Rețele sociale

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 8 ianuarie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Belgia preia președinția rotativă a Consiliului UE

Belgia a preluat luni, 1 ianuarie 2024, președinția rotativă a Consiliului UE pentru următoarele șase luni. În domeniul fiscal, Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord privind propunerea de directivă referitoare la reducerea mai rapidă și mai sigură a surplusului de impozite reținute la sursă (FASTER) în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, precum și la un acord referitor la pachetul privind TVA în era digitală (ViDA) din mai, conform unui calendar orientativ. În domeniul impozitării directe, se va acorda prioritate măsurilor care au scopul de a reduce evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, planificarea fiscală agresivă și competiția fiscală dăunătoare, se arată în programul său. Acest lucru va implica actualizarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante și va propulsa inițiative atât legislative, cât și nelegislative pentru a reduce costurile de conformitate și povara pentru investitorii transfrontalieri. Belgia afirmă că va sprijini, de asemenea, implementarea Directivei UNSHELL, va continua revizuirea Directivei privind impozitarea energiei și va explora utilitatea unor norme fiscale mai unitare în alte domenii pe termen lung, cum ar fi cele referitoare la lucrătorii mobili. De asemenea, va lucra pentru a asigura o transparență fiscală sporită și pentru a consolida schimbul de informații relevante în cadrul UE, în special legat de buna funcționare a Directivei privind pilonul II. În ceea ce privește propunerile recente privind BEFIT, HOT și prețurile de transfer, până la sfârșitul președinției belgiene, în iunie, sunt prevăzute doar rapoarte de progres.

Normele Pilonului II intră în vigoare în UE

Normele minime efective de impozitare, așa-numitele norme ale „Pilonului II”, convenite în cadrul acordului global privind reforma fiscală internațională în 2021, au intrat în vigoare în UE luni, 1 ianuarie 2024. Normele se vor aplica grupurilor de întreprinderi multinaționale și grupurilor naționale la scară largă din UE, cu venituri financiare combinate de peste 750 de milioane de euro pe an. Acestea se vor aplica oricărui grup mare, atât național, cât și internațional, cu o societate-mamă sau o filială situată într-un stat membru UE. Directiva include un set comun de norme privind modul de calculare și de aplicare a unui impozit suplimentar datorat într-o anumită țară în cazul în care rata efectivă de impozitare este mai mică de 15 %. În cazul în care o filială nu este supusă ratei minime efective într-o țară străină în care este situată, statul membru al societății-mamă va aplica, de asemenea, un impozit suplimentar pentru aceasta din urmă. În plus, Directiva asigură o impozitare efectivă în situațiile în care societatea-mamă este situată în afara UE într-o țară cu un nivel scăzut de impozitare care nu aplică norme echivalente. La 22 decembrie 2023, Comisia Europeană a publicat o listă detaliată de întrebări frecvente privind Directiva. Deși majoritatea statelor membre ale UE sunt pregătite să aplice dispozițiile globale privind impozitul minim la începutul anului 2024, un mic grup de state membre se confruntă cu unele întârzieri în implementare.

OCDE lansează un nou calendar pentru Pilonul I și îndrumări suplimentare privind Pilonul II

Cadrul general incluziv OCDE/G20 privind BEPS a publicat luni, 18 decembrie 2023, o declarație de actualizare a calendarului pentru finalizarea textului Convenției multilaterale (MLC) pentru punerea în aplicare a realocării coordonate a drepturilor de impozitare asupra profiturilor celor mai mari și mai profitabile întreprinderi din lume („Amount A” a Pilonului I). „Recunoscând că eforturile de soluționare a diferențelor rămase vor trebui să continue anul viitor, inclusiv în ceea ce privește stagnarea noilor taxe pentru serviciile digitale și alte măsuri similare relevante, membrii cadrului incluziv își reafirmă angajamentul de a ajunge la o soluție bazată pe consens și de a finaliza textul MLC până la sfârșitul lunii martie 2024, cu scopul de a organiza o ceremonie de semnare până la sfârșitul lunii iunie 2024”, este menționat în declarație. În aceeași zi, Cadrul general incluziv a lansat, de asemenea, îndrumări tehnice suplimentare pentru a sprijini guvernele în implementarea impozitului minim global în cadrul Pilonului II. Documentul include îndrumări privind aplicarea sferei de siguranță pentru raportarea tranzitorie pentru fiecare țară în parte și un mecanism de alocare a taxelor care decurg dintr-un regim fiscal Blended Controlled Foreign Corporation (CFC) atunci când unele dintre jurisdicțiile în care operează MNE-uri sunt eligibile pentru sfera de siguranță. Acest Cadru general incluziv susține că va continua să emită îndrumări administrative suplimentare în mod regulat.

Noi norme de combatere a fraudei în materie de TVA privind plățile transfrontaliere, în vigoare de la 1 ianuarie

Luni, 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare noi norme privind plățile transfrontaliere care ajută statele membre ale UE să combată frauda privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Noile norme, convenite în 2020, vor furniza administrațiilor fiscale ale statelor membre ale UE informații privind plățile, care le vor facilita detectarea fraudei în materie de TVA, în special în domeniul comerțului electronic. Pentru a face acest lucru, noul sistem exploatează rolul esențial jucat de furnizorii de servicii de plăți, care gestionează împreună peste 90% din achizițiile online din UE. Aceștia vor fi obligați să monitorizeze beneficiarii plăților transfrontaliere. În plus, începând cu 1 aprilie 2024, aceștia vor trebui să trimită administrațiilor statelor membre ale UE informații cu privire la persoanele care primesc mai mult de 25 de plăți transfrontaliere pe trimestru. Aceste informații vor fi apoi centralizate într-o nouă bază de date europeană elaborată de Comisia Europeană, Sistemul Electronic Central de Plăți (CESOP). Toate informațiile cuprinse în CESOP vor fi apoi puse la dispoziția statelor membre prin intermediul Eurofisc, rețeaua europeană de specialiști în combaterea fraudei în materie de TVA lansată în 2010.

Punctul de vedere al ETAF privind sistemul HOT

Miercuri, 20 decembrie 2023, ETAF a publicat răspunsul său cu privire la consultarea publică a Comisiei Europene privind propunerea pentru o Directivă de creare a unui Sistem Fiscal bazat pe Sediul Social (HOT) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. „Membrii ETAF recunosc potențialul propunerii, în special pentru IMM-urile care ar putea planifica să se extindă peste granițe și care ar fi putut fi reținute din perspectiva costurilor ridicate de conformitate. Totuși, răspunsul nostru subliniază, de asemenea, o serie de preocupări cu privire la modul în care ar funcționa în practică inițiativa HOT propusă și la efectele neintenționate pe care le-ar putea genera. În special, considerăm că domeniul de aplicare al directivei este prea restrâns, ceea ce nu va permite multor IMM-uri să beneficieze de această măsură de sprijin. Am formulat mai multe recomandări cu privire la dispozițiile de eligibilitate, precum și cu privire la notificarea acordului, finalizarea și reînnoirea acestuia. În final, am semnalat, de asemenea, unele probleme practice care ar putea apărea în funcționarea ghișeului unic, precum și în ceea ce privește auditurile și recursurile în contextul propunerii HOT, precum și posibilele riscuri de distorsionare a concurenței”, a menționat ETAF.

Comentariile ETAF privind prețurile de transfer

La 20 decembrie 2023, ETAF a răspuns la consultarea publică a Comisiei Europene cu privire la o propunere care privește o Directivă privind transpunerea orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer în ordinea juridică a UE, publicată la 12 septembrie 2023. Membrii ETAF au recunoscut, în primul rând, importanța asigurării faptului că toate statele membre ale UE aplică principiul concurenței depline într-un mod armonizat pentru a evita transferul profiturilor, dubla impozitare, litigiile privind prețurile de transfer și incertitudinea fiscală. „Din punctul nostru de vedere, o Directivă a UE privind prețurile de transfer ar trebui să vizeze stabilirea unor norme mai clare pentru întreprinderi cu privire la calea de urmat. În special, principalul avantaj al acestei inițiative ar fi acela de a se asigura că ajustările corespunzătoare simple și rapide sunt accesibile contribuabililor în cazul corecturilor prețurilor de transfer. Totuși, am constatat că majoritatea dispozițiilor propuse sunt, în mare măsură, repetări ale orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer, unele dintre ele fiind doar repetări cu o formulare diferită, iar altele fiind agravări nejustificate în comparație cu orientările OCDE. Pentru a evita ambiguitățile, dificultățile de interpretare și eventualele conflicte, am recomandat menținerea unui raport cât mai apropiat de orientările OCDE. Comentariile noastre se referă, de asemenea, la definiția întreprinderilor asociate, la ajustările corespunzătoare și compensatorii ale prețurilor de transfer, la determinarea intervalului de deplină concurență și la documentația privind prețurile de transfer”, a menționat ETAF.

Acord privind procedura sediului AMLA

Luni, 18 decembrie 2023, reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului European au ajuns la o înțelegere privind procesul de selectare a sediului viitoarei autorități europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA). Co-legiuitorii au convenit asupra principiului organizării de audieri publice comune pentru a permite reprezentanților statelor membre candidate să își prezinte candidaturile. Co-legiuitorii vor evalua fiecare aplicație în funcție de criteriile de selecție incluse în apelul pentru aplicații, de informațiile furnizate de candidați în formularele lor de candidatură, de evaluarea de către Comisie a acestor formulare, precum și de rezultatele audierilor publice comune. Decizia finală cu privire la sediul AMLA ar trebui luată de co-legiuitori în cadrul unei ședințe interinstituționale informale la nivel politic, în cadrul căreia reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului vor vota împreună, în același timp, cu același număr de voturi atribuite fiecărui co-legiuitor. Nouă state membre au depus cereri pentru găzduirea AMLA: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania și Austria. Comisia a fost desemnată să evalueze eligibilitatea candidaturilor. Publicarea evaluării este prevăzută pentru ianuarie 2024. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului.

Adunarea Generală a ONU adoptă în mod oficial rezoluția privind cooperarea internațională în domeniul fiscal

Miercuri, 22 decembrie 2023, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat, cu un vot de 111 pentru, 46 împotrivă și 10 abțineri, rezoluția 78/230 „Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite”. Rezoluția, care a fost deja aprobată de Comitetul Economic și Financiar al Adunării Generale în noiembrie, instituie o comisie interguvernamentală ad-hoc mandatată să elaboreze un proiect de referință pentru o convenție-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind cooperarea fiscală internațională, în vederea finalizării lucrărilor Comitetului până în august 2024. Statele membre ale UE și SUA s-au opus rezoluției deoarece se tem de o duplicare a activității desfășurate la nivelul OCDE privind cooperarea internațională în domeniul fiscal.

IESBA anunță aprobarea standardelor etice finale pentru planificarea fiscală

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) a anunțat joi, 21 decembrie 2023, că a finalizat cu succes și a aprobat standardele finale de etică pentru planificarea fiscală și serviciile conexe. Aceste amendamente la Codul etic pentru profesioniștii contabili al IESBA răspund preocupărilor publice cu privire la comportamentul etic în planificarea fiscală, în contextul dezvăluirilor de mare amploare privind schemele de evitare a obligațiilor fiscale în mai multe jurisdicții din ultimii ani. Dispozițiile finale stabilesc un cadru general etic de interes public pentru a ghida profesioniștii contabili în formularea unor raționamente și decizii atunci când furnizează servicii de planificare fiscală sau servicii conexe. În așteptarea aprobării de către Consiliul de supraveghere în interesul public (PIOB), se așteaptă ca reglementarea finală să fie emisă până la jumătatea lunii aprilie 2024.

