Rețele sociale

ECONOMIE

Procedura de acordare a garanțiilor pentru beneficiarii Investalim, publicată

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 46 din 18 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 499/2023 al MADR pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanțiilor pentru beneficiarii Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023—2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanțiilor, garanțiile suplimentare aferente creditului, plata garanțiilor, recuperarea creanțelor, dispozițiile privind transparența, monitorizarea și raportarea, precum și a modelelor convenției de garantare și convenției de implementare.

Procedura reglementează acordarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN – S.A. (FGCR), de garanții în conformitate cu prevederile art. 23 din OUG nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare Investalim aferent perioadei 2023-2026, precum și pentru finanțările pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile, exclusiv TVA, contractate de către beneficiarii Programului de la instituții de credit.

Garanțiile emise de FGCR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023 au următoarele caracteristici: a) sunt exprese, irevocabile și necondiționate și pot fi acordate și plătite numai instituțiilor de credit cu care Fondul a semnat contracte de garantare în temeiul convenției de garantare; b) se plătesc la prima cerere în condițiile respectării prevederilor prezentei proceduri și ale convenției de garantare încheiate; c) au o valoare determinată; d) valoarea garanției FGCR se reduce proporțional cu procentul de garantare pe măsura rambursării creditului. Perioada de valabilitate a garanției se corelează cu scadența creditului prevăzută în solicitarea de garantare, la care se adaugă 60 de zile. Pentru riscul asumat, FGCR percepe instituțiilor de credit, respectiv beneficiarilor de garanții emise un comision de garantare stabilit conform prezentei proceduri și prevederilor convenției de garantare.

Pot beneficia de garanții, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării solicitării de garantare, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990; b) dețin un acord pentru finanțare/acord pentru finanțare rectificat, emis de AFIR în conformitate cu prevederile OUG nr. 65/2023, precum și cu prevederile Procedurii de implementare a Programului Investalim aferent perioadei 2023-2026, aprobată prin HG nr. 844/2023; c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014; d) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, conform certificatului de atestare fiscală; e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit sau, dacă acestea exista, instituția de credit la care sunt înregistrate restanțele confirmă achitarea acestora până la data aprobării garanției; f) nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; g) prezintă instituției de credit garanții, cu respectarea următoarelor cerințe minime:  se includ în structura de garanții aferentă creditului cel puțin un contract de fideiusiune cu o persoană fizică având calitatea de asociat/acționar/ administrator/reprezentant legal al beneficiarului și o ipotecă imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor corporale și/sau necorporale, eligibile și neeligibile, finanțate din credit, care, împreună cu garanția FGCR, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. În situația în care nu se pot institui ipoteci asupra bunurilor finanțate prin credit sau dacă valoarea alocată în garanție a acestora, împreună cu garanția FGCR, nu acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării, se instituie ipoteci și asupra altor bunuri imobile/mobile, inclusiv depozite bancare, sau imobile proprietatea beneficiarului și/sau a terților garanți, care să conducă la asigurarea gradului minim de acoperire cu garanții mai sus menționat. Toate ipotecile imobiliare/mobiliare prevăzute la acest punct vor fi de rang I. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către instituția de credit la FGCR. În situația în care, pe parcursul derulării creditului, persoanele fizice care au semnat contractele de fideiusiune își pierd calitatea de acționari/asociați/administratori/reprezentanți legali, instituția de credit va încheia un nou contract de fideiusiune cu noii acționari/asociați/administratori/ reprezentanți legali, iar dacă aceștia refuză rămâne în vigoare contractul de fideiusiune existent;  în completarea garanțiilor minime prevăzute anterior, instituția de credit poate suplimenta structura de garanții cu alte garanții, respectiv cu garanții reale și/sau personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit și a FGCR, proporțional cu procentul de garantare; h) se încadrează într-o categorie de rating conform solicitării de garantare, care permite acordarea garanției, conform anexei nr. 2.8 la convenția de garantare; i) se încadrează în normele de creditare ale instituției de credit.

Beneficiarii pot fi întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Decizia de aprobare/respingere a emiterii garanției de către FGCR se face pe baza rezultatului analizei, a documentației prevăzute în convenția de garantare, precum și a respectării prevederilor legale din regulamentele BNRși cele ale OUG nr. 65/2023 și are la bază: a) evaluarea riscului de credit de către instituțiile de credit, în funcție de normele proprii de creditare și care au stat la baza analizei și aprobării de către acestea a creditelor pentru care se solicită emiterea garanției; b) categoria de rating a beneficiarilor; c) îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate menționate anterior; d) alte elemente pe care FGCR le identifică în analiza proprie, pe baza datelor furnizate de instituțiile de credit, care pot conduce la respingerea solicitării de garanție.

Plafonul de garantare în limita căruia se acordă de către FGCR garanții pentru beneficiarii Programului se constituie din expunerea de până la 5 ori a sumelor alocate de către MADR prin Convenția de implementare

Nivelul comisioanelor de garantare percepute de FGCR este cel aferent ratingului calculat de instituția de credit în conformitate cu normele sale interne pentru fiecare debitor, conform anexei nr. 2.8 la convenția de garantare. Pentru întreprinderile nou-înființate sau care nu au beneficiat de credite, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, comisionul este stabilit la nivelul de 3,80% pe an. În situația în care, la sfârșitul anului, un beneficiar al unei garanții FGCR este încadrat de către instituția de credit într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanții sau pentru cei împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenței, FGCR va percepe în anul următor nivelul maxim al comisionului de garantare, de 6,3% pe an. Pentru garanțiile existente în sold la 31 decembrie, nivelul comisionului de garantare este cel aferent ratingului debitorului valabil la sfârșitul anului precedent, comunicat de către instituția de credit către FGCR. Comisioanele de garantare cuvenite FGCR, acceptate și achitate de către instituția de credit, se recuperează de la beneficiari, urmărind ca această obligație să fie introdusă în contractele de credit.

Comisionul de garantare se calculează ca procent aplicat la valoarea/soldul garanției acordate și se plătește, anual, pentru creditele acordate de instituțiile de credit, proporțional cu perioada de creditare din an, iar pentru ultimul an, proporțional cu numărul de luni/zile de garantare aferente ultimului an, din care se scad 2 luni, la valoarea/soldul garanției acordate sau de la 31 decembrie. În situația creditelor pentru care instituțiile de credit nu raportează trageri din credit la 31 decembrie sau creditul nu a fost utilizat integral, comisionul anual de garantare se va calcula la valoarea garanției aprobate. Modul de calcul al comisionului de garantare se stabilește prin convenția de garantare.

În cazul neplății comisionului de garantare în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării, valabilitatea aprobării garanției încetează. O nouă garanție poate fi supusă aprobării doar în urma transmiterii unei noi solicitări de garantare, însoțită de documentele necesare actualizate. Dacă până la data de 1 aprilie nu se plătește comisionul de garantare datorat, după această dată se vor plăti penalități de 0,015% pe zi de întârziere. Dacă până la data de 30 aprilie comisionul de garantare și penalitățile datorate nu sunt plătite, răspunderea FGCR încetează și se va comunica instituției de credit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără nicio altă formalitate, chemare în judecată sau altă punere în întârziere ori intervenție a unui organ judiciar și fără a putea fi obligat la despăgubiri.

ECONOMIE

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Radio CECCAR FM

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) aniversează, în fiecare an, la 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. 2024 este al 20-lea an în care sărbătorim cel mai important eveniment din România dedicat profesiei contabile.

Manifestările organizate cu acest prilej,  desfășurate sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!,vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Novotel Bucharest City Centre, Sala Paris, începând cu ora 10.00.

Mesajele partenerilor instituționali ai profesiei – instituții și autorități de reglementare, mediul de afaceri și mediul educațional – vor fi transmise în deschiderea evenimentului, iar împreună cu aceștia, profesioniștii contabili vor dezbate, în panel, tema evenimentului: Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI. Într-o eră în care tehnologia redefinește toate aspectele vieții profesionale pentru a rămâne relevante noilor realități din lumea afacerilor, evenimentul își propune să exploreze modul în care inteligența artificială și soluțiile smart pot transforma contabilitatea, îmbunătățind eficiența, precizia și valoarea adăugată oferită de profesioniștii contabili partenerilor lor.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul Topului membrilor CECCAR. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri, în interes public.

Continuare

ECONOMIE

RO e-TVA: Modificări aduse prin OUG nr. 87, publicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 28 iunie 2024

Radio CECCAR FM

În urma dialogului dintre reprezentanții CECCAR și Ministerul Finanţelor, s-a abrogat parțial OUG 70/2024, respectiv s-a abrogat obligația contribuabilului ca, sub sancțiunea unei amenzi disproporționate, să întocmească și să transmită, în termen de 5 zile, nota justificativă pentru diferențele semnificative dintre decontul de TVA, care reflectă starea de fapt fiscală, și decontul precompletat, care în prezent se bazează pe date a căror acuratețe nu poate fi garantată. De asemenea, au fost revizuite amenzile și au fost prorogate unele termene.

Insistăm, în continuare, să se adopte și să se implementeze măsurile necesare asigurării eficienței mecanismului de Notificare de conformare RO e-TVA. Acest mecanism să NU se bazeze pe o simplă operație aritmetică de scădere, ci să se bazeze pe modele complexe de analiză care să utilizeze și să coreleze toate datele raportate de contribuabil în sistemele ANAF. Subliniem încă o dată faptul că interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială. Mecanismul de notificare de conformare RO e-TVA trebuie să fie capabil să vizeze contribuabilii care au un risc ridicat de comportament fiscal inadecvat și nu să devină o povară administrativă inutilă, generatoare de costuri, pentru contribuabilii care au un comportament fiscal corect.

De asemenea, ne exprimăm speranța că principiul enunțat în cadrul ședinței de guvern de vineri, 28 iunie, potrivit căruia digitalizarea înseamnă simplificare pentru firme și combaterea evaziunii fiscale pentru stat, se va regăsi în modul de elaborare a tuturor reglementărilor naționale care vizează reforma fiscală pentru adaptare la era digitală. Pentru propunerile care nu au fost adoptate, înaintate către Ministerul Finanțelor și prezentate în documentul de poziție, CECCAR va întreprinde acțiuni pentru ca acestea să fie transpuse în legislație, inclusiv în cadrul Comitetului e-TVA.

Continuare

ECONOMIE

ONPCSB: Noi sesiuni de instruire pentru entitățile raportoare, în al doilea semestru din 2024

Radio CECCAR FM

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) organizează, în a doua jumătate a anului 2024, o serie de sesiuni online de instruire gratuite pentru entitățile raportoare din diverse domenii.

Potrivit planului de activități de instruire, întâlnirile ONPCSB vor aborda legislația națională și europeană relevantă în domeniu, precum și instrumentele disponibile acestor categorii de entități pentru îndeplinirea obligațiilor și evitarea implicării în tranzacții suspecte.

Sesiunile de instruire din următoarea perioadă sunt programate astfel:

 • marți, 16 iulie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • joi, 5 septembrie 2024, ora 10.00, pentru instituțiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au statut de instituție emitentă de monedă electronică;
 • marți, 17 septembrie 2024, ora 10.00, pentru alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuază tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro);
 • marți, 1 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor;
 • miercuri, 2 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii pentru societăți și fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 129/2019;
 • marți, 8 octombrie 2024, ora 10.00, pentru dezvoltatorii imobiliari;
 • miercuri, 9 octombrie 2024, ora 10.00, pentru furnizorii de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată;
 • joi, 10 octombrie 2024, ora 10.00, pentru entitățile care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, conform codului CAEN 7022 – consultanță pentru afaceri și management;
 • miercuri, 6 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor;
 • marți, 5 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru casele de amanet – instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României;
 • miercuri, 7 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru agențiile imobiliare;
 • marți, 12 noiembrie 2024, ora 10.00, pentru persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, inclusiv în zonele libere.

Pentru a participa la sesiunile de instruire ale ONPCSB, este necesară înregistrarea prealabilă pe site-ul instituției, la secțiunea Sesiuni de instruire – înregistrare. Linkurile de înregistrare vor fi publicate de ONPCSB în timp util.

După încheierea sesiunii, participanții vor primi confirmarea participării la instruire, transmisă automat de către sistem la adresa de e-mail utilizată pentru înscriere, se menționează în informarea ONPCSB.

Continuare

Trending