Connect with us

ECONOMIE

Modificări la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicată HG nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Promovarea noului act normativ s-a impus ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 59/2021. Modificările operate prin HG nr. 928/2021 vizează, în principal, următoarele aspecte:

  În vederea clarificării sintagmelor „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal și respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” în sensul art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, au fost exemplificate situațiile în care se consideră că bunurile au fost expediate sau transportate de către furnizor sau în contul acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în expedierea sau transportul bunurilor, cu trimitere la situații precum  cele prevăzute la art. 5a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ Pentru corelarea cu noua terminologie introdusă prin OUG nr. 59/2021, a fost înlocuită sintagma „vânzări la distanță” cu sintagma „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță” din cuprinsul pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin. (14) și pct. 10 alin. (6) din Normele metodologice;

♦ În vederea clarificării termenului „facilitează”  în sensul art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, s-a făcut trimiterea la înțelesul acestuia prevăzut la art. 5b din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;

♦ A fost clarificat termenul „loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport;

♦ În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, a fost abrogat pct. 12 din Normele metodologice;

♦ Pentru corelarea cu prevederile art. 315 alin. (14) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 368 și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, au fost modificate pct. 72 alin. (1) lit. c) și pct. 72 alin. (7) lit. e) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de rambursarea a TVA către persoanele impozabile stabilite în alt stat membru. Astfel, în situația în care România este stat membru de consum pentru operațiuni ce fac obiectul regimurilor speciale prevăzute la art. 315 și 3152 din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în alt stat membru și neînregistrate în scopuri de TVA în România vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România;

♦ În vederea corelării cu prevederile art. 314 alin. (12) și art. 3152 alin. (24) din Codul fiscal, prin care s-a realizat transpunerea prevederilor art. 369j și art. 369w din Directiva 2006/112/CE, în vigoare de la 1 iulie 2021, au fost modificate pct. 74 alin. (1) lit. b) și pct. 74 alin. (5) din Normele metodologice, prin introducerea unor excepții de la procedura de  rambursarea a TVA către persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel, persoanele impozabile nestabilite pe teritoriul UE și neînregistrate în scopuri de TVA în România, care aplică regimurile speciale prevăzute la art. 314 și 315din Codul fiscal, vor putea solicita rambursarea TVA aferente achizițiilor efectuate în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România. De asemenea, respectivele persoane vor fi exceptate de la obligația de a desemna un reprezentant fiscal în scopul rambursării taxei;

♦ Pentru corelarea cu modificările aduse art. 275 și art. 307 alin. (6) din Codul fiscal, a fost abrogat pct. 81 alin. (3) din Normele metodologice;

♦ În vederea clarificării art. 3211 din Codul fiscal referitor la obligația persoanelor impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, de a ține registre cu informații referitoare la operațiunile facilitate, se stipulează următoarele:

  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv cu art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 315din Codul fiscal, vor păstra registrele prevăzute la art. 63c din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoanele impozabile care se consideră că au primit și au livrat bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (15) și (16) din Codul fiscal, sau au participat la o prestare de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune sau prestate pe cale electronică pentru care se prezumă că au acționat în nume propriu, în conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, vor păstra documentele prevăzute la pct. 101 din Normele metodologice, după caz;
  • persoanele impozabile care, prin utilizarea unei interfețe electronice, facilitează alte livrări de bunuri sau prestări de servicii către o persoană neimpozabilă din Uniunea Europeană, decât cele menționate anterior, vor păstra informațiile prevăzute la art. 54c alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 282/2011, cu modificările și completările ulterioare.

ECONOMIE

Restanțele la creditele în lei au crescut în august. Împrumuturile în valută au scăzut

Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populației și firmelor s-a cifrat, în august 2021, la 4,58 miliarde de lei, în creștere cu 1,23% față de suma raportată în luna precedentă, în timp ce restanțele la creditele în valută au scăzut cu 9,79%, la 1,42 miliarde de lei (echivalent), conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), citate de Agerpres.

CECCAR FM

Publicat

pe

Totalul creditelor în lei era, în august, de 220,893 miliarde de lei (cu 1% peste valoarea din luna precedentă), din care 84,587 miliarde de lei erau sume contractate de agenții economici și 132,028 miliarde de lei împrumuturi luate de populație.

Creditele în valută totalizau 92,01 miliarde echivalent lei în august 2021 (cu 0,11% mai mult față de iulie 2021), din care 55,203 miliarde de lei împrumuturi contractate de agenții economici și 29,155 miliarde de lei credite luate de populație.

Bucureștenii aveau, la finele lunii august, credite în lei restante în sumă de 1,803 miliarde de lei (1,780 miliarde de lei în iulie) și în valută de 523,8 milioane de lei, echivalent (646,3 milioane de lei în iulie). Totalul creditelor în lei contractate în Capitală se cifra în august la 80,551 miliarde de lei (79,430 miliarde de lei luna precedentă), iar al celor în valută la 48,059 miliarde de lei (48,320 miliarde de lei în iulie).

Continuare

ECONOMIE

Ghidul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Documentul aduce clarificări cu privire la obligațiile fiscale ale persoanelor care obțin astfel de venituri.

CECCAR FM

Publicat

pe

Potrivit legislației în vigoare, contribuabilii persoane fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală din România au obligația să declare veniturile și să plătească impozite, taxe, contribuții și alte sume la bugetul general consolidat. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Ghidul redă definiția veniturilor din proprietate intelectuală, care sunt veniturile incluse în această categorie, tratamentul fiscal al veniturilor de acest tip plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă, precum și al celor primite de la alți plătitori decât cei menționați mai sus.

Regulile generale privind opțiunea de a stabili venitul net anual în sistem real pe baza datelor din contabilitate, declararea veniturilor și plata impozitului, respectiv completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuțiile sociale obligatorii datorate de contribuabilii care obțin astfel de venituri, opțiunea de a dispune asupra destinației sumei reprezentând până de 3,5% din impozitul pe venitul realizat din drepturi de proprietate intelectuală sunt alte subiecte abordate în documentul citat.

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală poate fi consultat pe site-ul ANAF, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative.

Continuare

ECONOMIE

Proiect: Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

CECCAR FM

Publicat

pe

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare.

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 din prezenta procedură, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Schema este implementată de către MEAT în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2021, iar plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Sesiunea a doua a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin OUG nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 de 100.000.000 euro, din care  85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat, la cursul valutar Infoeuro valabil pentru luna septembrie 2020. Prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.

Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019; b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020; c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz .

Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;

b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c) din prezenta procedură;

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;

d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;

j) nu depășesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Înscrierea în cadrul sesiunii 2 aferente măsurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere în vederea obținerii finanțării se fac online pe link-ul granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:

 Etapa 1 de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI/II/IF/profesie liberală conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură;

▪ Etapa 2 de înscriere în cadrul măsurii 1 – Microgranturi în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedură.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://5.154.233.5:8000/