Tim Power este noul președinte al Comisiei OCDE privind afacerile fiscale

Luni, 18 decembrie 2023, Tim Power, director adjunct pentru afaceri internaționale și impozitare la Trezoreria Majestății sale din Regatul Unit, a fost ales președinte al Comitetului OCDE pentru afaceri fiscale (CFA). El îl înlocuiește pe Gaël Perraud, care a demisionat în decembrie 2023, în urma mutării sale într-o nouă funcție în cadrul Ministerului francez de Finanțe. Tim Power are o experiență semnificativă în reprezentarea Regatului Unit în cadrul discuțiilor multilaterale din cadrul OCDE și o implicare de lungă durată în Grupul de coordonare al cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS. Recent, el a fost ales, de asemenea, co-președinte al Grupului operativ pentru economia digitală, inclusiv pentru finalizarea Convenției multilaterale (MLC) pentru a pune în aplicare „Amount A” a Pilonului I. CFA este principalul forum de discuții al OCDE privind impozitarea, care acoperă atât aspecte fiscale internaționale și interne, cât și politica și administrația fiscală. Ca președinte al CFA, acesta va deține, totodată, funcția de co-președinte al Cadrului general incluziv al G20/OCDE cu privire la BEPS, alături de Marlene Nembhard-Parker din Jamaica, care a devenit co-președinte în martie 2022.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 9 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Se conturează componența finală a Parlamentului European

Componența finală a viitorului hemiciclu începe să prindă formă. Grupurile politice din Parlamentul European și-au dat termen până joi, 4 iulie, să se formeze, înainte de a începe negocierile privind repartizarea posturilor în comisiile parlamentare în funcție de mărimea acestora. Conform ultimelor proiecții ale Parlamentului European, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a crescut la 84 de locuri, iar partidul polonez PiS a decis în cele din urmă să rămână în grup, prin urmare, confirmând, pentru moment, locul al treilea în spatele grupului Partidului Popular European (PPE) (188 de locuri) și al grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) (136 de locuri). Cu toate acestea, un nou grup de extremă dreapta numit „Patriots for Europe”, anunțat recent de premierul maghiar Viktor Orbán, austriacul Herbert Kickl și fostul prim-ministru ceh Andrej Babiš, ar încerca să se formeze și ar putea avea până la 95 de eurodeputați. Acest nou grup ar urma să înlocuiască grupul Identitate și Democrație (ID) și să atragă gruparea franceză Rassemblement National și pe cea germană AfD, care ar renunța astfel la proiectul lor de a crea grupul „The Sovereignists” (Suveraniștii). Decizia oficială urmează să fie luată luni, 8 iulie, când grupul Patriots for Europe ar trebui să organizeze întâlnirea sa constitutivă.

DG TAXUD 2024, Raport anual privind impozitarea

Direcția Generală pentru Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene a publicat miercuri, 3 iulie, Raportul anual pe 2024 privind impozitarea, care prezintă informațiile și analiza situației actuale a sistemelor de impozitare și fiscale din statele membre. Raportul analizează atât reformele recente din sistemele fiscale, cât și modificările principalilor indicatori utilizați de Comisie pentru evaluarea politicilor fiscale în statele membre ale UE și la nivelul UE. Analiza conține un studiu al diferitelor baze de impozitare și tipuri de impozite, precum și al rolului acestora în combinația de impozite, cu accent pe diferențele dintre țări și în timp. Ediția din acest an include un accent pus pe rolul impozitării pentru a sprijini o economie competitivă a UE. Raportul constată că modificările aduse combinației de impozite și poverii fiscale au fost mici, cu unele evoluții eterogene în statele membre ale UE. Povara fiscală generală a crescut de la 39,8% la 40,2% din PIB în ultimii zece ani. În plus, raportul menționează că pierderile de venituri cauzate de evitarea obligațiilor fiscale și de evaziune continuă să fie o problemă pentru toate tipurile de impozite. În special, se estimează că pierderile de venituri cauzate de transferul profiturilor întreprinderilor sunt în valoare de până la 20% din totalul veniturilor CIT colectate în 2022 în UE, ceea ce s-ar ridica la aproximativ 100 miliarde EUR în termeni nominali. Raportul concluzionează că reducerea incertitudinii fiscale prin norme fiscale simple și previzibile, împreună cu utilizarea eficientă a veniturilor pentru creșterea cheltuielilor publice, ar contribui la un mediu favorabil creșterii economice. În paralel, asigurarea unei conformități sporite din partea tuturor contribuabililor din UE, inclusiv prin combaterea planificării fiscale agresive, ar contribui la promovarea unei economii prospere prin valorificarea întregului potențial de venituri al bazelor și ratelor de impozitare actuale. Raportul a fost prezentat și dezbătut în cadrul unui eveniment organizat de Comisia Europeană joi, 4 iulie. Acesta va alimenta reflecția privind viitoarea combinație de impozite, inclusiv în vederea viitorului Simpozion anual al UE, programat pentru 6 noiembrie 2024.

