Rețele sociale

ECONOMIE

ANAF propune noi reglementări privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit titlului VI-Cap. IV art. 138 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în forma existentă până la data intrării în vigoare a OUG nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal efectua următoarele activități preliminare:  analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale; ▪ selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 31 din OUG nr. 188/2022 , art. 138 alin. (2) a fost modificat, în sensul introducerii unei noi activități preliminare, și anume notificarea, în scris, a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal ca urmare analizei de risc, înainte de selectarea pentru verificarea situației fiscale personale.

Potrivit prevederilor art. I pct. 33 din OUG nr. 188/2022 , după art. 140 s-a introdus un nou art. 1401 care prevede dispoziții cu privire la notificarea de conformare emisă de organul fiscal central în cazul verificării situației fiscale personale.

Prin OPANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, dat în aplicarea prevederilor art. 138 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, activitățile preliminare verificării situației fiscale personale, pe întregul teritoriu al țării, sunt exercitate de către Direcția generală control venituri persoane fizice.

În procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora sunt prevăzute dispoziții privind activitățile preliminare de analiză de risc și selectare a persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale, activități realizate de structura de la nivelul aparatului central al ANAF, fiind necesară introducerea unor dispoziții referitoare la noua activitate preliminară de notificare a persoanelor fizice identificate cu risc fiscal înainte de selectare.

Prin noul proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF se propun dispoziții referitoare activitate preliminară de notificare într-o secțiune distinctă în cadrul acestei proceduri, care să cuprindă activitățile realizate în procedura de notificare, detalierea persoanelor care fac obiectul notificării, a celor exceptate de la notificare, precum și modelul notificării de conformare raportat la modificările legislative.

Persoanele fizice care fac obiectul notificării sunt persoanele fizice propuse pentru efectuarea verificării situației fiscale personale, potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, precum și persoanele fizice care în cadrul analizelor de risc punctuale rezultate din controale fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, realizate asupra acestora s-a stabilit un risc de neconformare conform art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru stabilirea persoanelor care nu fac obiectul notificării s-au avut în vedere situațiile în care persoanele fizice vizate deja au luat cunoștință de existența riscului de neconformare fiscală identificat de organul fiscal, astfel:

● derularea programelor/proiectelor de creștere a conformării fiscale ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 lit. c) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018, în cadrul cărora se transmit notificări cu privire la riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și la posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale;

● extinderea verificării la alte perioade fiscale, decât cele cuprinse în avizul de verificare inițial. Exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice aflate în această situație are în vedere următoarele:

Potrivit art. 138 alin. (16) din Codul de procedură fiscală, persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare. În aplicare acestui text de lege, prin OPANAF 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, au fost reglementate formularul ”Minuta întâlnirii” ( anexa nr. 3.a) precum și instrucțiunile de completare și utilizare. Conform instrucțiunilor, „Minuta întâlnirii” reprezintă documentul în care inspectorii fiscali consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare. De asemenea, în minută, la pct. 4, se fac mențiuni cu privire la comunicarea constatărilor parțiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei, acestea fiind în strânsă legătură cu indicatorii fiscali și patrimoniali pe baza căror se evaluează riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile.

„Constatarea necesității extinderii perioadei verificate la alte perioade decât cele prevăzute în avizul de verificare inițial nu poate rezulta decât din probele administrate în cauză. În această situație organul fiscal central este obligat să informeze persoana verificată despre acest fapt, circumstanță pentru care notificarea de conformare nu este necesară, persoana fizică având cunoștință despre riscurile de neconformare care au condus la selectare, precum și despre motivele care conduc la necesitate propunerii de extindere a verificării situației fiscale personale, fiind realizat astfel scopul notificării de conformare. În acest sens, se are în vedere și faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență”, menționează reprezentanții ANAF în Referatul de aprobare a actului normativ.

● existența unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației împotriva deciziei de impunere emise în cadrul unei verificări a situației fiscale personale, atât în cazul persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare, potrivit noilor prevederi legale, cât și în cazul persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, exceptarea persoanei fizice căreia i-a fost transmisă o notificare de conformare este susținută de faptul că, în cadrul refacerii verificării situației fiscale personale, se au în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației conform art. 279 din Codul de procedură fiscală, considerente comunicate persoanei fizice în cauză conform art. 181 din același act normativ.

Exceptarea persoanei fizice care a fost supusă verificării situației fiscale personale conform vechilor reglementări, fără transmiterea unei notificări de conformare este susținută de situația de fapt din care rezultă că: ▪ persoana fizică cunoaște riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale personale a cărei refacere s-a dispus urmare soluționării contestației; ▪ persoana fizică nu intenționează să-și reanalizeze situația fiscală personală și să procedeze, după caz, la depunerea/corectarea declarațiilor fiscale. Se are în vedere faptul că pe parcursul verificării situației fiscale personale persoana fizică nu este îngrădită de la depunerea/corectare declarațiilor fiscale, precum și faptul că aceasta nu a fost de acord cu rezultatul verificării situației fiscale personale formulând contestație împotriva actului administrativ fiscal, astfel că transmiterea notificării în acest caz ar fi lipsită de eficiență, scopul notificării de conformare fiind realizat.

Inițiatorii proiectului menționează, de asemenea, în Referatul de aprobare a actului normativ că un argument în plus pentru exceptarea de la notificarea de conformare a persoanelor fizice care fac obiectul unei refaceri a verificării situației fiscale personale este raportarea prin similitudine la exceptarea obligației depunerii declarației de patrimoniu și venituri. Conform art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, la solicitarea organului fiscal central, făcută prin avizul de verificare, persoana fizică are obligația de a depune declarația de patrimoniu și venituri, obligație care nu mai există în cazul refacerii verificării situației fiscale personale, motivul fiind acela că organul fiscal central are cunoștință de declarația de patrimoniu și venituri din verificarea situației fiscale inițiale. Astfel că, și în cazul unei refaceri a situației fiscale personale urmare unei soluții de desființare cu refacere dispusă de organele de soluționare a contestației, persoana fizică are cunoștință despre riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile care a condus la selectare încă de pe parcursul verificării situației fiscale a cărei refacere s-a dispus, scopul notificării de conformare fiind realizat.

● situația în care, în temeiul art. 149 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în vederea respectării prevederilor legale, rezultatul verificării documentare la o persoana fizică constă în dispunerea de către organul fiscal a declanșării unei verificări a situației fiscale personale.

De asemenea, prin proiectul de ordin supus consultării publice se mai propun: ● aprobarea modelului de notificare de conformare prevăzută la art. 1401 din Codul de procedură fiscală, precum și a modului de comunicare și păstrare a notificării. Modelul de notificare îndeplinește întocmai cerințele art. 140^1 din Codul de procedură fiscală, în sensul că persoana fizică va fi notificată cu privire la:  riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile și perioada în care prezintă acest risc; ▪ posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale pentru această perioadă; ● modificarea art. 13 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte aprobată prin OPANAF nr. 675/2018 în vederea corelării etapei preliminare a selectării persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale cu modificările aduse acestor etape prin OUG nr. 188/2022.

ECONOMIE

A fost aprobată Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027

Radio CECCAR FM

Executivul a adoptat Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027, document elaborat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES), care prevede și un Plan de Acțiune. Conform unui comunicat al MFTES, obiectivele Strategiei contribuie la atingerea indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă aferenți țintelor Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, în mod special pentru următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă: Fără sărăcie; Sănătate și bunăstare; Educație de calitate; Egalitate de gen; Muncă decentă și creștere economică; Industrie, Inovație și infrastructură, Inegalități reduse.

„Politicile în domeniul tineretului reprezintă una dintre prioritățile programului de guvernare 2023-2024, având și sfere de activitate specifice mai multor ministere și instituții publice. Astfel, politicile pentru tineret acoperă problematica din domeniul educației, sănătății, excluziunii sociale, ocupării și antreprenoriatului, protecției mediului precum și din alte domenii care pot influența calitatea vieții tinerilor. De asemenea, politicile de tineret reprezintă o prioritate și la nivel european, iar multe dintre oportunitățile de finanțare externă pot contribui la dezvoltarea sectorului de tineret. Domeniul tineret este parte a unuia dintre pilonii Planului Național de Redresare și Reziliență al României, și anume pilonul 6 – Copii, tineri, educație și competențe”, se menționează în comunicat.

Strategia Națională pentru Tineret își propune să contribuie la: creșterea numărului de proiecte care se adresează tinerilor, cu sprijinul financiar al ministerului; clarificarea situației juridice și cadastrale a patrimoniului din domeniul tineretului, la nivel central și local, în vederea realizării descentralizării; digitalizarea proceselor de selecție a proiectelor prin care se solicită finanțare din partea ministerului; inventarierea digitală a infrastructuri de tineret și monitorizarea utilizării acesteia, pentru a prioritiza alocările de fonduri, în vederea modernizări bazelor utilizate frecvent de către tineri; operaționalizarea Consiliului Interministerial pentru Tineret.

Strategia Națională de Tineret 2024 – 2027 este o strategie intersectorială care face legătura cu principalele documente rezultate din Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027.

Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027 și a activităților cuprinse în Planul de acțiune se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor.

Continuare

ECONOMIE

MEAT: Finanțări de până la 200.000 euro pentru proiectele de investiții private din stațiunile balneare și balneoclimatice

Radio CECCAR FM

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunță lansarea apelului de proiecte destinat operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice, începând cu 17 iunie 2024ora 10:00. Potrivit unui comunicat al MEAT, prin această inițiativă, se oferă posibilitatea obținerii unei finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement.

Schema de minimis, implementată de MEAT, are ca obiectiv diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor oferite în aceste destinații. Finanțarea, care acoperă maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, va include și costurile aferente formării profesionale a personalului angajat în sectorul HoReCa.

Pentru anul 2024, sumele alocate programului se ridică la 15 milioane lei. Aceste fonduri sunt destinate susținerii proiectelor care vizează extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură. Totodată, finanțarea va sprijini construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice. Achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare este, de asemenea, eligibilă, precum și formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa.

Conform Ordinului MEAT nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea în cadrul programului se va face prin depunerea fizică a documentației la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

Un beneficiar se poate înscrie cu un singur proiect în cadrul apelului.

Continuare

ECONOMIE

Au fost lansate consultările interministeriale ce vizează realizarea Cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Radio CECCAR FM

La sediul Băncii Mondiale de la București, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat consultările interministeriale asupra Cadrului național de competențe digitale (DigCompRo), un element crucial în procesul de digitalizare a României. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, versiunea de lucru a DigCompRo, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, își propune să sprijine MCID în consolidarea capacității de a implementa Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor românilor.

„Transformarea digitală aduce beneficii reale prin dezvoltarea competențelor digitale. DigCompRo este o inițiativă ambițioasă, care va deveni cadrul național de dezvoltare a competențelor digitale pentru toți cetățenii României. Elaborarea acestui cadru este parte a investiției 17 a Componentei 7 – Transformare Digitală din PNRR, cu un buget de 37 milioane de euro. Până la finalul anului viitor, sute de mii de români din orașe, comune și sate vor dobândi competențe digitale de bază în peste 1000 de biblioteci transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale“, a afirmat ministrul Bogdan Ivan, citat în comunicat.

„Suntem în momentul în care alfabetizarea digitală a devenit la fel de importantă ca literația și numerația. Alfabetizarea digitală este un efort transversal – fiecare cadru didactic, indiferent de disciplina pe care o predă, trebuie să poată să formeze competențe digitale, prin modul în care utilizează tehnologia pe care o are și o va avea la dispoziție în sălile de clasă și în laboratoare“, a declarat, la rândul său, Ligia Deca, ministrul Educației.

Pentru ca economia românească să progreseze pe calea tranziției digitale, dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor este o direcție de investiții esențială. Potrivit MCID, formarea abilităților digitale va permite României:  îmbunătățirea rezultatelor pe piața muncii, inclusiv prin stimularea participării și prin perfecționare/recalificare; ▪ o participare civică mai bună, prin adoptarea și utilizarea serviciilor guvernamentale digitale; ▪ îmbunătățirea rezultatelor în ceea ce privește Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual de Comisia Europeană.

„Avându-se în vedere evoluția rapidă a peisajului digital, este necesar și oportun ca România să dezvolte și să faciliteze adoptarea pe scară largă a unui cadru național dedicat competențelor digitale pentru cetățenii români, adaptat specificului local, pornind de la cadrul de referință DigComp 2.2, elaborat de Comisia Europeană. Această inițiativă va asigura condițiile ca România să rămână competitivă în era digitală și îi va permite să evalueze într-o manieră cuprinzătoare și să dezvolte competențele digitale în rândul cetățenilor“, se menționează în comunicat.

Continuare
ECONOMIEacum 8 ore

A fost aprobată Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027

ECONOMIEacum 8 ore

MEAT: Finanțări de până la 200.000 euro pentru proiectele de investiții private din stațiunile balneare și balneoclimatice

ECONOMIEacum 8 ore

Au fost lansate consultările interministeriale ce vizează realizarea Cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

ECONOMIEacum o zi

AFIR: Finanțare de peste 35 milioane de euro pentru construirea de drumuri agricole și comunale

ECONOMIEacum o zi

CFA România: Indicele de Încredere Macroeconomică, în scădere accentuată în aprilie

ECONOMIEacum o zi

ANAF: Prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se instituie nicio taxă suplimentară pentru contribuabili

ECONOMIEacum o zi

Google și DNSC au lansat o campanie de prevenire a dezinformării în mediul online

ECONOMIEacum o zi

ACEA: Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut cu 12,6% în aprilie

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.05.2024

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a

Trending