Rețele sociale

ECONOMIE

Norma privind garanțiile acordate de EximBank în cadrul Schemei de ajutor COVID-19

Prin actul normativ se aprobă Norma „Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-II/0).

Radio CECCAR FM

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a emis, recent, Hotărârea nr. 365/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.325 din 31 decembrie 2020. 

Norma menționată instituie, în baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, ce are ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

În cadrul schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanții la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor și a condițiilor de acordare a garanțiilor prevăzute în schemă. 

Sursa de finanțare a măsurilor instituite în baza schemei sunt fondurile puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor în condițiile legii și administrate de EximBank NCS. Bugetul schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro), care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

Conform normei citate, în baza schemei, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021. Acordarea de garanții în cadrul acestei scheme se face în limita bugetului alocat pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înțelege încadrarea în disponibilul de buget. 

Pot accesa garanții de stat în baza acestei scheme beneficiarii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepții:

a)  industria jocurilor de noroc și pariurilor;

b)  producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

c)  activități de investigare și protecție;

d)  tranzacții imobiliare (construirea/achiziționarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

e)  intermediere financiară și asigurări, conform Listei activităților neeligibile pentru acordarea garanțiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa la normă.

Nu sunt eligibili în cadrul schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activitățile neeligibile menționate în anexa la normă, indiferent de activitatea finanțată. 

În cadrul Schemei, garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a)   sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)   se încadrează în categoria IMM și au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei în anul 2019 (conform situației financiare anuale depuse la administrația financiară – n. red.) sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;

c)   nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;

d)   nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

e)   nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență, la inițiativa acestora ori la solicitarea vreunui terț creditor;

f)    nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situația existenței unor sume restante se poate accepta:

(i)   ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenției de garantare documente din care să reiasă că și-a achitat sau a reglementat respectivele restanțe, prin reglementare înțelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau

(ii)  achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit.

g)   nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

h)  prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgență pe teritoriul României (16 martie 2020) și s-au datorat dificultăților generate de pandemia de COVID-19, conform declarației pe propria răspundere a beneficiarului;

i)    nu se află în litigiu cu EximBank;

j)    nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor (MF), inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MF/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată și se referă la entitățile împotriva cărora MF/ANAF a inițiat în instanță un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.

Referitor la condițiile de acordare a garanțiilor în cadrul schemei, norma prevede că garanțiile se acordă beneficiarilor pentru:

a) credite noi;

b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanțiilor colaterale existente, în scopul menținerii/majorării finanțărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activității.

Garanția acoperă:

a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;

b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare. 

Hotărârea nr. 365/2020 a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 31 decembrie 2020.

ECONOMIE

România, cea mai ridicată rată anuală a inflației din UE în luna ianuarie

Radio CECCAR FM

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut în luna ianuarie până la 3,1%, de la 3,4% în decembrie, însă în România rata anuală a inflației a fost de două ori mai mare decât media din blocul comunitar și în creștere față de luna decembrie a anului trecut, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres.

În prima lună a acestui an, țările membre ale UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (7,3%), Estonia (5%) și Croația (4,8%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Danemarca și Italia (ambele cu 0,9%),urmate de Letonia, Lituania și Finlanda (toate cu o inflație de 1,1%).

Comparativ cu luna decembrie 2023, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 11 state, inclusiv în România de la 7%, până la 7,3%.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut de la 2,9% în luna decembrie, până la 2,8% în luna ianuarie. De asemenea, Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a scăzut până la 3,6%, de la 3,9% în decembrie. Un alt indicator care, pe lângă prețurile la energie și alimente, exclude și prețurile la țigări și alcool, a crescut până la 3,3%, de la 3,4% în luna decembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de către BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Continuare

ECONOMIE

O nouă schemă de ajutor de stat pentru susținerea producției de cartofi

Radio CECCAR FM

Executivul a aprobat schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), actul normativ vizează acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2024, suma totală alocată este în valoare de 11.483.880 lei (echivalentul a maximum 2.309.010 euro), iar cuantumul maxim al ajutorului de minimis de 200  euro/ha se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Pentru a obține sprijinul financiar, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv și să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha, până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii: producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăți agricole și producători agricoli persoane juridice.

Cererile de înscriere în program trebuie depuse începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și până la cel târziu data de 20 mai a anului de cerere inclusiv. Valorificarea producției se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Pentru înscrierea în Program se vor depune următoarele documente justificative: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare până la data de 20 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Verificările în teren se realizează de către DAJ și APIA, cu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, în baza notificărilor solicitanților ajutorului de minimis.

Continuare

ECONOMIE

Schemă de ajutor de stat pentru sectorul creșterii animalelor

Radio CECCAR FM

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 se încadrează în plafonul total maxim al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2023-2027, care este de 561.571.180 lei.

În urma actului aprobat de Executiv, speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine vor beneficia de 120,7 milioane lei, iar pentru speciile ovine și caprine va fi prevăzută suma de 269 milioane de lei.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenționate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care dețin atestat de producător după caz, precum și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole.

Fondurile vor fi asigurate de la bugetul MADR, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

Continuare

Trending