Rețele sociale

ECONOMIE

MMSS propune o serie de modificări la legislația privind dialogul social și la Codul muncii

Se au în vedere, între altele, flexibilizarea și încurajarea negocierilor colective la nivel de sector de activitate

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, proiect care își propune să armonizeze cadrul legislativ al dialogului social, să flexibilizeze și să încurajeze negocierile colective la nivel de sector de activitate, prin adaptarea normei juridice, concomitent cu constituirea federațiilor sindicale și patronale intersectoriale, cu definirea clară a părților care participă la negociere pe fiecare nivel: unitate, grup de unități, sectorial și național.  

Totodată, inițiatorii au în vedere, potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul, „clarificarea anumitor aspecte care țin de dobândirea și recunoașterea reprezentativității organizațiilor sindicale și patronale având ca scop creșterea numărului de contracte colective muncă, cu un impact pozitiv asupra numărului de angajați acoperiți de un contract colectiv de muncă și implicit, asupra nivelului de trai și păcii sociale”. Potrivit MMSS, actul normativ își propune, de asemenea, „să atenueze dezechilibrul organizatoric între sistemul bugetar și cel privat, discrepanța între reprezentativitatea de facto și cea de jure, contestarea frecventă a însăși ideii de reprezentativitate și folosirea legii dialogului social prioritar pentru eludarea sau blocarea negocierilor colective în defavoarea facilitării acestora și totodată susținerea negocierii colective sectoriale la nivelul IMM-urilor”.

Astfel, prin noul proiect de OUG publicat pe site-ul MMSS se propune modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003, Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare. Între altele, se are în vedere completarea termenilor existenți în cadrul celor două legi, astfel: ● se introduc uniunile sindicale teritoriale care sunt constituite de către federații și confederații din sindicatele componente, și pot avea personalitate juridică (și corelarea acestora cu Codul administrativ); ● se introduc acordurile colective de muncă – pentru a da posibilitatea funcționarilor publici de a avea aceleași prevederi, în limitele legii, similare cu mediul privat, în vederea interpretării unitare a legii; ● pentru asigurarea flexibilității în procedura de revizuire a sectoarelor de negociere colectivă, sintagma “hotărâre de guvern” a fost înlocuită cu ”ordin de ministru”; ● pentru claritatea și previzibilitatea normei s-a introdus precizarea momentului de la care se calculează termenul de judecată, respectiv de la primul termen, întrucât în practică niciun conflict individual de muncă nu poate fi soluționat într-un termen de 45 de zile; ● pentru aplicarea unitară a Legii 367/2022 și asigurarea echitabilă a protecției persoanelor alese în funcții de conducere în cadrul organizațiilor sindicale, se precizează concret durata și data de la care se suspendă de drept CIM-ul persoanei salarizate în cadrul organului de conducere a organizației sindicale, în corelare cu prevederile Codului Muncii; ● în vederea interpretării unitare a legii și pentru corelarea registrelor speciale ale organizațiilor sindicale/patronale se introduce sintagma “funcția sindicală”; ● pentru claritate și aplicare unitară a legii și a normelor juridice, în tot textul legii se va face referire la hotărârile judecătorești rămase “definitive”; ● pentru a nu se înțelege că vor fi depuse la instanță documente pentru toți membrii Adunării generale în cazul organizațiilor sindicale sau patronale, se specifică că acestea se depun doar pentru organul de conducere “executiv”; ● pentru interpretarea unitară a legii și pentru a facilita procesul de legiferare, similar cu prevederile prevăzute pentru organizațiile patronale, se va face precizarea că doar organizațiile sindicale reprezentative pot adresa autorităților publice competente, potrivit art. 74 din Constituția României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical; ● în cazul invitării organizațiilor sindicale la Consiliile de administrație, pentru a limita aglomerarea inutilă a instanțelor, se va specifica invitarea organizațiilor sindicale reprezentative; ● pentru a respecta normele de tehnică legislativă în tot cuprinsul prezentului act normativ sintagma „experți” se va înlocui cu „terțe persoane”; ● în vederea elaborării registrelor speciale se corelează prevederile diferitelor articole cu informații și proceduri similare, atât pentru partea patronală, cât și pentru partea sindicală; ● nu se vor mai solicita documente originale, ci documente semnate pentru conformitate cu originalul; ● se vor corela termenele de apel pentru înființarea, reprezentativitatea, modificarea sau desființarea organizațiilor sindicale/patronale; ● articolele referitoare la organizația sindicală care poate dobândi reprezentativitatea la nivel de sector de activitate se modifică și se completează întrucât participarea la negocierea sectorială se face prin federații sindicale, cu eventuala coparticipare a confederațiilor sindicale care au afiliați, modificările sunt necesare pentru a se corela cu părțile participante la negocierea colectivă.

