Rețele sociale

ECONOMIE

Măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în dezbatere publică

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Prin proiect, inițiatorii propun reglementarea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic în scopul prevenirii și combaterii sărăciei energetice.

Potrivit proiectului, măsurile de protecție socială pot fi:

a) financiare constând în ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinței pe timp de iarnă, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

b) non-financiare constând în facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale;

c) alte facilități constând în ajutoare financiare destinate achiziționării de dispozitive/instalații/sisteme ce pot conduce la creșterea eficienței energetice în locuință.

Măsurile de protecție socială se finanțează din bugetul de stat, din bugetele locale sau din fonduri europene.

În scopul stabilirii măsurilor concrete de sprijin, a beneficiarilor acestora și a criteriilor de eligibilitate, prin proiect se reglementează:

1. definirea termenilor utilizați, între care:

 consumator vulnerabil de energie – persoană singură/familie, care, din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alți factori, ar trebui să beneficieze de măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale;

▪ consumul mediu lunar de energie termică – cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinței, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de apartament/locuință, în funcție de zona de temperatură;

▪ zona de temperatură – gruparea județelor în funcție de temperaturile medii multianuale înregistrate;

▪ familie – totalitatea persoanelor care au același domiciliu ori reședință și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie;

▪ persoană singură – persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

▪ locuință de domiciliu sau de reședință – construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

▪ sezon rece – perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor. Perioada sezonului rece poate fi prelungită/redusă într-unul sau mai multe județe la solicitarea consiliilor județene, cu avizul Autorității Naționale de Meteorologie;

▪ ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură de sprijin financiar, din categoria celor prevăzute la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

▪ supliment pentru energie – măsură de sprijin financiar, din categoria celor prevăzute la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

▪ facilitați privind accesul la energie – măsuri de sprijin din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (3) pentru accesul și conectarea la sursele de energie disponibile;

▪ sprijin pentru eficientizarea consumului de energie – măsură financiară din categoria celor prevăzute la art.2 alin. (2) suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale ori fonduri europene, destinată consumatorilor vulnerabili pentru acoperirea unei părți din costul sistemelor utilizate pentru creșterea eficienței energetice;

▪ sărăcie energetică – desemnează situația în care, din cauza combinației între veniturile mici, costurile ridicate la energie și eficiența energetică scăzută a locuinței, o persoană sau o gospodărie nu își permite asigurarea nevoilor energetice minimale servicii energetice de bază care să garanteze un nivel de trai decent;

▪ nevoi enegetice minimale – reprezintă consumul minim al unei familii pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinței pe timp de iarnă, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie sau alimentarea dispozitivelor medicale pentru susținerea vieții sau ameliorarea sănătății persoanelor;

▪ valoare de referință – nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat;

▪ gospodărie – unitate formată dintr-o locuință și din persoanele fizice care o locuiesc, având buget comun și valorificând în comun bunurile dobândite prin munca lor.

2. principalele măsuri de protecție socială

A. Ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, vizând următoarele aspecte:

▪ reglementarea tipului de ajutoare: pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat; pentru încălzirea cu gaze naturale; pentru încălzirea cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibili solizi sau lichizi;

▪ stabilirea limitei maxime a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire, respectiv:

– de 810 lei/persoană în cazul familiilor;

– de 1.445 lei în cazul persoanei singure

▪ stabilirea cuantumului ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă;

▪ stabilirea valorii de referință la care se aplică compensarea procentuală: de 250 lei/luna pentru gaze naturale de 500 lei pentru energie electrică de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri. Pentru energia termică valoarea de referință se stabilește în limita consumului mediu definit de lege și în funcție de prețul local al gigacaloriei;

▪ trecerea la stabilirea nivelurilor de venituri și a valorilor de referință în valoare nominală, fără a mai fi raportate la indicatorul social de referință;

▪ reglementarea modalității de facturare a energiei termice în cazul consumatorilor vulnerabili, respectiv pe baza consumului efectiv;

▪ reglementarea principalelor aspecte privind stabilirea și plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

– acordarea ajutorului se realizează prin dispoziție a primarului, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia, însoțită de documente doveditoare;

– la stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii așa cum sunt acestea definite de art. 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

– stabilirea în responsabilitatea primarului și a serviciului public de asistență socială a obligativității efectuării de anchete sociale, la solicitarea agențiilor pentru prestații sociale, precum și la solicitarea altor terți, precum și în cazul celor care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;

– elaborarea și transmiterea de către primar a situațiilor centralizatoare privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței, veniturile acestora și cuantumul ajutorului maxim la care pot avea dreptul;

– furnizorul de energie termică, respectiv de gaze naturale va calcula ajutorul efectiv care se va acorda beneficiarului pe baza consumului efectiv înregistrat

▪ stabilirea de obligații clare ale beneficiarului și de atribuții în sarcina primarului, asociației de proprietari/chiriași și furnizorului de energie termică sau gaze naturale, a căror neîndeplinire se pedepsește, în funcție de gravitatea acestei, cu amendă contravențională sau conform legii penale;

▪ plata ajutorului pentru încălzirea cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social se asigură, ca și în prezent, de către primari, din bugetele locale și se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece pentru întreaga perioadă. 

B. Suplimentul pentru energie

▪ definirea categoriei de beneficiar, respectiv familiile și persoanele singure care au dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței;

▪ stabilirea cuantumului suplimentului pentru energie în funcție de sursa de energie, respectiv:

– 30 lei pentru consumul de energie electrică;

– 10 lei pentru consumul de gaze naturale;

– 10 lei pentru consumul de energie termică;

– 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri.

▪ perioada de acordare a suplimentului pentru energie, respectiv pe parcursul întregului an;

▪ posibilitatea acordării suplimentului, cumulat, pentru sursele de energie utilizate;

▪ majorarea cuantumului suplimentului la 50 de lei, în cazul în care unica sursă este energia electrică;

▪ decontarea suplimentului pentru energie la furnizor. 

C. Interzicerea deconectării de la sursele de energie

▪ interzicerea deconectării de la sursele de energie se aplică în condițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali pentru consumatorii vulnerabili definiți de prezentul proiect de lege. Fac excepție persoana singură sau familia în care cel puțin un membru care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituții medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinței cu energie electrică, ale căror venituri pe membru de familie este de până la nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

3. Actualizarea nivelului de venituri și a cuantumurilor ajutoarelor propuse

▪ în funcție de evoluția veniturilor populației și a prețului serviciilor, prin Hotărâre a Guvernului 

4. Aplicarea de sancțiuni

▪ sancțiunile contravenționale se aplică primarului, furnizorilor de energie termică/electrică/gaze naturale, după caz, asociațiilor de proprietari/locatari pentru nerespectarea dispozițiilor cuprinse de lege. Acestea sunt preluate din OUG nr.70/2011.  

5. Intrarea în vigoare și abrogări

▪ intrarea în vigoare se propune pentru septembrie 2021. Aplicarea noii proceduri de calcul pentru ajutorul de încălzire necesită pregătiri administrative din partea primăriilor, a furnizorilor de energie termică/electrică/gaze naturale, precum și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Din acest considerent, intrarea în vigoare și aplicarea efectivă a prevederilor acestui proiect de act normativ poate fi realizată începând cu un nou sezon rece;

▪ pentru aplicarea prevederilor acestui proiect de act normativ se propune ca normele metodologice să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 iulie 2021, astfel încât instituțiile implicate să poată asigura logistica necesară aplicării;

▪ se propune ca odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, să se abroge OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

▪ se propune ca odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a acestei legi să fie abrogată Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, ținând cont de faptul că în materia ajutoarelor pentru încălzire prevederile acestui din urmă act normativ prin aprobarea prezentului proiect de lege nu vor mai fi de actualitate, iar în materia celorlalte drepturi reglementate de Legea nr.196/2016, în perioada 2016 – 2020 au fost aprobate mai multe modificări ale actelor normative ce urmau să fie abrogate odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016, modificări ce nu au fost incluse și in Legea nr.196/2016.

Au fost menținute procedurile de stabilire și plată a dreptului, așa cum au fost reglementate în OUG nr.70/2011.

Față de OUG nr.70/2011, comparativ proiectul de lege aduce, între altele, următoarele noutăți:

▪ creșterea nivelurilor de venituri până la care se acordă dreptul. Nivelul maxim pe persoană din familie crește de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persoana singură de la 1082 lei la 1445 lei;

▪ cuantumul ajutorului se stabilește prin compensare procentuală față de o valoare de referință, pentru toate sistemele de încălzire, față de cuantumurile nominale prevăzute anterior pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi/lichizi;

▪ se introduce suplimentul pentru energie în cuantum egal pentru toate gospodăriile, acordat pe tot parcursul anului.

ECONOMIE

MF: În proiect, noi reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.3 lit.b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr.5 la Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, document prin care sunt propuse o serie de reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, s-a avut în vedere transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. În acest sens, a fost completat Codul de procedură fiscală la Titlul X ”Aspecte internaționale” Capitolul I ”Cooperarea administrativă în domeniul fiscal” cu art. 291^5 care lărgește sfera de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informații prin includerea Operatorilor de platforme.

Acestora le revine obligația de a colecta informații despre vânzătorii care se înscriu pe platformele administrate de ei și, complementar, obligația de a le raporta, alături de date privind activitățile derulate și contraprestațiile cumulate, către autoritatea competentă din România. Astfel, art.291^5 alin.(1) statuează că operatorii de platformă cărora le revine obligația de raportare trebuie să îndeplinească procedurile de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5.

De asemenea, alineatul (2) al art. 291^5 dispune că, în temeiul procedurilor de diligență fiscală și de raportare prevăzute în secțiunile II și III din anexa nr. 5, autoritatea competentă din România comunică, prin intermediul schimbului automat și în termenul prevăzut la alin. (5), autorității competente a statului membru de rezidență al Vânzătorului raportabil (determinat în temeiul subsecțiunii D din secțiunea II a anexei nr. 5) sau, după caz, autorității competente a statului membru în care sunt situate bunurile imobile în situația Vânzătorului raportabil care prestează servicii de închiriere de bunuri imobile, anumite informații referitoare la fiecare vânzător raportabil.

În vederea colectării și realizării schimbului automat de informații menționat anterior, Operatorii de platformă care au obligația de raportare către autoritatea competentă din România trebuie să aplice procedura de diligență prevăzută la Secțiunea a II-a din cadrul anexei V la Codul de procedură fiscală. Potrivit subsecțiunii B punctul 1 din cadrul secțiunii menționate, Operatorul de platformă care are obligația de raportare colectează toate informațiile următoare pentru fiecare vânzător care este o persoană fizică și care nu este Vânzător Exclus: a) prenumele și numele; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent, și, în absența unui NIF, locul nașterii vânzătorului respectiv; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) data nașterii.

De asemenea, potrivit punctului 2 din cadrul aceleiași subsecțiuni, pentru fiecare vânzător care este o entitate și care nu este vânzător exclus, Operatorul de platformă care are obligația de raportare trebuie să colecteze următoarele informații: a) denumirea juridică; b) adresa principală; c) orice NIF emis vânzătorului respectiv, inclusiv fiecare stat membru emitent; d) numărul TVA al vânzătorului respectiv, dacă există; e) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului; f) existența oricărui sediu permanent prin care se realizează activități relevante în România sau în oricare alt stat membru, dacă informația este disponibilă, indicând fiecare stat membru în care este situat un astfel de sediu permanent.

În același timp, la subsecțiunea E din secțiunea a II-a din cadrul anexei 5 la Codul de procedură fiscală, sunt prevăzute reguli privind colectarea de către Operatorul de platformă care are obligația de raportare a informațiilor privind bunurile imobile închiriate.

Totodată, potrivit subsecțiunii C din cadrul secțiunii a II-a, Operatorii de platformă care au obligația de raportare au și obligația verificării informațiilor despre vânzător. Astfel, în cazurile în care Operatorul de platformă care are obligația de raportare are motive să considere că oricare dintre informațiile descrise la subsecțiunile B sau E pot fi inexacte în temeiul informațiilor furnizate de către autoritatea competentă din România sau de către autoritatea competentă a unui stat membru într-o cerere privind un anumit vânzător, Operatorul de platformă care are obligația de raportare solicită vânzătorului să corecteze informațiile despre care s-a constatat că sunt incorecte și să furnizeze documente justificative, date sau informații, provenite dintr-o sursă independentă, cum ar fi un document de identificare valabil, emis de o autoritate publică din România sau din alt stat membru sau un certificat de rezidență fiscală, aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor.

Având în vedere faptul că, în prezent, solicitarea și eliberarea certificatului de rezidență fiscală se realizează în condițiile OMFP nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este necesar să se reglementeze faptul că formularistica respectivă poate fi utilizată și în scopul punerii în aplicare a pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din anexa nr.5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În acest context, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanțelor pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 3 lit. b) subsecțiunea C a secțiunii II din Anexa nr. 5 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Continuare

ECONOMIE

ANAF propune modificarea formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, prin care propune modificarea formularului Invitație.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OUG nr. 188/2022, au fost completate prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin introducerea unui nou alineat (5), cu următorul cuprins:

„(5) Audierea contribuabilului/plătitorului se efectuează potrivit art. 9 alin. (1) și (3) – (5). Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal”.

În acest context, în vederea aplicării prevederilor art. 149 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost promovat acest nou proiect de Ordin al președintelui ANAF, care urmează să modifice Anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3666/2020, în vederea completării și modificării formularului Invitație utilizat în activitatea de verificare documentară, cu respectarea prevederilor legale menționate.

Astfel, pentru aducerea la cunoștința contribuabilului a termenului legal pentru formularea punctului de vedere față de constatările organului fiscal, prin prezentul proiect de ordin se modifică formularul Invitație cu aceste precizări. Modificările din conținutul proiectului vor fi aplicate de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifraudă și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale, competente să efectueze acțiunile de verificarea documentară.

Continuare

ECONOMIE

Nivelul redus al creditării afectează perspectivele economice ale zonei euro

Radio CECCAR FM

Creșterea creditării bancare în zona euro a încetinit semnificativ în aprilie, reflectând efectele majorării dobânzilor și ale perspectivelor economice sumbre, arată datele unui studiu publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite DPA, preluată de Agerpres.

Creditarea către rezidenții din zona euro a crescut în ritm anual cu 1,5% în aprilie, iar cea pentru administrațiile publice a scăzut cu 0,9%. De asemenea, împrumuturile acordate sectorului privat au urcat cu doar 3,3% în aprilie, după un avans de 3,9% luna precedentă. Creditele acordate gospodăriilor au crescut cu doar 2,5% în aprilie, după o expansiune de 2,9% luna precedentă.

„Datele monetare slabe din aprilie se adaugă perspectivelor economice sumbre pentru restul acestui an și ar putea încetini ritmul majorării dobânzilor de către Banca Centrală Europeană”, a apreciat Bert Colijn, economist la ING.

Studiul BCE sugerează că în trimestrul doi băncile intenționează să înăsprească accesul la împrumuturi și se așteaptă la o scădere a cererii pentru credite din partea firmelor și a gospodăriilor.

Creșterea masei monetare M3, considerată drept un indicator al activității economice, a încetinit la 1,9% în aprilie, de la 2,5% luna precedentă, sub estimările analiștilor, care mizau pe o creștere de 2,1%. Este cel mai slab ritm de creștere din iunie 2014.

Cele mai recente date indică faptul că scăderea depozitelor bancare din ultimele luni este mai degrabă provocată de majorarea dobânzilor și nu de temerile privind stabilitatea băncilor, susține Jack Allen-Reynolds, economist la Capital Economics. Acesta se așteaptă la un nivel redus al creditării în contextul continuării majorării dobânzilor.

Continuare

CECCAR BUSINESS MAGAZINE

CECCAR TV

Buletin legislativ

CECCAR BUSINESS REVIEW

ceccar.ro

Trending