Rețele sociale

ECONOMIE

Ghid pentru redirecționarea unei sume de până la 3,5% din impozitul pe venit/câștig net

Radio CECCAR FM

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabiliGhidul contribuabililor care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. Documentul se adresează persoanelor fizice care au realizat în anul 2022 venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente, activități agricole, venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din alte surse și câștiguri din investiții și intenționează să redirecționeze suma reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în anul 2022 pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Ghidul cuprinde informații legate de: declarațiile fiscale care pot fi completate de persoanele fizice care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual; formularul 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”; persoanele care pot completa formularul 230 și regulile generale privind acest formular; formularul 212 – “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, persoanele care pot exercita opțiunea prin completarea formularului 212 și regulile generale privind acest formular; termenul de depunere; opțiunea pentru distribuirea prin reținerea la sursă a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat.

Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, prin completarea și depunerea următoarelor formulare:  formularul 230^1 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”; ▪ formularul 212^2 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Entitățile nonprofit/Unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Formularul 230 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România: ▪ venituri din salarii și asimilate salariilor; ▪ venituri din pensii; ▪ venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit; ▪ activități agricole impuse pe bază de normă de venit; ▪ venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă; ▪ venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real; ▪ venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit și venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și art. XV din OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, și în OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

De asemenea, contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Veniturile din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit și pentru care contribuabilii pot completa formularul 230 în vederea exercitării opțiunii de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, reprezintă veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere. Aceste activități sunt cuprinse în Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. Veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii reprezintă veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale autorizate în condițiile OUG nr.44/2008.

Nu depun formularul 230 în vederea exercitării opțiunii de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit contribuabilii care obțin venituri din activități independente exercitate sub forma profesiilor liberale.

Pentru următoarele venituri, contribuabilii pot completa formularul 212 în vederea exercitării opțiunii de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților non-profit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private: ▪ venituri din activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real; ▪ venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real; ▪ venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real – din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real; ▪ câștiguri din investiții, menționate la art. 119 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru veniturile menționate, contribuabilii au obligația completării și depunerii formularului 212 în vederea declarării lor și a stabilirii impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil.

Contribuabilii care obțin venituri din străinătate de aceeași natură cu cele obținute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, prevăzute la art. 123^1 alin. (1) din Codul fiscal, pot dispune și asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal, prin completarea și depunerea formularului 212.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din OUG nr. 132/2020, art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 111/2021, precum și la art. 6 alin. (1) lit. a) sau b) din OUG nr. 2/2022, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Veniturile din activități independente, pentru care venitul net se determină în sistem real, și pentru care contribuabilii își exercită opțiunea de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit prin completarea formularului 212 cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere.

Veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii reprezintă veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale autorizate în condițiile OUG nr. 44/2008.

Veniturile din profesii liberale reprezintă veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective. În categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obținute de către: medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii reglementate în condițiile legii.

Organul fiscal competent pentru depunerea formularelor 230 și 212 este:  organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; ▪ organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

Formularele 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” și 212 – “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” se depun până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă și venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, pot opta, cu acordul plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reținerea, declararea și plata sumei reprezentând până la 3,5% către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada prevăzută în înscrisul încheiat între părți, începând cu veniturile realizate în luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi, pentru aceiași beneficiari și poate fi reînnoită după expirarea perioadei respective. În acest interval, contribuabilul poate renunța la opțiunea privind distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior. Contribuabilii care optează pentru distribuirea prin reținerea la sursă a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat nu mai pot exercita aceeași opțiune pentru aceeași perioadă și sursă de venit. Plătitorul de venit are obligația ca la momentul plății sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. În situația în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în acest Registru, plătitorul de venit are obligația să refuze efectuarea plății sumelor către aceasta.

ECONOMIE

MIPE: Modificarea PNRR a fost evaluată pozitiv de Consiliul UE

Radio CECCAR FM

Astăzi, în cadrul reuniunii consiliului miniștrilor pentru Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN, a fost evaluată pozitiv modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), iar în scurt timp Consiliul Uniunii Europene va emite o noua decizie de punere în aplicare, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat.

Reprezentanții MIPE precizează, într-un comunicat, că, în forma sa modificată, Planul include și capitolul REPowerEU (Componenta 16) și are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi), acoperind 66 de reforme și 111 investiții.

„PNRR, în noua variantă la care am adăugat capitolul REPowerEU, pune accent hotărât pe tranziția către sustenabilitate și energie verde. Este un pas semnificativ către un viitor firesc, ce pornește din conștiința colectivă a românilor, care au înțeles profund importanța sustenabilității și necesitatea unei schimbări. Suntem mai aproape cu 66 de reforme si 111 investiții de o Românie mai modernă, mai curată și aliniată la standardele contemporane, aducând schimbări tangibile în direcția unei societăți dezvoltate și adaptate noilor provocări globale”, a declarat ministrul de resort, Adrian Câciu.

Prin REPowerEU, România va beneficia de fonduri nerambursabile suplimentare în valoare de 1,4 miliarde euro. Capitolul REPowerEU cuprinde două noi reforme și șapte investiții care se axează pe accelerarea producerii de energie verde, pe creșterea eficienței energetice a clădirilor și pe recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul generării de energie verde.

Planul modificat al României pune un accent puternic pe tranziția verde, alocând 44,1% (față de 41% în planul inițial) din fondurile disponibile pentru măsuri care sprijină obiectivele climatice. Totodată, crește alocarea fondurilor pentru tranziția digitală a țării, de la 20,5%, la 21,8%.

Planul revizuit include modificările PNRR în urma aplicării articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, care a condus la diminuarea alocării componentei de grant 2,11 miliarde euro. De asemenea, sunt incluse ajustări generate de creșterea prețurilor la materiale de construcții și întreruperea lanțurilor de aprovizionare.

Continuare

ECONOMIE

CE: Orientări antitrust pentru acordurile de durabilitate din domeniul agriculturii

Radio CECCAR FM

Comisia Europeană a adoptat, joi, orientări referitoare la modul de elaborare a acordurilor de durabilitate din domeniul agriculturii, utilizând o nouă excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă de recenta reformă a politicii agricole comune, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența, cum ar fi acordurile dintre concurenți care duc la prețuri mai mari sau la cantități mai mici. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole exclude de la această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de durabilitate care depășesc normele obligatorii ale UE sau naționale.

„Tranziția către o producție agricolă mai rezilientă și mai durabilă necesită o cooperare consolidată a actorilor din cadrul întregului lanț de aprovizionare, asigurând faptul că fermierii obțin un randament economic echitabil pentru eforturile lor de a asigura un nivel mai durabil al producției decât cel care este obligatoriu în prezent. Noile orientări le oferă îndrumări fermierilor și altor actori din cadrul lanțului de aprovizionare cu privire la modul în care să elaboreze acordurile lor de durabilitate astfel încât să beneficieze de noua excludere de la normele în materie de concurență”, a declarat comisarul pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

Noile orientări urmăresc să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de durabilitate în conformitate cu articolul 210a.

În special, noile orientări definesc domeniul de aplicare al excluderii. Excluderea se referă numai la acordurile dintre diferiți producători agricoli și acordurile dintre producători agricoli și alți actori din lanțul agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Aceasta înseamnă că acordurile încheiate fără a include producătorii agricoli nu pot beneficia de excludere. În plus, acordurile trebuie să se refere întotdeauna la produse agricole.

Noile orientări definesc obiectivele de durabilitate eligibile. Orientările clarifică domeniul de aplicare a obiectivelor de durabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: protecția mediului; reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceasta înseamnă că acordurile care urmăresc obiective de durabilitate economică și socială (de exemplu, remunerarea echitabilă a fermierilor și a lucrătorilor agricoli) nu intră în domeniul de aplicare a excluderii.

De asemenea, noile orientări stabilesc cerințe pentru standardele de durabilitate. Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de durabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale, chiar dacă doar în mod marginal. Astfel de acorduri ar trebui să fie indispensabile pentru atingerea standardului de durabilitate.

Noile orientări explică faptul că acordurile de durabilitate pot include orice tip de restrângere a concurenței, cu condiția ca restricția să fie indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate. Orientările detaliază modul în care se poate evalua în practică dacă o anumită restrângere a concurenței este indispensabilă. De exemplu, operatorii pot conveni asupra unor plăți către producători menite să acopere costurile suplimentare, precum și asupra unui stimulent monetar pentru ca producătorii să își asume riscul aferent adoptării standardului. Se consideră că excluderea bunurilor sau a operatorilor din alte state membre nu este, în principiu, indispensabilă pentru atingerea unui standard de durabilitate.

Noile orientări definesc domeniul de aplicare a intervenției ex post a autorităților din domeniul concurenței. Orientările explică faptul că, în cazurile în care punerea în aplicare a unui acord de durabilitate conduce, printre altele, la prețuri de consum nerezonabile sau la eliminarea de pe piață a unui produs pentru care există o cerere semnificativă din partea consumatorilor, autoritățile din domeniul concurenței pot interveni și pot solicita încetarea sau modificarea acordurilor de durabilitate.

Orientările vor intra în vigoare după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Operatorii care au încheiat deja acorduri de durabilitate sunt invitați să le alinieze la orientările Comisiei. Operatorii pot solicita un aviz din partea Comisiei cu privire la compatibilitatea acestora cu normele UE în materie de concurență începând cu 8 decembrie 2023.

Continuare

ECONOMIE

AFIR anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului

Radio CECCAR FM

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea canalului oficial de WhatsApp al instituției, destinat publicului, o nouă și eficientă modalitate de comunicare și colaborare cu Agenția.

„Acest canal va fi un loc unde veți primi informații de ultimă oră, știri de presă, precum și oportunități de interacțiune pentru orice informații suplimentare sau clarificări. De ce ar trebui să vă alăturați canalului nostru: ▪ rapiditate: actualizări instant și informații esențiale la îndemâna dvs.; ▪ acces exclusiv: oportunitatea de a fi la curent cu cele mai recente noutăți și informații de presă privind derularea fondurilor nerambursabile acordate proiectelor de investiții din agricultură și pentru dezvoltarea mediului rural; ▪ conținut verificat și oficial”, se menționează într-un comunicat transmis de AFIR.

Pentru a urmări canalul oficial de WhatsApp al AFIR, cei interesați trebuie să acceseze de pe telefon link-ul de mai jos: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdKx0KgsNudHQFyg1o.

„Ne-am bucura să vă alăturați nouă pentru a beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest canal de comunicare”, menționează reprezentanții AFIR.

Continuare

Trending