Rețele sociale

ECONOMIE

Noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor

Radio CECCAR FM

Afost publicat în Monitorul Oficial nr. 292/2023OPANAF nr. 417/2023 pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit Codului de procedură fiscală, în forma existentă până la data intrării în vigoare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal efectua următoarele activități preliminare:  analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale; ▪ selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 31 din OUG nr. 188/2022 , art. 138 alin. (2) a fost modificat, în sensul introducerii unei noi activități preliminare, și anume notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal ca urmare analizei de risc, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 33 din OUG nr. 188/2022 , după art. 140 s-a introdus un nou art. 140^1 care prevede dispoziții cu privire la notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situației fiscale personale.

Prin OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, dat în aplicarea prevederilor art. 138 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

În procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 sunt prevăzute dispoziții privind activitățile preliminare de analiză de risc și selectare a persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale, activități realizate de structura de la nivelul aparatului central al ANAF, fiind necesară introducerea unor dispoziții referitoare la noua activitate preliminară de notificare a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal înainte de selectare.

În acest context, prin noul act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial, se stabilesc dispoziții referitoare activitate preliminară de notificare într-o secțiune distinctă în cadrul acestei proceduri, cuprinde activitățile realizate în procedura de notificare, detalierea persoanelor care fac obiectul notificării, a celor exceptate de la notificare, precum și modelul notificării de conformare raportat la modificările legislative.

Persoanele fizice care fac obiectul notificării sunt persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, precum și persoanele fizice care în cadrul analizelor de risc punctuale rezultate din controale fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, realizate asupra acestora s-a stabilit un risc de neconformare conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru stabilirea persoanelor care nu fac obiectul notificării s-au avut în vedere situațiile în care persoanele fizice vizate deja au luat cunoștință de existența riscului de neconformare fiscală identificat de organul fiscal, astfel:

● derularea programelor/proiectelor de creștere a conformării fiscale ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 lit. c) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, în cadrul cărora se transmit notificări cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale;

● extinderea verificării la alte perioade fiscale, decât cele cuprinse în avizul de verificare inițial. Exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice aflate în această situație are în vedere următoarele:

Potrivit art. 138 alin. (16) din Codul de procedură fiscală, persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare. În aplicare acestui text de lege, prin OPANAF 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, au fost reglementate formularul ”Minuta întâlnirii” ( anexa nr. 3.a) precum și instrucțiunile de completare și utilizare. Conform instrucțiunilor, „Minuta întâlnirii” reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac mențiuni cu privire la comunicarea constatărilor parțiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei, acestea fiind în strânsă legătură cu indicatorii fiscali și patrimoniali pe baza căror se evaluează riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Constatarea necesității extinderii perioadei verificate la alte perioade decât cele prevăzute în avizul de verificare inițial nu poate rezulta decât din probele administrate în cauză. În această situație organul fiscal central este obligat să informeze persoana verificată despre acest fapt, circumstanță pentru care notificarea de conformare nu este necesară, persoana fizică având cunoștință despre riscurile de neconformare care au condus la selectare, precum și despre motivele care conduc la necesitate propunerii de extindere a verificării situației fiscale personale, fiind realizat astfel scopul notificării de conformare. În acest sens, se are în vedere și faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență”, menționează reprezentanții ANAF în Referatul de aprobare.

● existența unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației împotriva deciziei de impunere emise în cadrul unei verificări a situației fiscale personale, atât în cazul persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare, potrivit noilor prevederi legale, cât și în cazul persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare.

Potrivit Referatului de aprobare, exceptarea persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare este susținută de faptul că, în cadrul refacerii verificării situației fiscale personale, se au în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației conform art. 279 din Codul de procedură fiscală, considerente comunicate persoanei fizice în cauză conform art. 181 din același act normativ.

Exceptarea persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare este susținută de situația de fapt din care rezultă că: ▪ persoana fizică cunoaște riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale personale a cărei refacere s-a dispus urmare soluționării contestației; ▪ persoana fizică nu intenționează să-și reanalizeze situația fiscală personală și să procedeze, după caz, la depunerea/corectarea declarațiilor fiscale. Se are în vedere faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, precum și faptul că aceasta nu a fost de acord cu rezultatul verificării situației fiscale personale formulând contestație împotriva actului administrativ fiscal, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență, scopul notificării de conformare fiind realizat.

Inițiatorii actului normativ menționează, de asemenea, că un argument în plus pentru exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice care fac obiectul unei refaceri a verificării situației fiscale personale este raportarea prin similitudine la exceptarea obligației depunerii declarației de patrimoniu și venituri. Conform art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, la solicitarea organului fiscal central, făcută prin avizul de verificare, persoana fizică are obligația de a depune declarația de patrimoniu și venituri, obligație care nu mai există în cazul refacerii verificării situației fiscale personale, motivul fiind acela că organul fiscal central are cunoștință de declarația de patrimoniu și venituri din verificarea situației fiscale inițiale. Astfel că, și în cazul unei refaceri a situației fiscale personale urmare unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației, persoana fizică are cunoștință despre riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale a cărei refacere s-a dispus, scopul notificării de conformare fiind realizat.

● situația în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, rezultatul verificării documentare la o persoana fizică constă în dispunerea de către organul fiscal a declanșării unei verificări a situației fiscale personale.

De asemenea, prin noul Ordin al președintelui ANAF se mai stabilesc: ● modelul de notificare de conformare prevăzută la art. 140^1 din Codul de procedură fiscală, precum și modul de comunicare și păstrare a notificării. Modelul de notificare îndeplinește întocmai cerințele art. 140^1 din Codul de procedură fiscală, în sensul că persoana fizică va fi notificată cu privire la:  riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și perioada în care prezintă acest risc; ‣ posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale pentru această perioadă; ● modificarea art. 13 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 în sensul corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale cu modificările aduse acestor etape prin OUG nr. 188/2022.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending