Rețele sociale

ECONOMIE

MF propune noi modificări la Codul de procedură fiscală

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Potrivit Notei de fundamentare, la elaborarea proiectului – care are la bază, în principal, propunerile ANAF rezultate din activitatea de administrare a creanțelor fiscale – s-a avut în vedere, între altele, asigurarea unei mai bune încasări de către stat a obligațiilor fiscale ale contribuabililor, precum și necesitatea prevenirii acumulării de noi arierate de către contribuabili, cu riscul accentuării dificultăților financiare în a-și respecta obligațiile de plată.

Astfel, avându-se în vedere necesitatea îmbunătățirii cadrului legal actual în domeniul colectării creanțelor bugetare, astfel încât să se asigure premisele creșterii gradului de încasare a veniturilor la bugetul de stat consolidat, din perspectiva eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și a eșalonării la plată, în formă simplificată, reglementate la Capitolul IV, respectiv Capitolul IV1 din cadrul Titlului VII din Codul de procedură fiscală, prin noul proiect de OUG se propun următoarele:

♦ Modificarea art. 184 alin. (1), 186 alin. (4) și 193 alin. (4) precum și completarea art. 193 cu un nou alineat, alin. (41), în sensul stabilirii obligației contribuabililor de a constitui garanții în procent de minimum 50% din valoarea obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, pentru a beneficia de eșalonarea la plată de cel mult 5 ani, în situația în care contribuabilii dețin bunuri în proprietate insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute la art. 193 alin. (13) –(15), după caz, din Codul de procedură fiscală. În cazul în care debitorii nu pot constitui garanția de minimum 50%, aceștia pot beneficia de eșalonare la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni. În ambele situații, penalitățile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată și se eșalonează la plată;

♦ Modificarea art. 184 alin. (6), în sensul excluderii din sfera eșalonării la plată a obligațiilor fiscale care reprezintă accize. Măsura vizează accizele prevăzute în titlul VIII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (respectiv pct. 30-51 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 a OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare);

♦ Abrogarea prevederilor art. 193 alin. (2) referitoare la plafoanele obligațiilor eșalonate la plată sub care nu este necesară constituirea de garanții de către debitori, având în vedere faptul că o astfel de eșalonare la plată se poate acorda pe o perioadă de până la 5 ani fără ca statul să se comporte similar unui creditor privat prudent în recuperarea obligațiilor fiscale restante;

♦ Completarea art. 194 alin. (1) cu o nouă condiție de menținere a eșalonării la plată, respectiv de achitare a accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, având în vedere că acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată;

♦ Modificarea art. 195 alin. (2) și art. 2095, alin. (2), pentru a preveni acumularea de arierate și pentru a crea o conduita corecta a debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată, reducându-se numărul cererilor de modificare a eșalonării la plată, de la două cereri la o singură cerere. În susținerea necesității reducerii la o singura cerere, vine și faptul ca statul a reglementat deja un sprijin pentru achitarea obligațiilor curente, prin stabilirea unor termene suplimentare, conform art. 194 alin. (1), respectiv art. 2094 din Codul de procedura fiscală;

♦ Abrogarea art. 195 alin. (5) și art. 2095 alin. (5), referitoare la aprobarea unei alte perioade de eșalonare la plată, a avut în vedere faptul că, prin cadrul legal actual, s-au creat premise ca beneficiarii eșalonărilor la plată să resolicite perioada maximă de acordare a eșalonării la plată, la fiecare modificare a deciziei de eșalonare la plată, ajungându-se astfel la încasarea sumelor reprezentând obligații fiscale restante într-o perioadă de timp extrem de lungă;

♦ Modificarea art. 195 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, în sensul înlocuirii sintagmei „emiterea” cu sintagma „comunicarea”, în vederea corelării cu prevederile art. 48 din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului;

♦ În considerarea argumentelor menționate la art. 195 alin. (2) se propune și modificarea art. 200 alin. (1) precum și a art. 20910 alin. (1) în sensul reducerii la o singură dată într-un an calendaristic sau fracție de an calendaristic, a posibilității debitorului de a solicita menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, dacă cererea depusă de debitor în acest scop este aprobată de organul fiscal înainte de executarea garanției sau înainte de stingerea tuturor obligațiilor fiscale care au făcut obiectul eșalonării la plată, după caz. În practică pot exista situații în care debitorii beneficiază de menținerea valabilității eșalonării la plată, iar, ulterior, o pierd din nou, astfel încât pot resolicita în anul următor calendaristic menținerea valabilității eșalonării la plată cu toate beneficiile acesteia, respectiv modificarea deciziei de eșalonare (cu prelungirea perioadei de eșalonare la plată). În acest context, există premisa neconformării la plată, având în vedere că prevederea legală le-ar permite prelungirea eșalonării la plată pe o perioadă îndelungată, profitând de neexecutarea patrimoniului pe această perioadă, fapt pentru care se impune modificarea art. 200 alin. (1) care să limiteze depunerea cererilor de menținere a eșalonării la plată;

♦ Completarea art. 2091 alin. (6), în sensul că nu intră în sfera eșalonării la plată, în formă simplificată, obligațiile fiscale care reprezintă accize, similar cu norma propusă la art. 184 alin. (6), precum și impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc astfel cum sunt reglementate în OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare (respectiv pct. 65-68, 70 și 71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 a OPANAF nr. 587/2016, cu modificările și completările ulterioare).

Inițiatorii proiectului menționează, în Nota de fundamentare, că, din analiza comparativă a arieratelor pentru care a fost aprobată eșalonarea la plată în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale care reprezintă accize, în perioada 2020-2022, rezultă o scădere în accesarea acestui tip de facilitate fiscală, atât ca număr de contribuabili, cât și ca arierate eșalonate, remarcându-se însă preferința contribuabililor în accesarea eșalonării la plată în formă simplificată, în locul celei clasice. „Referitor la colectarea arieratelor reprezentând accize, în perioada 2019-28.02.2023, nivelul arieratelor din accize a crescut de la 7.802,3 milioane lei, în 31.12.2019, până la 12.217,80 milioane lei, în 31.12.2021, ulterior fiind o tendință de scădere până la 7.175 milioane lei, în 28.02.2023. Precizăm că, accizele sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru o serie de produse stabilite prin Codul fiscal, indiferent dacă acestea provin din producția internă sau din import, cu stabilirea unui regim special în ceea ce privește producția, transformarea, deținerea și depozitarea, cu autorizarea corespunzătoare a activității, condiționat de îndeplinirea unor cerințe prevăzute de lege, pentru care se impune o anumită conduită în plata obligațiilor fiscale cu acest titlu”, se menționează în Nota de fundamentare a proiectului. De asemenea – mai spun inițiatorii, în același document – reglementarea actuală privind facilitatea fiscală pentru impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 47 din Codul fiscal și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc nu corespunde cu normele adoptate în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în ceea ce privește stopajul la sursă, precum și cu prevederile Codului fiscal în partea referitoare la acordarea/menținerea unor autorizații condiționat de plata unor obligații la termen.

♦ Completarea art. 2094 alin. (1) cu două noi condiții de menținere a eșalonării la plată, în formă simplificată, respectiv de:  achitare a accizelor și a taxelor aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii, având în vedere că acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată;  achitarea impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă, nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată și care nu fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării acestei decizii, având în vedere că acestea au fost excluse din sfera de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată;

♦ Modificarea art. 2097 alin. (1) în sensul creșterii nivelului dobânzii datorate în cazul eșalonării la plată, în formă simplificată, de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (ceea ce înseamnă creșterea nivelului dobânzi la 7,3% pe an);

♦ Abrogarea art. 20912 astfel încât să nu se mai acorde concomitent o eșalonare la plată (clasică) și eșalonare la plată simplificată.

În scopul corelării prevederilor referitoare la menținerea/modificarea restructurării obligațiilor bugetare reglementată de OG nr. 6/2019 cu prevederile din Codul de procedură fiscală privind eșalonarea la plată s-a propus reducerea numărului cererilor de modificare/menținere a înlesnirilor la plată de la două cereri într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracțiune de an calendaristic, la una singură.

Potrivit inițiatorilor proiectului, măsurile propuse în sfera eșalonărilor la plată, a eșalonărilor la plată, în formă simplificată ori în cazul restructurării obligațiilor bugetare au în vedere dificultățile întâmpinate în activitatea practică, respectiv faptul că legislația referitoare la acordarea facilităților fiscale a permis contribuabililor să acumuleze obligații de plată fără ca organul fiscal să fie abilitat să acționeze în timp util și a determinat ca un număr mare de societăți să depună cereri/notificări beneficiind de suspendarea executării silite cu impact semnificativ în creșterea arieratelor curente.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending