Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit titlului VI-Cap. IV art. 138 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în forma existentă până la data intrării în vigoare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal efectua următoarele activități preliminare:  analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale; ▪ selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 31 din OUG nr. 188/2022 , art. 138 alin. (2) a fost modificat, în sensul introducerii unei noi activități preliminare, și anume notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal ca urmare analizei de risc, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 33 din OUG nr. 188/2022 , după art. 140 s-a introdus un nou art. 1401 care prevede dispoziții cu privire la notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situației fiscale personale.

Prin OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, dat în aplicarea prevederilor art. 138 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

În procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora sunt prevăzute dispoziții privind activitățile preliminare de analiză de risc și selectare a persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale, activități realizate de structura de la nivelul aparatului central al ANAF, fiind necesară introducerea unor dispoziții referitoare la noua activitate preliminară de notificare a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal înainte de selectare.

Prin noul proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF se propun dispoziții referitoare activitate preliminară de notificare într-o secțiune distinctă în cadrul acestei proceduri, care să cuprindă activitățile realizate în procedura de notificare, detalierea persoanelor care fac obiectul notificării, a celor exceptate de la notificare, precum și modelul notificării de conformare raportat la modificările legislative.

Persoanele fizice care fac obiectul notificării sunt persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, precum și persoanele fizice care în cadrul analizelor de risc punctuale rezultate din controale fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, realizate asupra acestora s-a stabilit un risc de neconformare conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru stabilirea persoanelor care nu fac obiectul notificării s-au avut în vedere situațiile în care persoanele fizice vizate deja au luat cunoștință de existența riscului de neconformare fiscală identificat de organul fiscal, astfel:

● derularea programelor/proiectelor de creștere a conformării fiscale ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 lit. c) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, în cadrul cărora se transmit notificări cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale;

● extinderea verificării la alte perioade fiscale, decât cele cuprinse în avizul de verificare inițial. Exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice aflate în această situație are în vedere următoarele:

Potrivit art. 138 alin. (16) din Codul de procedură fiscală, persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare. În aplicare acestui text de lege, prin OPANAF 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, au fost reglementate formularul ”Minuta întâlnirii” ( anexa nr. 3.a) precum și instrucțiunile de completare și utilizare. Conform instrucțiunilor, „Minuta întâlnirii” reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac mențiuni cu privire la comunicarea constatărilor parțiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei, acestea fiind în strânsă legătură cu indicatorii fiscali și patrimoniali pe baza căror se evaluează riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Constatarea necesității extinderii perioadei verificate la alte perioade decât cele prevăzute în avizul de verificare inițial nu poate rezulta decât din probele administrate în cauză. În această situație organul fiscal central este obligat să informeze persoana verificată despre acest fapt, circumstanță pentru care notificarea de conformare nu este necesară, persoana fizică având cunoștință despre riscurile de neconformare care au condus la selectare, precum și despre motivele care conduc la necesitate propunerii de extindere a verificării situației fiscale personale, fiind realizat astfel scopul notificării de conformare. În acest sens, se are în vedere și faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență”, menționează reprezentanții ANAF în Referatul de aprobare a actului normativ.

● existența unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației împotriva deciziei de impunere emise în cadrul unei verificări a situației fiscale personale, atât în cazul persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare, potrivit noilor prevederi legale, cât și în cazul persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, exceptarea persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare este susținută de faptul că, în cadrul refacerii verificării situației fiscale personale, se au în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației conform art. 279 din Codul de procedură fiscală, considerente comunicate persoanei fizice în cauză conform art. 181 din același act normativ.

Exceptarea persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare este susținută de situația de fapt din care rezultă că: ▪ persoana fizică cunoaște riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale personale a cărei refacere s-a dispus urmare soluționării contestației; ▪ persoana fizică nu intenționează să-și reanalizeze situația fiscală personală și să procedeze, după caz, la depunerea/corectarea declarațiilor fiscale. Se are în vedere faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, precum și faptul că aceasta nu a fost de acord cu rezultatul verificării situației fiscale personale formulând contestație împotriva actului administrativ fiscal, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență, scopul notificării de conformare fiind realizat.

Inițiatorii proiectului menționează, de asemenea, în Referatul de aprobare a actului normativ că un argument în plus pentru exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice care fac obiectul unei refaceri a verificării situației fiscale personale este raportarea prin similitudine la exceptarea obligației depunerii declarației de patrimoniu și venituri. Conform art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, la solicitarea organului fiscal central, făcută prin avizul de verificare, persoana fizică are obligația de a depune declarația de patrimoniu și venituri, obligație care nu mai există în cazul refacerii verificării situației fiscale personale, motivul fiind acela că organul fiscal central are cunoștință de declarația de patrimoniu și venituri din verificarea situației fiscale inițiale. Astfel că, și în cazul unei refaceri a situației fiscale personale urmare unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației, persoana fizică are cunoștință despre riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale a cărei refacere s-a dispus, scopul notificării de conformare fiind realizat.

● situația în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, rezultatul verificării documentare la o persoana fizică constă în dispunerea de către organul fiscal a declanșării unei verificări a situației fiscale personale.

De asemenea, prin proiectul de ordin supus consultării publice se mai propun: ● aprobarea modelului de notificare de conformare prevăzută la art. 1401 din Codul de procedură fiscală, precum și a modului de comunicare și păstrare a notificării. Modelul de notificare îndeplinește întocmai cerințele art. 140^1 din Codul de procedură fiscală, în sensul că persoana fizică va fi notificată cu privire la:  riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și perioada în care prezintă acest risc; ▪ posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale pentru această perioadă; ● modificarea art. 13 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 în vederea corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale cu modificările aduse acestor etape prin OUG nr. 188/2022.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending