Rețele sociale

ECONOMIE

Impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Radio CECCAR FM

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov a publicat, pe site-ul instituției, un material informativ privind impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură. Cei interesați pot găsi, în acest document, detalii despre:

♦ Impozitarea și declararea veniturilor din activități agricole

Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:  cultivarea produselor agricole vegetale;  exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; ▪ creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Produsele în stare naturală sunt: ▪ produse agricole vegetale obținute după recoltare, ▪ produse de origine animală: lapte, lână, ouă, piei crude, carne în viu și carcasă, miere și alte produse apicole definite potrivit legislației în materie, precum și altele asemenea. Preparatele din lapte și din carne sunt asimilate produselor de origine animală obținute în stare naturală.

Documentul include, între altele, informații despre:  veniturile neimpozabile; ‣ veniturile impozitate pe baza normelor de venit; ‣ veniturile impozitate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; ‣ explicații privind grupele de produse vegetale; ‣ veniturile neimpozabile din creșterea și exploatarea animalelor; ‣ explicații privind grupele de animale; ‣ reguli specifice despre impozitarea la normă de venit a veniturilor din activități agricole; ‣ situații în care normele de venit pot fi reduse; ‣ publicarea anuală a normelor de venit (normele de venit, precum și normele unitare de venit și metodologia de utilizare a acestora se stabilesc de către direcțiile pentru agricultură județene și se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit); ‣ calculul impozitului pe veniturile agricole; ‣ obligațiile declarative [veniturile din activități agricole determinate pe bază de norme de venit și impozitul aferent se declară în anul în curs (anul obținerii veniturilor) în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (DU – formular 212) – Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuții sociale datorate pentru anul…” -Secțiunea II.1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România/Subsecțiunea II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit care se depune la organul fiscal de domiciliu până la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a venitului; veniturile din activități agricole aferente suprafețelor/capetelor de animale în limitele neimpozabile NU se declară în DU];

♦ Impozitarea și declararea veniturilor din silvicultură și piscicultură

Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă: ▪ veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase; ▪ veniturile obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Veniturile neimpozabile din silvicultură și piscicultură sunt: ▪ produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; ▪ produse capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial

În materialul informativ se regăsesc, printre altele, informații despre: ‣ impozitarea veniturilor din silvicultură și piscicultură și a altor venituri din activități agricole, neimpozitate la norma de venit; ‣ obligațiile declarative (venitul net anual impozabil și impozitul aferent se declară în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – DU – formular 212).

♦ Contribuții sociale obligatorii datorate de cei care obțin venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

În document se precizează că nu se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS). Se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): OBLIGATORIU, dacă persoana realizează, din venituri din activități agricole (norma de venit, în cazul veniturilor impuse la normă de venit, sau venitul net anual, în cazul veniturilor impuse în sistem real) cumulate, după caz, cu alte venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură și alte surse, cel puțin egale cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

Materialul informativ referitor la impozitarea și declararea veniturilor obținute de persoane fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură poate fi consultat pe site-ul DGRFP Brașov, aici.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending