Connect with us

ECONOMIE

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor COVID-19

Prin actul normativ se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0).

CECCAR FM

Publicat

pe

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie 2020. 

Norma menționată instituie, în baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

În cadrul schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în schemă. 

Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza schemei sunt fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor în condițiile legii și administrate de EximBank NCS. Bugetul schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro), care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Conform normei citate, în baza schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021. Acordarea de garanții în cadrul acestei scheme se face în limita bugetului alocat pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înțelege încadrarea în disponibilul de buget. 

Pot accesa garanții de stat în baza acestei scheme beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:

a)  industria jocurilor de noroc și pariurilor;

b)  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

c)  activități de investigare și protecție;

d)  tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

e)  intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa la normă.

Nu sunt eligibili în cadrul schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la normă, indiferent de activitatea finanțată. 

În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)   se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei în anul 2019 (conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară – n. red.) sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

c)   nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;

d)   nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e)   nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;

f)    nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante se poate accepta:

(i)   ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau

(ii)  achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit.

g)   nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

h)  prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

i)    nu se află în litigiu cu EximBank;

j)    nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor (MF), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MF/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

Referitor la condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul schemei, norma prevede că garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:

a) credite noi;

b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.

Garanția acoperă:

a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;

b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare. 

Hotărârea nr. 365/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 31 decembrie 2020.

ECONOMIE

A fost modificată legislația privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

CECCAR FM

Publicat

pe

S-a avut în vedere repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între părinți

Guvernul a adus, printr-o OUG, o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), Ordonanța de urgență aprobată de Executiv transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Aceasta introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor.

Principalele modificări și completări aduse OUG nr. 111/2010 de noul act normativ sunt următoarele: 

 extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale;

▪ majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului  (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;

▪ recalcularea cuantumului ICC în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;

▪ suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;

▪ introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și ICC, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului;

▪ menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;

▪ introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC.

Ordonanța de urgență mai prevede ca, în cazul persoanelor care realizează, în aceeași lună, venituri atât în țară, cât și în statele UE care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia în calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și ICC, sumele obținute în ambele țări.

De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

„Sumele nu pot fi mai mici decât 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleți, si cu sarcini suprapuse, suma obținută ca rezultat al înmulțirii cu 2,5 a valorii ISR  – indicatorul social de referinta, care în 2022 are valoare de 525,5 lei. Deci 2,5 x ISR = 1314 lei”, menționează MMSS.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023. Excepție fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat Ghidul consultativ pentru submăsura 19.1

CECCAR FM

Publicat

pe

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor” din cadrul subprogramului tematic LEADER, finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în vederea deschiderii sesiunii de finanțare în perioada următoare.

Ghidul supus dezbaterii publice poate fi consultat pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, la secțiunea Transparență decizională.

AFIR precizează că toți cei interesați pot transmite propuneri sau observații pe adresa de e-mail consultare@afir.info până la 9 decembrie 2022.

„Sprijinul pregătitor se adresează parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Subliniez că obiectivul principal al submăsurii vizează creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile acoperite de Grupurile de Acțiune Locală”, a menționat George Chiriță, directorul general al AFIR.

Continuare

ECONOMIE

Schema de ajutor de stat privind sprijinul pentru creșterea animalelor a fost prelungită

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a aprobat o Hotărâre potrivit căreia schema de ajutor de stat privind sprijinul pentru creșterea animalelor, instituită prin HG nr. 1.179/2014, a fost prelungită cu încă 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2023, cu valorile cuantumurilor reglementate în prezent aferente perioadei menționate anterior, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 702/2014 al Comisiei și ale HG 1179/2014. De asemenea, prin acest act normativ se oferă posibilitatea de a completa cererea inițială doar pentru jumătate de an în vederea continuării activității de ameliorare până la adoptarea noii legislații UE.

HG nr. 1179/2014 reglementează schema de ajutor de stat, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Cererile inițiale de solicitare a ajutoarelor de stat se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), legislația Uniunii Europene în acest domeniu pentru perioada 2023 – 2027 este în curs de elaborare, iar după adoptarea acesteia se va iniția legislația națională și se va notifica la Comisia Europeană noua schemă de ajutor de stat.

HG nr. 1.423/2022 pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile HG nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1158 din 29 noiembrie 2022.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM