Rețele sociale

ECONOMIE

Teste pentru a verifica dacă declarația SAF-T (D406) este corectă și completă

Radio CECCAR FM

Pentru a se asigura că declarațiile SAF-T (D406) depuse sunt conforme, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ care include 22 de teste de consistență pe care contribuabilii le pot aplica asupra datelor raportate prin xml aferent declarațiilor SAF-T, în vederea atingerii scopului comun care vizează depunerea de declarații corecte și complete. „Astfel, prin depunerea unor declarații corecte și complete, datele conținute în aceste declarații vor putea fi utilizate pentru scopul și rațiunea implementării acestui tip de raportare, evitându-se în acest mod inclusiv aplicarea de eventuale sancțiuni contravenționale pentru depunere incorectă sau incompletă, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 337^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”, menționează reprezentanții ANAF.

ANAF precizează că testele propuse nu sunt limitative, contribuabilii având posibilitatea să aplice și alte teste proprii care să valideze declarațiile SAF-T din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii.

De asemenea, contribuabilii care au depus declarații SAF-T, incomplete sau incorecte, au posibilitatea să rectifice aceste declarații.

În situația în care ANAF, ca urmare analizelor efectuate, va identifica declarații incorecte sau incomplete, va proceda într-o primă etapă la notificarea contribuabililor care au depus astfel de declarații, urmând ca, ulterior, în cazul în care neconformarea se menține, să procedeze la aplicarea gradual de sancțiuni, conform legii.

Teste de consistență:

 1. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Adress – verificarea completării câmpurilor City și Country;
 2. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Contact verificarea completării câmpurilor First Name și Last Name;
 3. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure verificarea completării câmpului Telephone;
 4. În secțiunea Header, subsecțiunea Header Structure – Company – Company Header Structure – Bank Account verificarea completării câmpurilor IBAN Number sau Bank Account Number și Bank Account Name și Sort Code;
 5. În secțiunea Master File, subsecțiunea General Ledger Accounts verificarea completării câmpurilor: Account IDAccount descriptionAccount TypeOpening Debit/Credit BalanceClosing Debit/Credit Balance;
 6. În secțiunea Master File, subsecțiunea Customers – Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration numberNameAdress – CityCountry, cât și a: CustomerIDAccount IDOpening Debit/Credit BalanceClosing Debit/Credit Balance. Verificarea Registration number versus CustomerID, care ar trebui să fie identice;
 7. În secțiunea Master File, subsecțiunea Suppliers – Company Structure verificarea completării câmpurilor: Registration numberNameAdress – CityCountry, cât și a: SupplierIDAccount IDOpening Debit BalanceOpening Credit BalanceClosing Debit BalanceClosing Credit Balance. Verificarea Registration number versus SupplierID, care ar trebui să fie identice;
 8. În secțiunea Master File, subsecțiunea Tax Table – Tax Table Entry verificarea completării câmpurilor: Tax TypeDescriptionTax Code Details – Tax CodeTax percentage sau FlatTaxRate – Amount Structure (Amount, Currency Code, Currency Amount)Base RateCountry;
 9. În secțiunea Master File, subsecțiunea UOM Table verificarea completării câmpurilor : Unit of MeasureDescription;
 10. În secțiunea Master File, subsecțiunea Analysis Type Table-Analysis Type Table Entry verificarea completării câmpurilor : Analysis TypeAnalysis Type DescriptionAnalysis IDAnalysis Description;
 11. În secțiunea Master File, subsecțiunea Products – Product verificarea completării câmpurilor : Product CodeDescriptionProduct Commodity CodeUOM BaseUOM StandardUOM To UOM Base Conversion Factor;
 12. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor inițiale ale conturilor debitoare (Opening Debit Balance) și totalul soldurilor inițiale creditoare (Opening Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 13. În secțiunea Master File verificarea egalității între totalul soldurilor finale ale conturilor debitoare (Closing Debit Balance) și totalul soldurilor finale creditoare (Closing Credit Balance) (mai puțin conturile din clasele 8 și 9);
 14. În secțiunea Master File verificarea soldurilor finale (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ale lunii să coincidă cu soldurile inițiale (Opening Debit Balance și Opening Credit Balance) ale lunii următoare;
 15. În secțiunea Master File se verifică soldurile finale ale conturilor lunii (Closing Debit Balance și Closing Credit Balance) ținând cont de următoarele formule:
 • pentru conturile de Activ: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile de Pasiv: Sold inițial (Opening Balance din secțiunea Master File) + Rulaj creditor (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries) – Rulaj debitor (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) = Sold final (Closing Balance din secțiunea Master File);
 • pentru conturile Bifuncționale se vor urma aceleași reguli de mai sus, în funcție de soldul inițial al contului;
 1. În secțiunea General Ledger Entries subsecțiunea Entries se verifică dacă totalul rulajelor debitoare (Debit Amount – General Ledger Entries – Entries) este egal cu totalul rulajelor creditoare (Credit Amount – General Ledger Entries – Entries);
 2. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, se verifică ipoteza ca Amount să fie egal cu Currency Amount doar în situația în care Currency code este RON;
 3. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure se verifică ipoteza ca Amount să fie diferit de Currency Amount în situația în care Currency code este diferit de RON;
 4. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, tranzacțiile în monedă străină trebuie raportate corespunzător prin indicarea Currency Code relevant, astfel încât la Amount să se completeze valoarea denominate în RON a tranzacției, iar la CurrencyAmount să se completeze valoarea în moneda străină a tranzacției;
 5. În secțiunea GeneralLedgerEntriesTax percentage aferent Tax code de TVA aplicat asupra bazei (Debit Amount/Credit Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă la nivelul DebitAmount/Credit Amount în structura TaxInformation la nivelul liniei respective din tranzacție;
 6. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Sales Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – Tax Amount;
 7. În secțiunea Source Documents Tax percentage aferentă Tax code de TVA aplicată asupra bazei (Amount din secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Invoice Line Amount) dă ca rezultat valoarea TVA înscrisă în secțiunea Source Documents subsecțiunea Purchase Invoices – Invoice – Invoice Line – Tax information – Tax Amount.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending