Rețele sociale

ECONOMIE

MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale”

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. Potrivit inițiatorilor, demersul are la bază necesitatea corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a adoptării OG nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a OG nr. 6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum și pentru prorogarea unui termen, prin care au fost transpuse prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare).

MF menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 4/2022 au fost introduse noi categorii de operatori economici – destinatari și expeditori certificați – care desfășoară activități cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale, impunându-se, astfel, modificarea și completarea Normelor metodologice care nu cuprind prevederi privind regimul aplicabil acestor operatori.

De asemenea, în prezent, nu există prevederi care să reglementeze un prag comun de pierdere parțială, apărută ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, în cazul tutunului prelucrat.

Totodată, potrivit actualelor prevederi din Normele metodologice, deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României este însoțită de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic, iar deplasarea produselor accizabile cu accize plătite dintr-un stat membru în alt stat membru este însoțită de documentul de însoțire sau un alt document comercial care conține aceleași informații din documentul de însoțire.

Tot în Nota de fundamentare se subliniază că, la momentul actual, Codul fiscal prevede constituirea garanției sub formă de consemnare de mijloace bănești sau scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție, iar prevederile din Normele metodologice nu sunt corelate cu prevederile Codului fiscal.

Ca urmare a transpunerii prevederilor Directivei (UE) 2020/262 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) prin OG nr. 4/2022, au fost eliminate documentele pe suport de hârtie în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize și înlocuite cu documente electronice, iar prevederile din Normele metodologice nu sunt corelate cu prevederile Codului fiscal.

În prezent, scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă pe baza certificatului de scutire, al cărui model este prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), cu modificările și completările ulterioare.

La momentul actual, Normele metodologice nu conțin prevederi referitoare la remiterea accizelor.

În prezent, deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru și sunt deplasate către alt stat membru nu este monitorizată prin intermediul unui sistem informatizat. Normele metodologice nu reglementează regimul aplicabil noilor categorii de operatori economici – destinatari și expeditori certificați – care desfășoară activități cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasare către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale.

Potrivit actualelor reglementări din Normele metodologice, operatorul economic din România care urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru are obligația să garanteze plata accizelor, să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepționat produsele, să înștiințeze autoritatea vamală teritorială și să păstreze produsele în locul de recepție cel puțin 24 de ore.

În acest context, proiectul de HG publicat de Ministerul Finanțelor în consultare publică are în vedere următoarele:

 introducerea unor prevederi ce reglementează pragul pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, în cazul tutunului prelucrat ca urmare a Directivei 2020/262 a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) și a Regulamentului UE 2022/1636;

▪ având în vedere că prin Directiva (UE) 2020/262 s-au eliminat documentele pe suport de hârtie în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize și înlocuite cu documente electronice, Codul fiscal fiind modificat în acest sens prin OG nr. 4/2022, este necesar a se corela și prevederile din Normele metodologice cu prevederile din Codul fiscal referitoare la deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României, precum și prevederile referitoare la deplasarea de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, respectiv de pe teritoriul României către teritoriul unui stat membru;

▪ modificarea prevederilor din Normele metodologice cu privire la actualizarea/reîntregirea garanției constituite de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați și reprezentanții fiscali în vederea corelării cu prevederile art. 348 din Codul fiscal;

▪ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 stabilește modelul certificatului de scutire TVA și/sau accize în baza căruia se acordă scutirile prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal, iar Regulamentul (UE) 2022/1637 stabilește modelul certificatului utilizat numai în cazul scutirii de la plata accizelor. În vederea armonizării cu legislația europeană, se propune modificarea normelor metodologice în sensul menționării utilizării ambelor certificate de scutire, după caz;

▪ în vederea corelării prevederilor din Normele metodologice cu prevederile Codului fiscal referitoare la remiterea accizelor ca urmare a OG nr. 4/2022 prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2020/262, se propune introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care accizele pot fi remise, precum și procedura de remitere a accizelor;

▪ se propune ca prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române să fie stabilită modalitatea de verificare a datelor din documentul administrativ electronic cu cele din declarația de export;

▪ se propune introducerea unor prevederi care să reglementeze procedura ce trebuie urmată în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale, respectiv:  monitorizarea deplasării prin intermediul sistemului informatizat (EMCS) prin utilizarea documentului administrativ simplificat electronic și a raportului de primire, iar în situația în care sistemul informatizat nu este disponibil, utilizarea unor documente de rezervă;  stabilirea regimului aplicabil destinatarului certificat (reguli generale, înregistrarea, obținerea atestatului, respingerea cererii de înregistrare, obligații, garantarea, revocarea atestatului);  stabilirea regimului aplicabil expeditorului certificat (reguli generale, înregistrarea, obținerea atestatului, respingerea cererii de înregistrare, obligații, revocarea atestatului);  introducerea obligației de notificare în situația în care un antrepozitar autorizat acționează drept destinatar certificat/expeditor certificat, un destinatar înregistrat acționează drept destinatar certificat, respectiv un antrepozitar autorizat care deține și autorizație de expeditor înregistrat și care acționează drept expeditor certificat;

▪ introducerea unor prevederi privind marcarea de către destinatarul certificat, antrepozitarul autorizat care acționează drept destinatar certificat și destinatarul înregistrat care acționează drept destinatar certificat, a produselor accizabile supuse marcării care au fost deja eliberate pentru consum în alte state membre, în vederea corelării cu prevederile Codului fiscal referitoare la responsabilitatea marcării introduse prin OG nr. 4/2022;

▪ modificarea anumitor sintagme folosite în Normele metodologice astfel încât acestea să fie corelate terminologia utilizată în Codul fiscal;

▪ se propune actualizarea anexei nr. 33 – Document administrativ de însoțire, anexei nr. 34 – Document administrativ de însoțire în procedură de rezervă, anexei nr. 35 – Raport de primire, respectiv anexei nr. 41 – Nota de comandă;

▪ introducerea unor anexe noi ca urmare a noilor prevederi, respectiv anexa nr. 37^1 – Cerere privind acordarea atestatului de destinatar certificat, anexa nr. 37^2 – Cerere privind acordarea atestatului de expeditor certificat, anexa nr. 37^3 – Notificare privind expedierea/achiziția de produse accizabile în calitate de expeditor certificat/destinatar certificat potrivit art. 415 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, respectiv anexa nr. 37^4 – Raport de primire.

ECONOMIE

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

Radio CECCAR FM

Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat un proiect de OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, document prin care se propune modificarea dispozițiilor Codului fiscal în sensul flexibilizării condițiilor actuale din Codul fiscal care restricționează posibilitatea introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorarea celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente, a căror intrare în vigoare să fie prevăzută la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În acest sens, noul proiect – publicat pe site-ul MF pentru consultare – are în vedere introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european, să poată fi efectuate modificări și/sau completări ale Legii nr. 227/2015, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Continuare

ECONOMIE

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

Radio CECCAR FM

Astăzi a fost publicată, în Monitorul Oficial nr.847/20.09.2023HG nr. 849/2023 pentru modificarea HG nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, act normativ care vizează alinierea legislației vamale naționale de profil cu legislația vamală unională în vigoare și creează coerență și predictibilitate legislativă.

Noua Hotărâre de Guvern modifică prevederile HG nr. 973/2006 în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, OUG nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, precum și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează în Nota de fundamentare a actului normativ, că, în ceea ce privește constituirea unei garanții suficiente care să asigure încasarea taxelor la import și a altor taxe și impozite datorate bugetului de stat, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, se va suplini vidul creat prin abrogarea articolelor 215, 216 și 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, cu art. 90 alin. (1), art. 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, MF precizează că pentru a identifica importurile care prezintă un risc important de subevaluare, România trebuie să țină cont și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu precădere hotărârile pronunțate în cauza C-187/21- FAWKES Kft.v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, respectiv cauza C213/2019 – Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar actul normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial are în vedere și aceste aspecte.

Continuare

ECONOMIE

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

Radio CECCAR FM

Banca Națională a României (BNR) anunță că a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (0213130410 sau 0213152750) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.

Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ștergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcție de răspunsurile date de cel contactat).

„Atragem atenția că aceste apeluri nu au fost inițiate din rețeaua telefonică a BNR și reiterăm faptul că Banca Națională a României, în calitatea sa de bancă centrală a țării, îndeplinește atribuții reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, și nu este abilitată să ofere populației produse sau servicii de creditare.

Este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariați sau reprezentanți ai BNR și care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, și solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Totodată, BNR a sesizat poliția în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon și a numelui BNR.

Continuare
Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 8 ore

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.09.2023

PROFESIA CONTABILĂacum 8 ore

CECCAR și AEP: Activitățile de pregătire a alegerilor din anul 2024 în domeniul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noul studiu al IFAC extinde perspectivele referitoare la prezentarea și asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate dincolo de granițele G20

PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Consiliul IESBA a publicat Ediția 2023 a Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

etaf
PROFESIA CONTABILĂacum 9 ore

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 21 septembrie 2023

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 19.09.2023

ECONOMIEacum 2 zile

MF propune modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Codul fiscal

ECONOMIEacum 2 zile

Modificări la procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

ECONOMIEacum 2 zile

BNR atrage atenția asupra unui atac de tip spoofing (utilizarea frauduloasă a numărului de telefon)

ECONOMIEacum 2 zile

ANRE a finalizat operaționalizarea platformei digitale de raportare și monitorizare a pieței gazelor naturale

ECONOMIEacum 3 zile

MF a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind noile măsuri fiscal-bugetare

ECONOMIEacum 3 zile

ANAF propune modificarea și completarea unor prevederi referitoare la activitatea de gestionare a cazierului fiscal

Trending