încetarea valabilității autorizațiilor și scrisorilor de atribuirea codurilor statistice, emise potrivit prevederilor OMFP nr. 664/2012, în următoarele două situații: 1. când entitățile solicită și obțin autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice înainte de împlinirea termenului de 360 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și toate scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la data autorizării potrivit noilor condiții; 2. când entitățile nu solicită obținerea autorizației și a scrisorilor de atribuire a codurilor statistice și implicit nu depun documentația aferentă la direcția de specialitate, în termen de 360 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, caz în care autorizația și scrisorile de atribuire a codurilor statistice își pierd valabilitatea la împlinirea termenului prevăzut anterior.

Totodată, este stabilită data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei hotărâri, respectiv la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția articolelor care constituie temei pentru emiterea unor ordine de ministru și care vor intra în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

ECONOMIE

Sprijin pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 945 din 27 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2.613/2022 al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie promovarea unor investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Schema de ajutor de minimis se adresează IMM-urilor și întreprinderilor mari cu excepția întreprinderilor cu activitățile enumerate în Anexa nr. 1 la HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția depunerii la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a unei cereri de finanțare scrise de acordare a ajutorului de minimis, conform cerințelor din prezenta schemă și din Ghidul solicitantului, și a semnării ulterioare a unui contract de finanțare.

Schema se aplică pentru proiectele care propun investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor și al întreprinderilor mari.

În cadrul schemei, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane: a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali anterior încheiați și anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice; b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri; c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.

Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

Continuare

ECONOMIE

AFM: O nouă sesiune de înscriere în programele „Rabla” și „Rabla Plus” începe la 30 septembrie

CECCAR FM

Publicat

pe

Ultima sesiune de înscriere în cadrul programelor „Rabla” și „Rabla Plus” pentru persoanele fizice, persoanele juridice și instituții publice va începe la data de 30 septembrie, informează Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat citat de Agerpres. Sesiunea se va derula în perioada 30 septembrie – 25 noiembrie 2022, timp în care persoanele fizice se vor putea înscrie în cele două programe prin intermediul dealerilor autorizați, iar persoanele juridice vor putea depune dosarele de finanțare prin accesarea aplicației informatice puse la dispoziție de AFM.

Potrivit sursei citate, bugetele totale care vor fi puse la dispoziție pentru această etapă se împart astfel: pentru Programul „Rabla Clasic” – persoane fizice, buget de 139.898.500 lei, persoane juridice – buget de 173.300.500 lei, instituții publice – buget de 15 milioane de lei, în timp ce pentru Programul Rabla Plus – persoane fizice, bugetul este de 115.500.000 lei, persoane juridice – 202.303.000 lei și instituții publice – 15 milioane de lei.

AFM precizează că pe site-ul propriu este disponibil calendarul de desfășurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe și sumele alocate pentru fiecare categorie de solicitanți. De asemenea, listele cu producătorii/dealerii auto care au semnat contracte de participare cu instituția sunt publicate pe www.afm.ro, la secțiunile programelor.

Continuare

ECONOMIE

Strategia națională privind economia circulară, publicată în Monitorul Oficial

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 943 din 27 septembrie 2022 a fost publicată HG nr. 1.172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară (SNEC), al cărei  obiectiv este asigurarea tranziției României de la un model economic liniar la unul circular, în acord cu Planul Uniunii Europene de Acțiune pentru Economie Circulară.

Documentul statuează că România are un potențial semnificativ de îmbunătățire în toate etapele presupuse de economia circulară, de la o mai mare eficiență a resurselor și utilizarea de materiale secundare în producție, până la prevenirea deșeurilor și o mai bună gestionare a acestora.

SNEC stabilește obiective-cheie în șapte sectoare economice și furnizează direcții pentru îndeplinirea lor. Direcțiile și obiectivele formulate în această strategie vor constitui baza unui Plan de Acțiune care va conține măsuri concrete pentru maximizarea potențialului de circularitate pe cele șapte domenii: agricultură și silvicultură, industria automotive, construcții, bunuri de consum, cum ar fi produsele alimentare și băuturile, ambalajele, textilele și echipamentele electrice și electronice.

Obiectivele cheie pentru o tranziție la Economia Circulară sunt:  acordarea de prioritate producției locale, în fața produselor și materialelor importate; ▪ consolidarea competitivității economice și a forței de muncă; ▪ aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime; ▪ promovarea cu prioritate a inovării și cercetării în domeniul Economiei circulare; ▪ conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale; ▪ prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor; ▪ promovarea consumului responsabil și a educației pentru mediu; ▪ protecția ecosistemului și a sănătății cetățenilor.

Potrivit reprezentanților Guvernului, implementarea SNEC va aduce beneficii precum reducerea presiunii asupra mediului, o mai mare securitate a aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă. Consumatorii vor beneficia de produse durabile și inovatoare care le vor spori calitatea vieții și le vor aduce economii pe termen lung. Strategia își propune crearea premiselor pentru reducerea utilizării resurselor naturale, exploatare rațională și sustenabilă.

Aplicarea principiilor Economiei Circulare în întreaga economie a UE are potențialul de a crește PIB-ul UE cu încă 0,5% până în 2030 și de a crea aproximativ 700.000 de locuri de muncă. Economia circulară reprezintă o oportunitate de a reduce dependența de importurile de materii prime care este la un nivel ridicat în România și în întreaga Europă.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM