Rețele sociale

ECONOMIE

MF propune completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, demers care are la bază Scrisoarea de punere în întârziere emisă de Comisia Europeană în Cauza 2021/2229 – acțiune în constatarea neîndeplinirii obligaților de stat membru având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2017/1371 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal .

Inițiatorii proiectului menționează, în Expunerea de motive a actului normativ, că Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, instrument unional relevant la nivel european, în special în contextul operaționalizării recente a Parchetului European (EPPO), a avut termen de transpunere data de 6 iulie 2019, autoritățile române notificând transpunerea completă a acesteia. În data de 2 decembrie 2021, a fost declanșată de către Comisia Europeană o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (cauza 2021/2229) față de o serie de state (Croația, Finlanda, Grecia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, România și Spania). Potrivit Scrisorii de punere în întârziere, autoritățile române au fost invitate ca, în termen de două luni de data primirii scrisorii de punere în întârziere, să comunice observații cu privire la modul în care au fost transpuse în legislația română unele prevederi din Directiva (UE) 2017/1371 privind infracțiunile, respectiv aplicarea legii penale în spațiu, care au fost apreciate ca nefiind transpuse în mod adecvat. Prin raportare la competențele legale ale Ministerului Finanțelor, numai o parte din criticile formulate fac obiectul noului proiect de Lege elaborat de MF, iar acestea vizează transpunerea următoarelor dispoziții din Directiva (UE) 2017/1371:

„Articolul 3 Frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii

(2) În sensul prezentei directive, sunt considerate fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii următoarele: (…)

(d) în ceea ce privește veniturile obținute din propriile resurse de TVA, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier în ceea ce privește: (…)

(ii) nedivulgarea de informații privind TVA, încălcându-se astfel o obligație specifică, având același efect; sau

(iii) prezentarea unor declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.”

În Expunerea de motive se menționează că prevederile art. 3 alin.(2) lit.d) pct.(ii) din directivă au fost considerate transpuse prin raportare la prevederile art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare. Cu privire la transpunerea art. 3 alin.(2) lit.d) pct.(ii), s-a susținut că norma juridică națională de transpunere utilizează expresia de ”refuz nejustificat” (care presupune o invitație de a acționa – ”somație” – și ulterior un refuz) în locul termenului de ”nedivulgare” utilizat la articolul menționat, care acoperă, de asemenea, situațiile în care autorul infracțiunii omite să furnizeze informații referitoare la TVA în pofida unei obligații de divulgare, fără a fi invitat să divulge informațiile respective. În ceea ce privește prevederile art. 3 alin.(2) lit.d) pct.(iii) din directivă, acestea au fost considerate transpuse prin raportare la prevederile art. 8 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit.b) și c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Cu privire la transpunerea acestora, s-a susținut că dispoziția națională se referă la ”obținerea (…) de rambursări sau restituiri”, lipsind elementul ”a masca în mod fraudulos neplata” de la articolul 3 alin.(2) lit.d) pct.(iii) din directivă.

În contextul în care argumentele formulate de autoritățile naționale cu privire la faptul că art. 3 alin.(2) lit.d) punctul (iii) este deja transpus în legislația națională, nu au fost acceptate de reprezentanții Comisiei Europene și ai Oficiului European de Luptă Antifraudă, pentru a elimina riscul ca eventualele modificări pe legislația existentă să interfereze cu dosarele penale aflate în soluționare creând premisele unor efecte negative asupra acestora, s-a concluzionat asupra necesității unei reglementări noi, distincte, care să asigure transpunerea punctului (iii), fiind creat cu această ocazie un regim sancționator mai dur.

„În atare situație, pentru o aplicare și o interpretare unitară a prevederilor art. 3 alin.(2) lit. d), în ansamblul lor, s-a optat pentru preluarea în această nouă propunere inclusiv a punctelor (i) și (ii). De asemenea, pentru o transpunere cât mai clară, s-au avut în vedere elementele definitorii prevăzute de directivă la art. 1 alin.(2) pentru infracțiunile grave împotriva sistemului comun de TVA, respectiv infracțiunile să aibă un caracter transfrontalier și să implice un prejudiciu total de cel puțin 10.000.000 de euro”, precizează reprezentanții Ministerului Finanțelor.

În acest context, prin noul proiect publicat în consultare publică se propune completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu un nou articol, art.9^1, având următorul cuprins:

Art. 9^1 Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene prin: a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA; b) nedivulgarea de informații privind TVA atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii; c) prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA”.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending