Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 8 ianuarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Belgia preia președinția rotativă a Consiliului UE

Belgia a preluat luni, 1 ianuarie 2024, președinția rotativă a Consiliului UE pentru următoarele șase luni. În domeniul fiscal, Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord privind propunerea de directivă referitoare la reducerea mai rapidă și mai sigură a surplusului de impozite reținute la sursă (FASTER) în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, precum și la un acord referitor la pachetul privind TVA în era digitală (ViDA) din mai, conform unui calendar orientativ. În domeniul impozitării directe, se va acorda prioritate măsurilor care au scopul de a reduce evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, planificarea fiscală agresivă și competiția fiscală dăunătoare, se arată în programul său. Acest lucru va implica actualizarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante și va propulsa inițiative atât legislative, cât și nelegislative pentru a reduce costurile de conformitate și povara pentru investitorii transfrontalieri. Belgia afirmă că va sprijini, de asemenea, implementarea Directivei UNSHELL, va continua revizuirea Directivei privind impozitarea energiei și va explora utilitatea unor norme fiscale mai unitare în alte domenii pe termen lung, cum ar fi cele referitoare la lucrătorii mobili. De asemenea, va lucra pentru a asigura o transparență fiscală sporită și pentru a consolida schimbul de informații relevante în cadrul UE, în special legat de buna funcționare a Directivei privind pilonul II. În ceea ce privește propunerile recente privind BEFIT, HOT și prețurile de transfer, până la sfârșitul președinției belgiene, în iunie, sunt prevăzute doar rapoarte de progres.

Normele Pilonului II intră în vigoare în UE

Normele minime efective de impozitare, așa-numitele norme ale „Pilonului II”, convenite în cadrul acordului global privind reforma fiscală internațională în 2021, au intrat în vigoare în UE luni, 1 ianuarie 2024. Normele se vor aplica grupurilor de întreprinderi multinaționale și grupurilor naționale la scară largă din UE, cu venituri financiare combinate de peste 750 de milioane de euro pe an. Acestea se vor aplica oricărui grup mare, atât național, cât și internațional, cu o societate-mamă sau o filială situată într-un stat membru UE. Directiva include un set comun de norme privind modul de calculare și de aplicare a unui impozit suplimentar datorat într-o anumită țară în cazul în care rata efectivă de impozitare este mai mică de 15 %. În cazul în care o filială nu este supusă ratei minime efective într-o țară străină în care este situată, statul membru al societății-mamă va aplica, de asemenea, un impozit suplimentar pentru aceasta din urmă. În plus, Directiva asigură o impozitare efectivă în situațiile în care societatea-mamă este situată în afara UE într-o țară cu un nivel scăzut de impozitare care nu aplică norme echivalente. La 22 decembrie 2023, Comisia Europeană a publicat o listă detaliată de întrebări frecvente privind Directiva. Deși majoritatea statelor membre ale UE sunt pregătite să aplice dispozițiile globale privind impozitul minim la începutul anului 2024, un mic grup de state membre se confruntă cu unele întârzieri în implementare.

OCDE lansează un nou calendar pentru Pilonul I și îndrumări suplimentare privind Pilonul II

Cadrul general incluziv OCDE/G20 privind BEPS a publicat luni, 18 decembrie 2023, o declarație de actualizare a calendarului pentru finalizarea textului Convenției multilaterale (MLC) pentru punerea în aplicare a realocării coordonate a drepturilor de impozitare asupra profiturilor celor mai mari și mai profitabile întreprinderi din lume („Amount A” a Pilonului I). „Recunoscând că eforturile de soluționare a diferențelor rămase vor trebui să continue anul viitor, inclusiv în ceea ce privește stagnarea noilor taxe pentru serviciile digitale și alte măsuri similare relevante, membrii cadrului incluziv își reafirmă angajamentul de a ajunge la o soluție bazată pe consens și de a finaliza textul MLC până la sfârșitul lunii martie 2024, cu scopul de a organiza o ceremonie de semnare până la sfârșitul lunii iunie 2024”, este menționat în declarație. În aceeași zi, Cadrul general incluziv a lansat, de asemenea, îndrumări tehnice suplimentare pentru a sprijini guvernele în implementarea impozitului minim global în cadrul Pilonului II. Documentul include îndrumări privind aplicarea sferei de siguranță pentru raportarea tranzitorie pentru fiecare țară în parte și un mecanism de alocare a taxelor care decurg dintr-un regim fiscal Blended Controlled Foreign Corporation (CFC) atunci când unele dintre jurisdicțiile în care operează MNE-uri sunt eligibile pentru sfera de siguranță. Acest Cadru general incluziv susține că va continua să emită îndrumări administrative suplimentare în mod regulat.

Noi norme de combatere a fraudei în materie de TVA privind plățile transfrontaliere, în vigoare de la 1 ianuarie

Luni, 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare noi norme privind plățile transfrontaliere care ajută statele membre ale UE să combată frauda privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Noile norme, convenite în 2020, vor furniza administrațiilor fiscale ale statelor membre ale UE informații privind plățile, care le vor facilita detectarea fraudei în materie de TVA, în special în domeniul comerțului electronic. Pentru a face acest lucru, noul sistem exploatează rolul esențial jucat de furnizorii de servicii de plăți, care gestionează împreună peste 90% din achizițiile online din UE. Aceștia vor fi obligați să monitorizeze beneficiarii plăților transfrontaliere. În plus, începând cu 1 aprilie 2024, aceștia vor trebui să trimită administrațiilor statelor membre ale UE informații cu privire la persoanele care primesc mai mult de 25 de plăți transfrontaliere pe trimestru. Aceste informații vor fi apoi centralizate într-o nouă bază de date europeană elaborată de Comisia Europeană, Sistemul Electronic Central de Plăți (CESOP). Toate informațiile cuprinse în CESOP vor fi apoi puse la dispoziția statelor membre prin intermediul Eurofisc, rețeaua europeană de specialiști în combaterea fraudei în materie de TVA lansată în 2010.

Punctul de vedere al ETAF privind sistemul HOT

Miercuri, 20 decembrie 2023, ETAF a publicat răspunsul său cu privire la consultarea publică a Comisiei Europene privind propunerea pentru o Directivă de creare a unui Sistem Fiscal bazat pe Sediul Social (HOT) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. „Membrii ETAF recunosc potențialul propunerii, în special pentru IMM-urile care ar putea planifica să se extindă peste granițe și care ar fi putut fi reținute din perspectiva costurilor ridicate de conformitate. Totuși, răspunsul nostru subliniază, de asemenea, o serie de preocupări cu privire la modul în care ar funcționa în practică inițiativa HOT propusă și la efectele neintenționate pe care le-ar putea genera. În special, considerăm că domeniul de aplicare al directivei este prea restrâns, ceea ce nu va permite multor IMM-uri să beneficieze de această măsură de sprijin. Am formulat mai multe recomandări cu privire la dispozițiile de eligibilitate, precum și cu privire la notificarea acordului, finalizarea și reînnoirea acestuia. În final, am semnalat, de asemenea, unele probleme practice care ar putea apărea în funcționarea ghișeului unic, precum și în ceea ce privește auditurile și recursurile în contextul propunerii HOT, precum și posibilele riscuri de distorsionare a concurenței”, a menționat ETAF.

Comentariile ETAF privind prețurile de transfer

La 20 decembrie 2023, ETAF a răspuns la consultarea publică a Comisiei Europene cu privire la o propunere care privește o Directivă privind transpunerea orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer în ordinea juridică a UE, publicată la 12 septembrie 2023. Membrii ETAF au recunoscut, în primul rând, importanța asigurării faptului că toate statele membre ale UE aplică principiul concurenței depline într-un mod armonizat pentru a evita transferul profiturilor, dubla impozitare, litigiile privind prețurile de transfer și incertitudinea fiscală. „Din punctul nostru de vedere, o Directivă a UE privind prețurile de transfer ar trebui să vizeze stabilirea unor norme mai clare pentru întreprinderi cu privire la calea de urmat. În special, principalul avantaj al acestei inițiative ar fi acela de a se asigura că ajustările corespunzătoare simple și rapide sunt accesibile contribuabililor în cazul corecturilor prețurilor de transfer. Totuși, am constatat că majoritatea dispozițiilor propuse sunt, în mare măsură, repetări ale orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer, unele dintre ele fiind doar repetări cu o formulare diferită, iar altele fiind agravări nejustificate în comparație cu orientările OCDE. Pentru a evita ambiguitățile, dificultățile de interpretare și eventualele conflicte, am recomandat menținerea unui raport cât mai apropiat de orientările OCDE. Comentariile noastre se referă, de asemenea, la definiția întreprinderilor asociate, la ajustările corespunzătoare și compensatorii ale prețurilor de transfer, la determinarea intervalului de deplină concurență și la documentația privind prețurile de transfer”, a menționat ETAF.

Acord privind procedura sediului AMLA

Luni, 18 decembrie 2023, reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului European au ajuns la o înțelegere privind procesul de selectare a sediului viitoarei autorități europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA). Co-legiuitorii au convenit asupra principiului organizării de audieri publice comune pentru a permite reprezentanților statelor membre candidate să își prezinte candidaturile. Co-legiuitorii vor evalua fiecare aplicație în funcție de criteriile de selecție incluse în apelul pentru aplicații, de informațiile furnizate de candidați în formularele lor de candidatură, de evaluarea de către Comisie a acestor formulare, precum și de rezultatele audierilor publice comune. Decizia finală cu privire la sediul AMLA ar trebui luată de co-legiuitori în cadrul unei ședințe interinstituționale informale la nivel politic, în cadrul căreia reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului vor vota împreună, în același timp, cu același număr de voturi atribuite fiecărui co-legiuitor. Nouă state membre au depus cereri pentru găzduirea AMLA: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania și Austria. Comisia a fost desemnată să evalueze eligibilitatea candidaturilor. Publicarea evaluării este prevăzută pentru ianuarie 2024. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului.

Adunarea Generală a ONU adoptă în mod oficial rezoluția privind cooperarea internațională în domeniul fiscal

Miercuri, 22 decembrie 2023, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat, cu un vot de 111 pentru, 46 împotrivă și 10 abțineri, rezoluția 78/230 „Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite”. Rezoluția, care a fost deja aprobată de Comitetul Economic și Financiar al Adunării Generale în noiembrie, instituie o comisie interguvernamentală ad-hoc mandatată să elaboreze un proiect de referință pentru o convenție-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind cooperarea fiscală internațională, în vederea finalizării lucrărilor Comitetului până în august 2024. Statele membre ale UE și SUA s-au opus rezoluției deoarece se tem de o duplicare a activității desfășurate la nivelul OCDE privind cooperarea internațională în domeniul fiscal.

IESBA anunță aprobarea standardelor etice finale pentru planificarea fiscală

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) a anunțat joi, 21 decembrie 2023, că a finalizat cu succes și a aprobat standardele finale de etică pentru planificarea fiscală și serviciile conexe. Aceste amendamente la Codul etic pentru profesioniștii contabili al IESBA răspund preocupărilor publice cu privire la comportamentul etic în planificarea fiscală, în contextul dezvăluirilor de mare amploare privind schemele de evitare a obligațiilor fiscale în mai multe jurisdicții din ultimii ani. Dispozițiile finale stabilesc un cadru general etic de interes public pentru a ghida profesioniștii contabili în formularea unor raționamente și decizii atunci când furnizează servicii de planificare fiscală sau servicii conexe. În așteptarea aprobării de către Consiliul de supraveghere în interesul public (PIOB), se așteaptă ca reglementarea finală să fie emisă până la jumătatea lunii aprilie 2024.

Tim Power este noul președinte al Comisiei OCDE privind afacerile fiscale

Luni, 18 decembrie 2023, Tim Power, director adjunct pentru afaceri internaționale și impozitare la Trezoreria Majestății sale din Regatul Unit, a fost ales președinte al Comitetului OCDE pentru afaceri fiscale (CFA). El îl înlocuiește pe Gaël Perraud, care a demisionat în decembrie 2023, în urma mutării sale într-o nouă funcție în cadrul Ministerului francez de Finanțe. Tim Power are o experiență semnificativă în reprezentarea Regatului Unit în cadrul discuțiilor multilaterale din cadrul OCDE și o implicare de lungă durată în Grupul de coordonare al cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS. Recent, el a fost ales, de asemenea, co-președinte al Grupului operativ pentru economia digitală, inclusiv pentru finalizarea Convenției multilaterale (MLC) pentru a pune în aplicare „Amount A” a Pilonului I. CFA este principalul forum de discuții al OCDE privind impozitarea, care acoperă atât aspecte fiscale internaționale și interne, cât și politica și administrația fiscală. Ca președinte al CFA, acesta va deține, totodată, funcția de co-președinte al Cadrului general incluziv al G20/OCDE cu privire la BEPS, alături de Marlene Nembhard-Parker din Jamaica, care a devenit co-președinte în martie 2022.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

eTAX, un nou serviciu pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu

Radio CECCAR FM

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 209/2024 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 13 februarie 2024.

Serviciul eTAX:

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii utilizează serviciul «eTAX – comunicare AFM online» (eTAX), existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligatiile la Fondul de mediu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.

Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată.

Actele administrativ-fiscale și alte acte emise în formă electronică de către Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Prin intermediul eTAX se pot comunica de către Administrația Fondului pentru Mediu documente sau informații, altele decât cele prevăzute mai sus, în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezentul ordin.

În cazul utilizării eTAX nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal sau a actului emis de Administrația Fondului pentru Mediu în executarea legii.

De reținut! Contribuabilul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.

Prin intermediul eTAX contribuabilii pot transmite Administrației Fondului pentru Mediu declarații, cereri sau alte documente.

Cererea de înrolare pentru utilizarea serviciului eTAX:

Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” se poate realiza de către următoarele persoane autorizate:

a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Utilizarea Serviciului „eTAX – comunicare AFM online” de către persoanele prevăzute la lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal;

c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;

d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu;

e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;

f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciul „eTax – comunicare AFM online” pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.

Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către Serviciul „eTAX – comunicare AFM online” și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.

După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma Serviciului „eTAX – comunicare AFM online”.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 12 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Lupta împotriva practicilor fiscale dăunătoare continuă, declară OCDE

Jurisdicțiile continuă să facă progrese în tratarea practicilor fiscale dăunătoare prin implementarea standardului internațional în cadrul acțiunii 5 a BEPS, a declarat OCDE marți, 6 februarie. OCDE a examinat 322 de regimuri fiscale preferențiale și a constatat că peste 40% dintre acestea au fost sau sunt în curs de a fi eliminate. În special, OCDE a constatat că rata de impozitare preferențială pentru birourile familiale din Hong Kong și zonele de liber schimb din Emiratele Arabe Unite nu mai este dăunătoare. OCDE a remarcat, de asemenea, că regimurile fiscale preferențiale din Albania și Armenia au fost eliminate. Aceste patru jurisdicții se află în prezent pe lista gri europeană a țărilor terțe cu riscuri fiscale, dar care s-au angajat să ia măsuri corective. Se preconizează că următoarea actualizare a listelor europene negre și gri ar urma să fie adoptată la 20 februarie 2024.

Comisia Europeană acordă Canadei echivalența pentru DAC7

Luni, 5 februarie, Comisia Europeană ar fi confirmat că informațiile care urmează să fie schimbate automat între Canada și cele 17 state membre semnatare ale Acordului multilateral al autorității componente al OCDE privind schimbul automat de informații cu privire la veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale sunt echivalente cu informațiile solicitate în temeiul celui de-al șaptelea amendament la Directiva privind Cooperarea Administrativă pe probleme fiscale (DAC7). Prin această decizie, platformele canadiene care au obligații de raportare în temeiul DAC7 vor raporta informațiile către Canada, care va face apoi schimb de informații cu țările UE relevante, cu condiția ca legislația canadiană să intre în vigoare și ca relațiile de schimb dintre Canada și statele membre ale UE să fie activate. Cele 17 state membre care au semnat acordul multilateral sunt: Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Echivalența la DAC7 pentru Canada se va aplica începând cu anul 2024.

Comisia Europeană face apel la Germania să respecte normele europene în materie de TVA în ceea ce privește serviciile de învățământ privat

Miercuri, 7 februarie, Comisia Europeană a emis un aviz motivat Germaniei pentru neaplicarea corectă a normelor UE privind scutirea de TVA pentru serviciile de învățământ privat, astfel cum sunt prevăzute în Directiva TVA și clarificate de Curtea Europeană de Justiție. Această Directivă impune statelor membre să scutească de TVA taxele de școlarizare private care acoperă învățământul școlar sau universitar. Statele membre pot stabili condiții suplimentare numai pentru a asigura aplicarea corectă și directă a acestei derogări și pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală și abuzul. Statele membre trebuie să exercite această discreție astfel încât să se asigure că contribuabilul care are dreptul la scutirea de TVA poate beneficia în mod real de aceasta. În Germania, profesorii privați trebuie să prezinte un certificat pentru a beneficia de scutirea de TVA. Acest certificat trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă a unui „Land” german și să ateste că serviciile didactice se pregătesc pentru exercitarea unei profesii sau pentru o examinare în fața unei persoane juridice de drept public. Potrivit Comisiei, această prevedere nu este conformă cu legislația UE, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană de Justiție. Din acest motiv, se consideră că Germania și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei TVA. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și a lua măsurile necesare. În cazul în care nu reușește să facă acest lucru, Comisia poate sesiza Curtea Europeană de Justiție.

Grecia a cerut să renunțe la scutirea de accize pentru magazinele duty-free de la frontierele terestre cu țările din afara UE

Comisia Europeană a decis miercuri, 7 februarie, să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori oficiale de notificare Greciei pentru nerespectarea normelor UE privind regimul general al accizelor. Grecia scutește de la plata accizelor bunurile furnizate de magazinele duty-free situate la granițele sale terestre cu Albania, Macedonia de Nord și Turcia. Până în ianuarie 2017, Directiva a permis statelor membre care dețineau magazine duty-free situate în afara unui aeroport sau a unui port la 1 iulie 2008 să utilizeze o astfel de derogare. În ciuda faptului că acest lucru nu mai este permis în temeiul legislației UE, Grecia continuă să utilizeze această derogare. Prin urmare, Comisia trimite Greciei o scrisoare oficială de notificare, care are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Audiere FISC cu privire la obstacolele fiscale de pe piața unică

Subcomisia FISC a Parlamentului European va organiza marți, 13 februarie, o audiere publică pe tema Combaterea obstacolelor fiscale în cadrul pieței interne și rolul politicilor fiscale în promovarea creșterii economice. Experții își vor prezenta punctele de vedere și vor discuta cu membrii FISC cu privire la modul în care pot fi tratate obstacolele și distorsiunile fiscale rămase în cadrul pieței unice. Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, mandatat de Consiliul UE să pregătească un raport la nivel înalt privind viitorul pieței interne a UE și să îl prezinte la summitul european din 20-21 martie 2024, va participa la audiere pentru a comenta aspectele fiscale ale activității sale cu privire la acest raport. Totodată, în aceeași zi, Departamentul de politici economice, științifice și de calitate a vieții va găzdui un atelier cu membrii FISC pentru a prezenta un studiu cu tema Bune practici fiscale în lupta împotriva evaziunii fiscale – rolul ISD în  semnalarea datelor. Pr. Arjan Lejour va prezenta raportul, care analizează rolul investițiilor străine directe (ISD) în paradisurile fiscale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 5 februarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE au convenit asupra unei prelungiri a bugetului UE pentru 2021-2027

Ca urmare a ședinței lor din decembrie, liderii UE au discutat, joi, 1 februarie, în cadrul unui summit extraordinar, revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. În acest context, liderii au convenit să acorde fonduri suplimentare pentru un număr limitat de domenii prioritare printr-o combinație de fonduri noi și existente. Fondurile suplimentare acoperă sprijinul pentru Ucraina, migrația și dimensiunea externă, platforma Tehnologii strategice pentru Europa (STEP), plățile dobânzilor Next Generation EU, instrumentele speciale, noile resurse proprii și elementele care reduc impactul asupra bugetelor naționale. Din suma totală, 33 de miliarde de euro reprezintă împrumuturi, iar 10,6 miliarde de euro reprezintă realocări din finanțarea existentă. Fondurile suplimentare ar trebui să fie distribuite după cum urmează:  50 miliarde de euro pentru Facilitatea pentru Ucraina (17 miliarde de euro sub formă de granturi și 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi); 2 miliarde de euro pentru migrație și gestionarea frontierelor; 7,6 miliarde de euro pentru vecinătate și pentru lume; 1,5 miliarde de euro pentru Fondul european de apărare în cadrul noului instrument STEP; 2 miliarde de euro pentru instrumentul de flexibilitate; 1,5 miliarde de euro pentru rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență. În continuare, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să adopte revizuirea la jumătatea perioadei. În plus, în contextul cererilor fermierilor, care au protestat în aceeași zi la Bruxelles, liderii UE au discutat provocările din sectorul agricol și au decis să lanseze un proiect de simplificare a normelor Politicii Agricole Comune (PAC).

Parlamentul European și Consiliul organizează o audiere publică cu privire la viitorul sediu AMLA

Marți, 30 ianuarie, Parlamentul European și Consiliul UE au organizat o audiere publică cu privire la selectarea viitorului sediu al Agenției de combatere a spălării banilor (AMLA). Cei nouă candidați (Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Madrid, Paris, Riga, Roma, Viena și Vilnius) pentru a găzdui viitorul AMLA și-au prezentat ofertele și au răspuns la întrebările eurodeputaților și reprezentanților Consiliului. A fost pentru prima dată când audierile publice fac parte din procesul de selectare a sediului unei noi agenții UE, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a UE care a acordat Parlamentului un cuvânt de spus egal cu cel al Consiliului în stabilirea orașelor-gazdă ale viitoarelor agenții. În continuare, decizia finală privind locația sediului AMLA va fi luată de co-legiuitori în cadrul unui vot comun la 22 februarie. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului legislativ. Parlamentul și Consiliul au ajuns la acorduri de prevedere cu privire la alte părți ale pachetului de măsuri împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Înainte ca pachetul să poată intra în vigoare, co-legiuitorii trebuie să adopte în mod oficial legile, pe care s-au angajat să le adopte înainte de alegerile UE din iunie 2024.

Președinția belgiană propune un nou text de compromis privind propunerea FASTER

Președinția belgiană a Consiliului UE ar fi propus să excepteze doar piețele bursiere mici cu sisteme cuprinzătoare de reținere a impozitului la sursă de la prevederile conexe ale propunerii pentru rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Președinția belgiană pare să urmărească ideea de a scuti statele membre care au deja un sistem cuprinzător de reținere la sursă bazat pe Capitolul III din Directiva propusă. Se presupune că Președinția belgiană introduce un criteriu de eligibilitate cantitativ pe lângă cele patru criterii calitative sugerate de fosta Președinție spaniolă a Consiliului UE. În conformitate cu propunerea belgiană, care a fost prezentată statelor membre la 25 ianuarie, țările UE cu sisteme cuprinzătoare de reținere la sursă care au, în ultimii doi ani consecutivi, un raport de capitalizare a pieței egal cu sau mai mare de 1%, vor aplica în mod irevocabil Capitolul III. Președinția a definit rata de capitalizare a pieței ca fiind „raportul exprimat ca procent din capitalizarea de piață a unui stat membru la (31 decembrie) întreaga capitalizare a pieței Uniunii Europene” în aceeași zi. Conform propunerii, țările care nu dispun de un sistem cuprinzător de reținere la sursă ar trebui, de asemenea, să aplice Capitolul III, indiferent dacă capitalizarea lor de piață este sub, egală sau peste pragul de 1 la sută. Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord cu privire la propunerea FASTER în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, conform unui calendar orientativ.

Eurodeputații susțin un schimb mai bun de date și mai puțină birocrație pentru companii

Eurodeputații din Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) din Parlamentul European au adoptat luni, 29 ianuarie, poziția lor cu privire la propunerea Comisiei de modificare a mai multor reglementări financiare ale UE în ceea ce privește anumite dispoziții de raportare în domeniul serviciilor financiare și al sprijinului pentru investiții, publicată în octombrie 2023. Eurodeputații au subliniat că cererea tot mai mare de date face necesară colectarea acestora într-un mod consecvent și standardizat în toate jurisdicțiile. Aceștia propun extinderea domeniului de aplicare al propunerii inițiale a Comisiei și au decis că nu numai toate autoritățile europene de supraveghere (AES) responsabile cu supravegherea în sectorul financiar din UE, ci și Comitetul unic de rezoluție (SRB) responsabil cu soluționarea băncilor aflate în dificultate și Autoritatea europeană de combatere a spălării banilor (AMLA) ar fi obligate să respecte noile norme. Eurodeputații doresc ca aceste autorități să revizuiască în mod regulat dispozițiile de prezentare a informațiilor pentru a le elimina pe cele care sunt învechite, disproporționate sau duplicative. Acestea ar trebui, de asemenea, să ofere opinii cu privire la modul de abordare a inconsecvențelor, a redundanței și a posibilelor lacune în ceea ce privește solicitarea de raportare incluse în legislația din sectorul financiar, atât în vigoare, cât și în procedurile legislative în curs. Eurodeputații își doresc, de asemenea, ca autoritățile să depună eforturi pentru principiul „raportează o singură dată”, astfel încât informațiile de la instituțiile financiare sau alte entități raportoare să fie raportate o singură dată unei singure autorități. Autoritățile ar trebui să partajeze și să reutilizeze aceste informații, protejând în același timp protecția datelor, secretul profesional și proprietatea intelectuală, afirmă aceștia. Textul a fost adoptat cu 33 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și nicio abținere.