Reglementarea privind stabilirea competenței materiale a instanțelor pentru reprezentativitatea sindicală se modifică și se completează. De asemenea, pentru întărirea capacității de control a Inspecției Muncii, organizațiile sindicale și patronale vor depune în instanță dovada emisă de Inspectoratul teritorial de muncă, pentru acceptarea de către judecătorie a dosarului de reprezentativitate.

Pentru a reflecta mai bine intenția legiuitorului, în oglindă cu prevederile de la sindicate, de a accentua noțiunea de reprezentativitate (cu obligațiile și drepturile care derivă din aceasta), se aduc anumite clarificări cu privire la dobândirea personalității juridice de către uniunile patronale teritoriale. O eventuală interpretare în sens contrar, respectiv numărarea de mai multe ori a unor angajați cu scopul obținerii reprezentativității, ar goli de conținut însuși conceptul și tot eșafodajul pe care sunt așezate instituțiile și mecanismele de dialog social bipartit și tripartit din legea 367/2022 privind dialogul social. „Atât timp cât legea fundamentală garantează dreptul de asociere la mai multe organizații patronale, atunci când o societate are interese multiple (activează în mai multe sectoare economice), trebuie să i se permită acesteia să îi fie reprezentate interesele diverse, cât mai cuprinzător de către mai multe organizații patronale, inclusiv la nivel național de mai multe confederații reprezentative”, se menționează în Nota de fundamentare.

Pentru a se asigura o protecție extinsă a capitalului românesc, format preponderent din IMM-uri, se introduce prevederea ca, în toate contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă sau la nivel național, se introduc clauze specifice aplicabile fiecărei categorii de IMM-uri, definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a se acoperi toate situațiile privind părțile participante la negociere – la fiecare nivel de negociere colectivă, precum și pentru a crește șansele de a se iniția negocierea la nivel de sector de activitate, în cazul în care nu există parteneri sociali reprezentativi constituiți la nivel federativ, articolul 102 se reformulează în sensul că sunt definite părțile participante pentru fiecare nivel de negociere colectivă și pentru fiecare nivel de reprezentare.

Pentru claritatea normelor și transparentizarea întregului proces de negociere colectivă, se corelează prevederile aplicabile acordurilor colective similar celor aplicabile contractelor colective de muncă.

În vederea punerii în aplicare a Deciziei CCR nr. 730/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.111, ale art.120, ale art.121, ale art.122 alin.(1), ale art.123 și ale art.229 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, precum și ale art.142 alin.(2) din Legea dialogului social nr.62/2011, se introduce prevederea conform căreia nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea articolelor referitoare la negocierea colectivă în sistemul bugetar poate fi cerută de către părțile interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție, respectiv poate fi invocată de către instanță, din oficiu, pe durata existenței contractului colectiv de muncă. Nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instanțele judecătorești competente, la cererea părții interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție.

Se vor corela dispozițiile de neînregistrare a unui contract colectiv de muncă în cazul neîndeplinirii condițiilor privind participare reprezentantului IMM-urilor la negociere. De asemenea, se abrogă prevederea potrivit căreia dacă nu există contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate avea ca obiect revendicări ale angajaților/lucrătorilor privind apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, întrucât conține o interdicție generală privind declararea grevei pe parcursul contractului colectiv de muncă.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending