Connect with us

ECONOMIE

Normele metodologice de aplicare a Programului IMM Invest au fost modificate

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 153 din 15 februarie 2022 a fost publicată HG nr. 206/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA. Promovarea amendamentelor a avut loc în contextul modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 110/2017 prin OUG nr.142/2021. Astfel, a fost necesară corelarea prevederilor din legislația secundară aferentă Programului, prin introducerea la nivelul normelor de aplicare a modificărilor și completărilor aduse prin OUG nr. 142/2021, precum și reglementarea unor situații apărute în implementarea Programului, astfel:

 includerea, în tot cuprinsul actului normativ, în cazul Subprogramului AGRO IMM INVEST, pe lângă FNGCIMM, a FGCR ca administrator al schemei de ajutor de stat, ce va avea mandat special acordat de statul român prin Ministerul Finanțelor pentru acordarea de garanții în numele și în contul statului în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;

▪ transpunerea la nivelul normelor a dispozițiilor din OUG nr.142/2021 care au prelungit valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada până la care se pot selecta beneficiarii și se pot emite contracte de garantare/acorduri de finanțare va fi până la 30 iunie 2022, urmând ca plata grantului să se facă până la data de 30 iunie 2023, inclusiv.

Prin HG nr. 206/2022 au fost reglementate și o serie de aspecte de ordin practic, izvorâte din practica acordării de garanții de stat în cadrul Programului/Subprogramului, precum:

▪ completarea prevederii referitoare la facilitarea și eficientizarea procesului de emitere a actelor adiționale aferente valorii dobânzii subvenționate de către FNGCIMM/FGCR, după caz, prin introducerea modalității de transmitere centralizată a noii valori a dobânzii, la nivelul fiecărui finanțator, prin rapoarte centralizate, care reduc riscul de omitere a unor beneficiari și al căror model se va standardiza la nivelul Convenției de garantare și plată încheiată cu finanțatorii;

▪ reglementarea posibilității de prelungire, o singură dată, a creditelor/liniilor de credit, în vederea eliminării interpretărilor cu privire la numărul maxim de prelungiri care se pot acorda în cadrul unui/unei credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, întrucât în textul existent acest lucru poate fi interpretabil, fiind menționată doar perioada maximă pentru care se poate acorda prelungirea, respectiv 36 luni;

▪ menționarea expresă a prevederii referitoare la exceptarea de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate a garanțiilor colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități, prin adăugarea unor exemplificări, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi biletul la ordin și fidejusiunea, aspect rezultat din practica executării garanțiilor;

▪ completarea prevederii referitoare la situația în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar asupra terenului pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului, în baza contractului de garantare, se instituie ipoteca legală asupra acestui drept de proprietate/superficie și asupra construcției viitoare, finanțate prin Program, cu mențiunea referitoare la existența dreptului de proprietate/superficie a beneficiarului asupra terenului. Necesitatea introducerii acestei completări derivă din practică și, astfel, se asigură un grad de protecție mai mare pentru recuperarea creanței statului. Astfel, ar putea exista cazuri în care asupra terenului să nu se instituie niciun fel de ipotecă întrucât legislația nu impune această obligativitate decât în cazul în care terenul este în proprietatea beneficiarului;

▪ introducerea unei prevederi referitoare la verificarea de către FNGCIMM a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat, în cazul glisării plafoanelor de garantare de la Programul IMM INVEST ROMÂNIA, către Subprogramul AGRO IMM INVEST, din rațiuni care țin de necesitatea verificării încadrării în prevederile bugetare aprobate;

▪ reglementarea posibilității glisării plafonului de garantare și în sensul majorării plafonului alocat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, din plafonul alocat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la propunerea FNGCIMM, în vederea satisfacerii, funcție de necesități, a nevoilor de garantare ale beneficiarilor de finanțare, în cadrul ambelor componente ale Programului, pe de o parte, iar, pe de altă parte, asigurarea unui grad de consum maximal al plafoanelor de garantare alocate în cadrul Programului, respectiv Subprogramului;

▪ reglementarea alocării, în anul 2022, a plafonului aferent Subprogramului AGRO IMM INVEST, în mod egal, FNGCIMM și FGCR;

▪ completarea codurilor CAEN aferente activităților care pot fi admise la finanțare-garantare în cadrul Programului, prin includerea codului CAEN 6622 pentru alinierea prevederilor normelor la intenția legiuitorului de includere a activității agenților și brokerilor de asigurare în cadrul activităților eligibile pentru accesarea Programului IMM INVEST ROMÂNIA;

▪ completarea documentației prezentate de instituția de credit la solicitarea garanției cu documentația din care să reiasă verificarea de către instituția de credit a încadrării beneficiarului în categoria IMM, sau, după caz, în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, necesitatea acestei reglementări derivând din practica acordării garanțiilor de stat în cadrul Programului;

▪ reglementarea cazurilor exceptate de la garantare aferente creditelor de investiții, respectiv achiziționarea de software, licențe, spații cu destinație locativă sau situate în clădiri declarate monumente istorice la momentul achiziționării, având în vedere faptul că software-urile și licențele nu sunt bunuri asigurabile, achiziționarea de spații cu destinație locativă contravine scopului Programului, iar spațiile locative din clădirile declarate monumente istorice sunt greu valorificabile în situația unei executări silite;

▪ modificarea prevederii referitoare la posibilitatea ca FNGCIMM/FGCR, după caz, să poată verifica eligibilitatea beneficiarului cu privire la înregistrarea acestuia în Centrala Incidentelor de Plăți în baza datelor furnizate de un furnizor de servicii financiare integrate cu care acestea au sau pot încheia un contract de furnizare a datelor;

▪ mandatarea FNGCIMM/FGCR pentru emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât si ipoteci legale, numai cu îndeplinirea cumulativă a condiției în care beneficiarul va utiliza integral sumele obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat în cadrul Programului/Subprogramului, după caz, și a păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% în cazul creditelor de investiții; în situația în care sumele obținute din vânzare exced soldul creditului nerambursat, diferența se restituie beneficiarului finanțării;

▪ eliminarea prevederii referitoare la obligativitatea verificării de către FNGCIMM/FGCR, după caz, la momentul analizării cererii de plată depusă de instituția de credit, a îndeplinirii de către beneficiarul Programului a criteriului de eligibilitate referitor la prezentarea de garanții colaterale la momentul solicitării plății garanției de stat, întrucât acest criteriu se verifică la momentul acordării garanției de stat;

▪ completarea declarației instituției de credit, necesară la momentul depunerii cererii de plată la FNGCIMM/FGCR, referitoare la respectarea de către beneficiar a utilizării creditelor în condițiile Programului/Subprogramului, cu o detaliere a operațiunilor verificate de instituția de credit în vederea respectării destinației creditului de către beneficiar;

▪ modificarea și completarea prevederilor referitoare la ipotecile legale și celelalte garanții colaterale, în cazul contestării sau nu de către instituția de credit a respingerii cererii de plată a garanției de către FNGCIMM/FGCR, după caz, în sensul că ipotecile legale și celelalte garanții colaterale se consolidează în favoarea instituțiilor de credit de la data soluționării definitive a cauzei de către instanța de judecată sau la solicitarea instituției de credit din care să reiasă expres faptul ca aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FNGCIMM/FGCR, după caz, această reglementare derivând din posibilitatea apariției unor litigii inițiate de instituția de credit după respingerea cererii de plată de către FNGCIMM/FGCR, după caz;

▪ introducerea unei prevederi referitoare la posibilitatea ca instituțiile de credit să aprobe restructurări ale creditului garantat pentru beneficiarii Programului care întâmpină dificultăți financiare, cu condiția încadrării în termenele maximale aprobate inițial.

ECONOMIE

România, printre țările cu cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante din UE, în T1

CECCAR FM

Publicat

pe

Rata locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană s-a situat la 2,9% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,6% în precedentele trei luni și 2% în perioada similară din 2021, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citate de Agerpres.

În primele trei luni din 2022, statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante erau Grecia (0,8%), Spania și Bulgaria (ambele cu 0,9%) și România (1%), în timp ce țările membre cu cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost Cehia (5,3%), Țările de Jos (4,9%), Belgia (4,8%) și Austria (4,7%).

În zona euro, rata locurilor de muncă vacante a fost de 3,1% în primul trimestru din 2022, în creștere de la 2,8% în precedentele trei luni și 2,1% în perioada similară din 2021.

Comparativ cu situația din trimestrul patru din 2019, înainte de pandemie, rata locurilor de muncă vacante a urcat cu 0,8 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană și cu 0,9 pp în zona euro.

Comparativ cu situația din primul trimestru din 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut în toate statele membre UE, cel mai semnificativ avans fiind în Țările de Jos și Austria (ambele cu 1,9 pp).

Pe sectoare de activitate, în România, rata locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2022 era de 0,9% în industrie și construcții și de 0,9% în servicii. La nivelul Uniunii Europene, rata locurilor de muncă vacante era de 2,8% în industrie și construcții și de 3,4% în servicii.

Continuare

ECONOMIE

Formularul 208 a fost modificat

CECCAR FM

Publicat

pe

În Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal. Declarația se completează și se depune și în cazul transmiterii dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuța prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare.

Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Formularul 208 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Promovarea noului act normativ privind modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 are la bază faptul că, prin Legea nr.301/2021 și OG nr.11/2022, au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:  obligația declarării tranzacțiilor sub plafonul neimpozabil prevăzut la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, în declarația informativă privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; ▪ modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. Astfel, suma neimpozabilă de 450.000 lei se deduce fie din valoarea tranzacției declarată de părți, fie din valoarea minimă stabilită prin studiul de piață în situația în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

În acest context, prin OPANAF nr. 1081/2022 se reglementează, în principal, următoarele: ▪ introducerea unei noi coloane pentru evidențierea valorii tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute; ▪ eliminarea rubricii prin care notarul public notifica organului fiscal tranzacțiile pentru care valoarea declarată de părți era inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață, întrucât declarația se completează pentru toate tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal.

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a declarației informative.

Continuare

ECONOMIE

Programe de sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă și de cartofi

CECCAR FM

Publicat

pe

Executivul a adoptat două HG privind măsuri de sprijin pentru producția strugurilor de masă și, respectiv, pentru cultivatorii de cartofi.

♦ HG pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de struguri de masă, în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producătorii agricoli persoane juridice. „Avem pentru prima dată în cadrul bugetului de stat pe anul 2022 inclusă suma de 15 milioane de lei destinată cultivatorilor de struguri de masă, un sector cu mare potențial. Venim în sprijinirea fermierilor noștri pentru a-i impulsiona să realizeze producții care să asigure cât mai mult accesul românilor la strugurii obținuți pe plan localAceastă măsură va fi corelată cu programele de investiții din Planul Național Strategic, unde am direcționat sume pentru cei care produc, dar și pentru depozitarea producției”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu, citat într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). 

Pentru a accesa ajutorul de minimis, cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative de eligibilitate, astfel: a) să dețină o suprafață cultivată cu struguri de masă de minimum 0,1 ha – maximum 10 ha inclusiv; b) să obțină o producție de minimum 6.000 kg/ha struguri de masă; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu strugurii de masă în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bon fiscal/factură/filă/file din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15 milioane lei, reprezintă echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 1200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața deținută. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea soiurilor de struguri de masă și evaluarea producției, cu încadrarea în lista de soiuri de masă, se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DAJ și ai APIA.

♦ HG pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022, se derulează în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin actul normativ sunt:  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; ▪ producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; ▪ producători agricoli persoane juridice.

Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României.  Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi românești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”,a declarat ministrul de resort Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). 

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă de 15 milioane lei, reprezentând echivalentul a maximum 3 milioane euro și se asigură din bugetul MADR pe anul 2022. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha,iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending

  • http://southcast01.ceccarfm.ro:8000/
  • CECCAR FM