OCDE are așteptări optimiste cu privire la Pilonul 1 după termenul-limită ratat din iunie

OCDE își menține optimismul cu privire la încheierea reformei fiscale din Pilonul 1 după ce termenul-limită de finalizare a negocierilor a fost ratat la 30 iunie. Într-o declarație dată luni, 1 iulie, directorului Centrului OCDE pentru politici fiscale și Administrație, Manal Corwin, ar fi declarat despre cadrul general incluziv OCDE că face progrese semnificative în ceea ce privește scăderea decalajelor dintre membri cu privire la diverse aspecte, în special cu privire la convenția multilaterală în sine, precum și cu privire la arhitectura sumei B. Un prim proiect al Convenției multilaterale (MLC) care prevede realocarea drepturilor de impozitare în jurisdicțiile de piață asupra unora dintre profiturile celor mai mari întreprinderi multinaționale, indiferent de prezența lor fizică (așa-numita sumă A din Pilonul 1) a fost publicată în octombrie 2023. Cu toate acestea, au rămas mai multe obiecții cu privire la aspectele tehnice. La 30 mai, copreședinții Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS, Marlene Nembhard-Parker (Jamaica) și Tim Power (Regatul Unit), au asigurat într-o declarație despre Cadrul general incluziv că „se apropie de finalizarea” negocierilor privind un pachet final referitor la primul pilon, menținându-și obiectivul de a ajunge la un acord final în timp util pentru a deschide MLC spre semnare până la sfârșitul lunii iunie.

Curtea de Conturi Europeană evaluează performanța recunoașterii calificărilor profesionale în UE

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat luni, 1 iulie, un raport special privind modul în care Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale este efectiv pusă în aplicare în UE. Auditul a acoperit perioada 2013-2023 și s-a axat pe patru profesii: asistentă medicală responsabilă cu îngrijirea generală, profesor de școală generală, tâmplar/montator și inginer civil, cu vizite în patru state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă și Luxemburg). Principala constatare a CCE este că numărul profesiilor reglementate din UE rămâne ridicat, în timp ce sistemele UE de recunoaștere a calificărilor profesionale sunt rar utilizate (numai în aproximativ 6% dintre cazurile de mobilitate din UE). Curtea a constatat, de asemenea, unele deficiențe în aplicarea directivei de către statele membre, cum ar fi lipsa procedurilor electronice, taxele de utilizare a procedurii de recunoaștere fiind stabilite arbitrar și diferind considerabil între statele membre, autoritățile care solicită mai multe documente decât cele prevăzute în directivă și în codul de conduită, impunerea unor controale prealabile excesive și măsuri compensatorii și proceduri mai lungi decât cele prevăzute. Curtea recomandă în special clarificarea, prin propunerea de modificări ale legislației sau prin emiterea de recomandări ale Comisiei, a importanței Comisiei și/sau a unui organism independent de a revizui testele de proporționalitate efectuate de statele membre. În răspunsul său la raport, Comisia Europeană reamintește că a inclus inițial acest lucru în propunerea sa de directivă privind testul de proporționalitate, dar că actul juridic final, astfel cum a fost adoptat de cei care l-au legiferat, nu include această dispoziție. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a evidenția beneficiile implicării unui organism independent în testele de proporționalitate, pentru a oferi orientări concrete statelor membre și pentru a facilita schimbul de bune practici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

PROFESIA CONTABILĂ

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 1 iulie 2024

Radio CECCAR FM

etaf

Liderii UE aprobă agenda strategică 2024-2029

Liderii UE au adoptat, de asemenea, în cursul reuniunii de joi, 27 iunie, Agenda strategică 2024-2029, care stabilește prioritățile politice care trebuie urmărite și care vor permite UE să facă față provocărilor cu care se va confrunta în viitor. Se bazează pe trei piloni: – o Europă liberă și democratică; – o Europă puternică și sigură; și – o Europă prosperă și competitivă. Textul stabilește, în special, o direcție de pregătire pentru o Uniune mai mare și mai puternică. Acesta susține că Uniunea Europeană va elabora reformele interne necesare pentru a se asigura că politicile UE sunt adecvate pentru viitor și finanțate într-o manieră durabilă și că instituțiile UE continuă să funcționeze și să acționeze eficient. Charles Michel, președintele Consiliului European, a condus procesul colaborând îndeaproape cu liderii de la reuniunea informală a Consiliului European de la Granada din 6 octombrie 2023. În noiembrie 2023 și aprilie 2024, Charles Michel a organizat noi runde de consultare cu liderii, care au condus la textul adoptat în prezent.

Gabriel Zucman prezintă planul său pentru un impozit internațional minim pentru miliardari

Marți, 25 iunie, directorul Observatorului fiscal al UE, economistul Gabriel Zucman, a publicat planul său pentru un standard coordonat privind impozitarea minimă efectivă pentru persoanele fizice cu averi deosebit de mari, comandat de Președinția braziliană a G20.În propunerea de bază, persoanele cu o avere de peste 1 miliard de dolari ar trebui să plătească un impozit anual minim egal cu 2% din averea lor. În raport se arată că acest standard ar putea fi implementat flexibil de țările participante prin numeroase instrumente interne, inclusiv un impozit pe venit simplificat, un impozit pe venit bazat pe o accepțiune largă a venitului sau un impozit pe avere. Zucman estimează că un impozit minim pentru miliardari egal cu 2% din averea lor ar colecta 200-250 de miliarde de dolari pe an la nivel global de la aproximativ 3.000 de contribuabili; extinderea acestui impozit la persoanele fizice cu averi de peste 100 de milioane de dolari ar adăuga 100-140 de miliarde de dolari. Potrivit autorului, un astfel de standard ar putea fi aplicat cu succes chiar dacă nu ar fi adoptat de toate țările, prin consolidarea actualelor taxe de ieșire și prin implementarea mecanismelor de „colector de taxe de ultimă instanță”, ca și în cazul impozitului minim coordonat asupra companiilor multinaționale.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Continuare

ECONOMIE

Document de poziție: e-TVA și extinderea obligativității facturării electronice și a raportării tranzacțiilor în timp cvasireal în scop de TVA

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda preocupare față de recentele modificări ale legislației fiscale care vizează eTVA și extinderea obligativității utilizării facturării electronice și a raportării facturilor în scop fiscal pentru TVA. Aceste măsuri, dacă nu respectă principiul proporționalității, riscă să pună o presiune suplimentară semnificativă pe umerii firmelor mici și mijlocii, precum și pe profesioniștii contabili care au sarcina sprijinirii companiilor pentru conformare voluntară, care sunt deja suprasolicitate de cerințele birocratice existente.

Profesia contabilă, reprezentată de CECCAR, este la curent și susține pachetul de legislație „Norme în materie de TVA pentru era digitală” care, printre altele, are ca obiectiv modernizarea obligațiilor de raportare în materie de TVA, prin introducerea unor cerințe de raportare digitală, care vor standardiza informațiile ce se impun a fi transmise autorităților fiscale de către persoanele impozabile cu privire la fiecare tranzacție în format electronic. În același timp, va impune utilizarea facturării electronice pentru tranzacțiile transfrontaliere. Această abordare promite să sporească eficiența, să reducă birocrația și să combată evaziunea fiscală. Se va realiza, astfel, cadrul privind cerințele de raportare digitală (CRD) la nivelul UE, care să conducă la convergența sistemelor naționale de raportare digitală în interiorul UE.

Această reformă la nivel european este în primul rând despre sprijinirea antreprenorilor în sensul: eliminării birocrației, a sarcinilor administrative inutile ținând cont de principiul proporționalității, creșterii competitivității, a eficientei și impulsionării inovării prin transformarea digitală. Aceasta introduce un nou mecanism de raportare care să-l înlocuiască pe cel existent bazat pe declarații recapitulative, neadaptat la realitățile economiei digitale, fiind, totodată, un mecanism care să combată mai eficient evaziunea fiscală în materie de TVA.

La 8 decembrie 2022, după etapa în care s-au realizat evaluări ex-post, consultări cu părțile interesate și evaluări de impact, Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a moderniza și pentru a face ca sistemul UE de taxă pe valoarea adăugată (TVA) să funcționeze mai bine pentru întreprinderi și să fie mai rezistent la fraudă, prin adoptarea și promovarea digitalizării. Printre acestea s-a aflat și propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0701

Cerințele de raportare digitală au reprezentat unul dintre pilonii vizați de aceste măsuri, scopul fiind implementarea unui model de raportare tranzacție cu tranzacție, în timp real/cvasireal, bazat pe standardul european, care să înlocuiască sistemul existent bazat pe declarații recapitulative. Facturarea electronică (e-invoicing) ar deveni metoda implicită de facturare, iar conținutul standardizat al informațiilor care trebuie raportate ar avea ca scop realizarea interoperabilității sistemelor. Pentru fundamentarea propunerii de directivă s-au luat în calcul mai multe scenarii. În ceea ce privește raportarea TVA, opțiunile au variat de la o simplă recomandare de a introduce o CRD la nivelul UE și de a solicita date într-un format specific, până la introducerea CRD atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Conform propunerii de directivă, analiza științifică a arătat că „cel mai bun echilibru în ceea ce privește opțiunile de politică în materie de eficacitate, proporționalitate și subsidiaritate ar fi atins prin îmbinarea introducerii CRD la nivelul UE, a unei dispoziții privind „furnizorul presupus” pentru sectorul serviciilor de închiriere de locuințe pe termen scurt și pentru sectorul transportului de persoane și asocierea dintre extinderea mai largă a OSS, taxarea inversă și IOSS obligatoriu pentru platforme.” Această concluzie nu împiedică însă statele membre să introducă CRD și la nivel național. În aceste condiții, însă, responsabilitatea statului membru care decide să introducă CRD la nivel național este și mai mare. Acesta trebuie să identifice o soluție care să nu se afecteze semnificativ raportul win-win dintre obiectivele antreprenorilor și cele ale autorităților fiscale. De asemenea, termenele de implementare au fost stabilite la cinci ani, de la momentul lansării propunerii de directivă și până la operaționalizarea efectivă, oferind astfel timp suficient pentru adaptare atât autorităților statului, cât și mediului de afaceri și profesioniștilor contabili.

Se preconizează că eliminarea declarațiilor recapitulative ca urmare a CRD va aduce un beneficiu net societăților implicate în tranzacții transfrontaliere. Cu toate acestea, întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD.

Raportându-ne la acest cadru european de reformă, considerăm că prevederile ordonanțelor de urgență adoptate și publicate vineri, 21 iunie a.c., în Monitorul Oficial trebuie reevaluate. Considerăm că prevederile actelor normative invocate nu sunt conforme cu principiul proporționalității și depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor fiscale în materie de TVA.

CECCAR a fost invitat, în data de 26 iunie, la discuții de către ministrul finanțelor, Marcel Boloș. La aceste discuții au participat și funcționari din executivul ministerului. Propunerile CECCAR prezentate în cadrul întâlnirii au vizat:

1. Analiza oportunității de a extinde obligația utilizării e-factura și raportării acesteia și pentru tranzacțiile B2C cu termen de implementare 1 ianuarie 2025, în condițiile în care CRD la nivel european, conform propunerii de directivă, vizează extinderea acestei obligații de e-facturare DOAR la tranzacțiile intracomunitare B2B și doar pentru anumite tranzacții B2C, termenul de implementare propus fiind 1 ianuarie 2028, respectiv 5 ani de la data lansării propunerii de directivă, decembrie 2022. Mai mult decât atât, trebuie analizată redundanța raportării de date către autoritățile fiscale, având în vedere faptul că la nivel național există deja legislația care va obliga firmele, de la 1 ianuarie 2025, să realizeze raportarea SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile fiabile de la organizații către autoritatea fiscală națională. Toate acestea în condițiile în care declarațiile recapitulative în scop de TVA existente rămân în vigoare.

PROPUNEM SĂ SE PROROGE ACEST TERMEN (1 IULIE 2025) PENTRU A SE VERIFICA DACĂ DATELE OBȚINUTE DIN RAPORTAREA SAF-T NU AR FI SUFICIENTE PENTRU ANALIZELE EFECTUATE DE MINISTER. ABIA DUPĂ ACEASTĂ ANALIZĂ EX-POST SĂ SE DECIDĂ DACĂ ESTE NECESARĂ EXTINDEREA LA TRANZACȚIILE B2C.

2. Introducerea instrumentului de precompletare a declarației de TVA și impunerea obligației justificării de către contribuabil, sub sancțiunea amenzii, a diferențelor dintre decontul precompletat și decontul depus, dacă acestea depășesc un anumit cuantum. Astfel, un instrument identificat de către Comisie prin propunerea de directiva să vină în sprijinul contribuabilului pentru acoperirea costurilor impuse de implementarea CRD – „întreprinderile care nu sunt active la nivel transfrontalier (marea majoritate a microîntreprinderilor și a entităților mici) ar suporta costuri legate de introducerea unei CRD. Aceste costuri ar putea fi parțial reduse prin introducerea unor servicii suplimentare la nivel național, cum ar fi precompletarea declarațiilor privind TVA” – este deturnat în legislația română, transformându-se într-o sarcină administrativă birocratică care induce costuri suplimentare prin obligarea contribuabilului la noi sarcini consumatoare de resurse.

PROPUNEM SĂ SE ABROGE ARTICOLUL PRIN CARE SE STABILEȘTE SĂ CADĂ ÎN SARCINA CONTRIBUABILULUI, SUB SANCȚIUNEA AMENZII, ÎNTOCMIREA UNEI NOTE JUSTIFICATIVE ȘI RAPORTAREA NECONCORDANȚELOR DINTRE DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA ȘI CEL DEPUS. DECONTUL PRECOMPLETAT DE TVA SĂ RĂMÂNĂ UN INSTRUMENT DE SPRIJIN PENTRU CONTRIBUABIL. OBLIGAȚIA DE A JUSTIFICA NECONCORDANȚELE SĂ FIE SOLICITATĂ DOAR DUPĂ CE ACURATEȚEA DATELOR DIN DECONTUL PRECOMPLETAT ESTE SUFICIENT DE BUNĂ ȘI ÎN URMA UNEI ANALIZE DE RISC. ACEASTĂ PROCEDURĂ SĂ SE APLICE DUPĂ DATA DE 1 IULIE 2025. ASTFEL, AUTORITATEA FISCALĂ VA PUTEA UTILIZA ÎN ANALIZA DE RISC DATELE DIN RAPORTAREA SAF-T.

3. Termenul de raportare în sistemul e-Factura să fie stabilit conform amendamentului propus de Parlamentul European la propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește normele în materie de TVA pentru era digitală, (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0327_EN.html) respectiv termenul de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemele de contabilitate, respectând-se celelalte termene fiscale. Această propunere are logică, având în vedere că, în realitate, firmele mici nu au resursa umană specializată pentru această activitate. În multe cazuri, această activitate este realizată de persoana care se ocupă și de ținerea contabilității: fie este angajat cu timp parțial, fie este externalizată către un prestator, iar evidența contabilă se ține lunar, nu zilnic.

4. Diminuarea amenzilor, disproporționat stabilite. Stabilirea unui prag de semnificativitate al erorilor de la care să se aplice amenzi.

O abordare precipitată riscă să submineze beneficiile teoretice ale e-facturării, transformând ceea ce ar trebui să fie un instrument de simplificare, într-o povară suplimentară. Întreprinderile mici și mijlocii sunt deosebit de vulnerabile în fața acestor schimbări abrupte, având resurse limitate pentru a face față cerințelor adesea complexe și costisitoare. În acest sens, considerăm că este momentul coagulării competențelor tuturor părților interesate pentru a asigura un real succes al reformei raportării în scop de TVA. Specialiștii CECCAR își exprimă disponibilitatea de a răspunde pozitiv la orice solicitare de implicare și dialog venită din partea autorității competente în vederea elaborării proiectelor de reglementări.

Continuare

Trending