Markus Pieper a fost numit reprezentant al UE pentru IMM-uri

Miercuri, 31 ianuarie, Comisia Europeană l-a numit pe Markus Pieper în calitate de reprezentat al UE pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a oferi îndrumări și consiliere cu privire la aspectele legate de IMM-uri. Markus Pieper este membru al Parlamentului European din 2004, a făcut parte din Comisia pentru industrie, cercetare și energie și a fost raportor pe probleme cruciale legate de IMM-uri. Înainte de rolul său în Parlamentul European, Markus Pieper a fost director general al unei Camere de Comerț regionale din Germania. Markus Pieper va prelua funcția în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW). El va raporta direct președintelui Ursula von der Leyen și comisarului pentru Piața Internă cu privire la toate activitățile legate de IMM-uri. Reprezentantul UE pentru IMM-uri va prezida, de asemenea, rețeaua de reprezentanți ai IMM-urilor. El va lucra în special în direcția reducerii sarcinilor birocratice pentru întreprinderi, filtrând viitoarea legislație a UE referitoare la IMM-uri și semnalând Comisiei pe cele care merită o atenție deosebită din perspectiva IMM-urilor. Data intrării în vigoare a numirii sale va fi stabilită ulterior, a declarat Comisia.

Comisia Europeană raportează probleme tehnice legate de sistemul registrului tranzitoriu CBAM

Luni, 29 ianuarie, Comisia Europeană a raportat probleme tehnice care au determinat unele întreprinderi să nu poată prezenta date și rapoarte referitoare la mecanismul european de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM) și la Sistemul de Control al importurilor (ICS2). Acest lucru se datorează unui incident care implică o componentă tehnică care afectează mai multe sisteme vamale ale UE, inclusiv ICS2, și funcționarea registrului CBAM, a declarat Comisia. Pentru a facilita raportarea, declaranții care s-au confruntat cu dificultăți în raportare și care nu și-au prezentat încă raportul trimestrial CBAM începând cu 1 februarie, a fost pusă la dispoziție o nouă funcționalitate privind registrul tranzitoriu, permițându-le să „solicite depunerea cu întârziere”, acordându-le 30 de zile suplimentare pentru a-și prezenta raportul CBAM. Nu se vor impune sancțiuni declaranților care au întâmpinat dificultăți în depunerea primului lor raport CBAM. Prezentarea întârziată a unui raport CBAM din cauza erorilor de sistem ar fi, prin definiție, considerată justificată atâta timp cât transmiterea are loc imediat după depășirea erorilor tehnice, a clarificat Comisia. Declaranții care nu se confruntă cu nicio problemă tehnică majoră sunt în continuare încurajați să își prezinte raportul CBAM până la sfârșitul perioadei de raportare.

CJUE afirmă că un angajat care utilizează detaliile angajatorului pentru a emite facturi false este răspunzător pentru valoarea impozitului implicat

Marți, 30 ianuarie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o hotărâre ca răspuns la o cerere de hotărâre preliminară formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din partea Curții Supreme Administrative din Polonia privind facturile false emise de un angajat care utilizează datele angajatorului său fără știrea acestuia. Ca răspuns la întrebarea adresată de Curtea Supremă de Justiție cu privire la întrebarea care dintre compania ale cărei date au fost folosite în mod ilegal pe factură și angajatul care a emis factura este răspunzător pentru TVA, s-a hotărât că un angajat al unei companii care emite facturi false și folosește datele angajatorului său înregistrat în scopuri de TVA este răspunzător pentru valoarea impozitului înscris pe acestea. Acest lucru se poate întâmpla numai cu condiția ca angajatorul, care este supus TVA-ului, să fi exercitat diligența necesară în mod rezonabil pentru a controla comportamentul angajatului său, adaugă CJUE. CJUE consideră că TVA-ul nu poate fi datorat de către emitentul aparent al unei facturi false atunci când acționează cu bună-credință, iar autoritățile fiscale sunt conștiente de existența unei facturi false. O interpretare diferită ar fi contrară scopului Directivei TVA, care este de a preveni frauda și de a împiedica persoanele să se bazeze în mod fraudulos pe normele dreptului Uniunii Europene. Pentru a se considera că a acționat cu bună-credință, angajatorul trebuie să dovedească faptul că a exercitat grija necesară în mod rezonabil pentru a controla baza de impozitare, a concluzionat CJUE.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

Trending