Rețele sociale

ECONOMIE

MAT propune criterii de înscriere pentru participarea la manifestări expoziționale

Radio CECCAR FM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a publicat, în transparență decizională, proiectul de Ordin privind aprobarea Criteriilor de înscriere și a Regulamentului pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism, a asociațiilor profesionale, patronale și a organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și a altor entități a căror activitate are impact în domeniul turismului, la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă MAT în străinătate.

Potrivit proiectului de act normativ, întreprinderile cu activitate în turism, asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și alte entități a căror activitate are impact în domeniul turismului pot participa la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în străinătate, în condițiile în care îndeplinesc cumulativ criteriile de înscriere. Înscrierea la manifestările expoziționale se efectuează după publicarea pe pagina de internet a MAT a listei cu manifestările expoziționale internaționale la care instituția participă pe parcursul unui an, astfel: a) pentru cele care se desfășoară în primul semestru al anului, până la data de 15 ianuarie a anului respectiv, sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului; b) pentru cele care se desfășoară în semestrul al doilea al anului, până la data de 15 mai a anului respectiv, sau nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

Înscrierea se face începând cu data publicării listei pe site-ul MAT, iar entitățile interesate vor depune actele necesare pentru înscriere, pentru fiecare manifestare expozițională internațională în parte la care doresc să participe.

Pentru fiecare manifestare expozițională, MAT stabilește un număr maxim de participanți în funcție de suprafața standului și de bugetul alocat cu această destinație. Înscrierea se face în ordine cronologică până la atingerea numărului maxim de participanți stabiliți de MAT, urmând ca restul celor înscriși să fie incluși pe o listă suplimentară de rezervă pentru situațiile în care cei de pe lista celor înscriși se retrag. Retragerea participanților nu mai este posibilă cu 15 zile înaintea începerii târgului.

Participanții înscriși pe lista de rezervă vor putea participa la alte manifestări expoziționale ulterioare pentru care aplică, în aceleași condiții prevăzute de prezentul ordin.

Pentru fiecare manifestare expozițională la care participă, MAT desemnează o persoană / un grup de persoane responsabilă/e din cadrul structurii cu atribuții specifice în domeniul turismului care răspunde de standul expozițional, atât în perioada premergătoare organizării expoziției, cât și pe durata de  desfășurare a acesteia, care păstrează permanent legătura cu reprezentanții autorității, cu organizatorii, dar și cu participanții la expoziție și care întocmește documentele și rapoartele aferente participării la manifestarea respectivă.

Participanții vor fi selectați în ordinea înscrierii lor la MAT. Documentele necesare înscrierii se trimit către MAT prin e-mail la adresa promovare@mturism.ro și se vor înregistra la Registratura structurii cu atribuții specifice în domeniul turismului. Înscrierea va fi efectuată și confirmată de către responsabilul de stand numai după primirea și verificarea tuturor documentelor.

MAT poate modifica sau completa programul anual de participare la târguri și expoziții cu alte târguri de interes pentru promovarea României ca destinație turistică, în baza consultării cu organizațiile interesate / mediul de afaceri în limita plafonului de cheltuieli alocat cu această destinație.

Întreprinderile cu activitate de turism pot participa la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă MAT în străinătate doar în baza Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate MAT aprobată prin Ordinul ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. 330/2023.

Înscrierea la manifestările expoziționale se face în baza următoarelor documente:  Formular de înscriere; ▪ Declarație pe propria răspundere; ▪ descrierea produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională. În cazul în care documentele sunt depuse de un împuternicit, se va prezenta dovada împuternicirii. Nedepunerea cumulativă a documentelor menționate atrage neînscrierea la târg.

Pentru înscriere, întreprinderile cu activitate de turism trebuie să îndeplinească următoarele criterii: ▪ dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz; ▪ comercializează și promovează în cadrul manifestărilor expoziționale la care participă, pachete, servicii și produse turistice care să promoveze destinațiile din România. Îndeplinirea acestui criteriu se va dovedi prin cataloage, broșuri, alte materiale de promovare; ▪ respectă regulamentul de participare la manifestările expoziționale de turism, în standul MAT; ▪ produsele și programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relație cu produsele și programele prioritar de promovat, conform priorităților de promovare turistică ale MAT, precum și cu specificul manifestării expoziționale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională se va transmite, o dată cu înscrierea la manifestarea expozițională,  pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand. Dovada îndeplinirii tuturor acestor criterii se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum și prin completarea declarației pe proprie răspundere.

Absența de la manifestarea expozițională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării, atrag după sine sancționarea, de către structura cu atribuții specifice în domeniul turismului, prin interzicerea înscrierii participanților respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 5 ani calendaristici.

În ceea ce privește asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului și alte entități a căror activitate are impact în domeniul turismului, acestea trebuie să îndeplinească, pentru înscriere, următoarele criterii:  promovează, în cadrul manifestărilor expoziționale la care participă, destinațiile din România sau/și produsele turistice cu rol în creșterea circulației turistice în România, sau cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică. Asumarea îndeplinirii acestui criteriu se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, precum prin transmiterea de broșuri, cataloage, alte materiale de promovare; ▪ respectă regulamentul de participare la manifestările expoziționale de turism, în standul MAT. Asumarea acestei obligații  se face prin declarație pe proprie răspundere; ▪ produsele și programele turistice care se vor promova la respectiva manifestare de către întreprindere sunt evaluate ca relevante în relație cu produsele și programele prioritar de promovat, conform priorităților de promovare turistică ale MAT, precum și cu specificul manifestării expoziționale în cauză. O descriere a produselor turistice care se vor promova la respectiva manifestare expozițională se va transmite, o dată cu înscrierea la manifestarea expozițională, pentru a fi evaluată de către responsabilul de stand; ▪ sunt înființate conform legislației în vigoare. Dovada se face prin prezentarea unui extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor; ▪ nu înregistrează, la data depunerii cererii, debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a contribuțiilor pentru asigurările sociale de sănătate; ▪ nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității. Dovada îndeplinirii tuturor acestor criterii se face prin transmiterea, după caz, de documente doveditoare, precum și prin completarea declarației pe proprie răspundere.

Absența de la manifestarea expozițională din motive imputabile întreprinderii, neprezentarea la stand pe întreaga perioadă a manifestării, comportament neadecvat în cadrul standului pe perioada manifestării, atrag după sine sancționarea, de către structura cu atribuții specifice în domeniul turismului, prin interzicerea înscrierii participanților respectivi la alte manifestări la care MAT participă în străinătate, pentru următorii 2 ani calendaristici.

ECONOMIE

În proiect, modificări la Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, document care urmează să transpună în legislația națională unele prevederi ale Directivei europene privind sistemul comun al Taxei pe Valoare Adăugată, prevederi ca ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Astfel, potrivit unui comunicat al Executivului, se clarifică prevederile referitoare la termenul de depunere a declarațiilor aferente regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 și 315^2 din Codul fiscal, stabilind în mod expres ultima zi calendaristică a fiecărei luni, chiar dacă aceasta este nelucrătoare. În actuala variantă a Codului Fiscal se prevede că aceste declarații se pot depune până la finalul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite. Astfel, se evită situațiile în care, deși declarația aferentă regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 și 315^2  din Codul fiscal, era depusă în termen, potrivit legislației din România, exista posibilitatea ca, potrivit legislației din statele membre de consum, să se considere că termenul respectiv a fost depășit, iar persoanei impozabile care aplică regimul special în România să îi fie aplicate dobânzi și penalități pentru depășirea termenelor de depunere, respectiv de plată, de către statele membre de consum.

Totodată, prin proiectul de act normativ se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat în cazul anumitor categorii de importuri în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terț.

Pentru accizele aplicate producției de gaze naturale utilizate în scop tehnologic, se introduc dispoziții similare cu cele aplicate energiei electrice.
Transpunerea în legislația națională a acestei directive va avea un impact favorabil asupra mediului de afaceri, deoarece, prin păstrarea de către prestatorii de servicii de plată de evidențe referitoare la plățile transfrontaliere și punerea acestora la dispoziția autorităților fiscale, acestea vor dispune de mai multe informații pentru a detecta frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și pentru a colecta TVA suplimentară.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cadrul pentru prelungirea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, aprobat de Guvern

Radio CECCAR FM

Executivul a aprobat un Memorandum ce vizează prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare pentru implementarea Instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, încheiat cu Fondul European de Investiții și finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin PNDR 2014-2020, instituția implementează Instrumentul financiar de creditare cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL- Portfolio Risk Sharing Loan)pentru a susține finanțarea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural.

Prelungirea perioadei de eligibilitate stabilită în Acordul de Finanțare încheiat cu FEI până la 31 decembrie 2025 a fost necesară dată fiind extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente PNDR 2014-2020, conform Regulamentului tranzitoriu (UE) nr. 2020/2220.

Această necesitate decurge din prevederile specifice aplicabile instrumentelor financiare, prevăzute la art. 42 al Reg. (UE) 1303/2013, potrivit cărora eligibilitatea cheltuielilor în cadrul instrumentelor financiare este stabilită la închiderea Programului, în cazul PNDR acest termen fiind 31 decembrie 2025.

MADR precizează că, pentru derularea acestui instrument financiar, în baza Memorandumului aprobat de Executiv la data de 13 iulie 2017, a fost semnat Acordul de Finanțare între Fondul European Investiții (FEI) și Guvernul României reprezentat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la data de 28 noiembrie 2017.

Continuare

ECONOMIE

Plafonul garanțiilor pentru IMM Invest, majorat cu peste 4 miliarde de lei

Radio CECCAR FM

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor, majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garanții și implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub formă de grant în cadrul programului IMM Invest Plus și a componentelor – IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation și Rural Invest.

„IMM Invest și IMM Invest Plus sunt instrumentele financiare care aduc valoare adăugată în economie, care au crescut gradul de bancabilizare a IMM-urilor și au contribuit la scăderea numărului de firme care au capitaluri negative sau se află în dificultate. Să înțelegeți impactul acestei măsuri, pentru fiecare leu garanție acordată de stat prin intermediul programului IMM Invest, companiile beneficiare întorc în economie 12 lei în următorii cinci ani. După acordarea finanțărilor prin garanții publice am observat că 8 din 10 firme care au beneficiat de program au ajuns să facă angajări, au înregistrat o dinamică net superioară a numărului de angajați, a cifrei de afaceri, a profitului net și a marjei de profit raportate la vânzări. Tocmai de aceea, am decis să suplimentăm plafonul garanțiilor cu 4,92 miliarde lei, ca măsură de impuls pentru mediul de afaceri” , a menționat ministrul de resort, Marcel Boloș.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor (MF), măsura vine în sprijinul antreprenorilor români care au manifestat un interes crescut în accesarea acestui program. „De la începutul anului 2023 și până în prezent, au fost înregistrate 10.947 IMM-uri care au solicitat 12.501 credite în valoare de peste 14 miliarde lei”, se precizează în comunicat.

4.500 noi companii vor fi sprijinite. Astfel, noul act normativ stabilește un plafon total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2023 de 24,3 miliarde lei de la 20,2 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 4,92 miliarde euro.

Ajutorul de stat sub formă de grant este majorat la peste 3,45 miliarde lei de milioane lei, echivalentul a aproximativ 695,753 de milioane euro, de la 2,88 miliarde lei, echivalentul în lei a aproximativ 584,922 milioane euro și se implementează numai în limita fondurilor anuale aprobate.

Noul plafon va asigura suplimentar accesul la finanțare pentru încă 4.500 de întreprinderi, astfel că s-a estimat că până la finalul anului vor fi acordate ajutoare de stat pentru un număr de maximum 31.208 de beneficiari, față de 26.708 beneficiari cât s-a prevăzut inițial.

Stabilirea plafonului total al garanțiilor și a bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, luându-se în calcul toate aspectele necesare pentru o operaționalizare imediată pentru a se permite accesul la lichiditate pentru un număr cât mai mare de companii afectate direct sau indirect de efectele crizei provocate de războiul din Ucraina și perioada scurtă rămasă până la finalul acestui an.

Potrivit reprezentanților MF, suplimentarea plafonului total de garantare și a bugetului schemei de ajutor de stat are scopul de a preîntâmpina amplificarea efectelor crizei, întrucât sectorul companiilor nefinanciare s-ar putea confrunta cu o lipsă severă de lichiditate și condiții de finanțare insuficiente sau inadecvate pentru proiectele de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente.

Continuare

Trending