Rețele sociale

ECONOMIE

MMSS intenționează să modifice Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016

Radio CECCAR FM

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) propune, printr-un proiect de HG publicat pe site-ul instituției pentru consultare, modificarea art. 2 alin.(1) din HG nr.1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Inițiatorii proiectului punctează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că, potrivit Legii asistenței sociale nr.292/2011, măsurile de sprijin destinate celor mai sărace categorii ale populației au drept scop satisfacerea unui nivel de trai minimal.

Nivelul de trai minimal este definit la art. 54 din Legea nr. 292/2011 ca fiind limita exprimată în lei care asigură nevoile de bază cum ar fi: hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menținerea și salubrizarea locuinței și se calculează în raport cu pragul sărăciei, conform metodologiei utilizate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. În anul 2016 a fost adoptată Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, act normativ a cărui aplicare a fost prorogată succesiv până în anul 2023, prin care cele trei beneficii bazate pe testarea mijloacelor, respectiv ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței, au fost corelate pentru a constitui un pachet de sprijin unitar pentru categoriile defavorizate.

Prorogarea succesivă a aplicării Legii nr.196/2016 a condus la menținerea în vigoare a actelor normative ce ar fi urmat să fie abrogate, respectiv Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare. În perioada 2016 – 2022 actele normative menționate au suferit o serie de modificări și completări, mai mult, OUG nr.70/2011 fiind abrogată și înlocuită cu Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. „Măsurile actuale reprezentate de ajutorul social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare și alocația pentru susținerea familiei reglementată de Legea nr.277/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul creșterii prețurilor la toate categoriile de produse și servicii, nu mai pot să asigure sprijinul necesar pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal”, menționează reprezentanții MMSS, în Nota de fundamentare.

De asemenea, în același document se subliniază că unul dintre obiectivele asumate de România este acela de evaluare a măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de persoane din starea de deprivare materială severă, având în vedere că datele statistice la nivelul anului 2020 arată că rata deprivării materiale din punct de vedere economic este de 32,8%, respectiv se înregistrează pentru aproximativ 6,2 milioane de persoane, că rata deprivării materiale severe este de 15,2%, ceea ce înseamnă ca aproximativ 3 milioane de persoane din populația României se află în situații critice de viață, și că rata riscului de sărăcie sau excluziune sociala la nivelul aceluiași an a fost de 30,4% afectând 5,7 milioane de persoane. Pe de altă parte la nivelul României se înregistrează o lipsă acută de forță de muncă calificată care să contribuie la redresarea economiei afectată atât de criza generată de pandemia COVID-19, dar și de războiul din Ucraina, ceea ce necesită implementarea de măsuri corelate pentru activarea forței de muncă latente din cadrul actualilor beneficiari de ajutor social. De asemenea, prin PNRR, România s-a angajat să deruleze o serie de reforme în domeniul social, printre care și Reforma 3 privind Venitul minim de incluziune al cărei obiectiv privește îmbunătățirea asistenței sociale și reducerea sărăciei în rândul celor mai vulnerabile categorii de persoane reducând, în același timp, sarcinile administrative pentru Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, pentru administrațiile publice locale și pentru beneficiari, vizând intrarea în vigoare a modificărilor legislative care stabilesc normele metodologice de aplicare a legislației privind venitul minim de incluziune, menținând, în același timp, cel puțin același nivel de adecvare pentru prestațiile și condițiile de eligibilitate prevăzute în Legea nr. 196/2016, cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forței de muncă prin măsuri de activare și de a crește nivelul de educație, cu termen de realizare în trimestrul III 2022.

Pentru asigurarea îndeplinirii țintelor din PNRR, în luna august 2022, a fost aprobată OUG nr.114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, iar în luna septembrie 2022 au fost aprobate și normele metodologice de aplicare a Legii nr.196/2016, aprobate HG nr.1154/2022. Ulterior, prin Legea de aprobare a OUG nr.114/2022, respectiv Legea nr.56/2023, au fost aduse o serie de modificări care să permită întrunirea condițiilor Comisiei Europene de intrare în vigoare a actului normativ în anul 2023 și nu în anul 2024 cum era reglementat inițial, mai puțin reglementările legate de solicitarea, stabilirea și plata venitului minim de incluziune care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2024. Construcția sistemului de acordare a venitului minim de incluziune s-a bazat, atât în forma inițială a legii, cât și în modificările aduse, pe un sistem informatic integrat, care să asigure interconectarea cu alte baze de dat, în contextul digitalizării majorității sistemelor de evidență ale căror informații sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor de natură socială, inclusiv venitul minim de incluziune. De aceea atât legea, cât și normele metodologice au fost concepute ținând cont de implementarea acestui sistem informatic, respectiv Sistemul Național Informatic pentru Asistență Socială (SNIAS). „Având în vedere procedurile de achiziție prevăzute de lege, în realizarea și operaționalizarea SNIAS se pot înregistra întârzieri în punerea în funcțiune a acestuia începând cu ianuarie 2024. Astfel, ținând cont de modificările aduse Legii nr.196/2016 și de dificultățile în operaționalizarea SNIAS, este necesar să fie aduse unele modificări normelor metodologice de aplicare, pentru a permite atât coroborarea cu prevederile legale modificate, dar și o aplicare de la 1 ianuarie 2024 inclusiv în lipsa operaționalizării SNIAS. Totodată, este necesar să fie modificată data intrării în vigoarea normelor metodologice pentru a răspunde cerințelor formulate de Comisie în PNRR”, precizează inițiatorii proiectului de HG.

În acest context, amendamentele propuse prin noul proiect de act normativ au în vedere următoarele:

 Clarificarea unor reglementări privind veniturile ce urmează să fie luate în calcul, respectiv în cazul celor anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se va calcula media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, în baza celei mai recente declarații fiscale înregistrată la organul fiscal competent;

▪ Reglementarea situației în care solicitanții dețin un bun în cotă parte, împreună cu alte persoane. În această situației deținerea acelei părți nu va exclude persoana/familia de la acordarea dreptului, deținerea doar a unei părți făcând imposibilă valorificarea acelui bun, în lipsa acordului celorlalți deținători;

▪ Completarea prevederilor legate de posibilitatea prezentării unor documente justificative pentru obținerea dreptului, în concordanță cu prevederile Legii nr.9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, ținând cont de prevederile Legii nr.9/2023, în vederea stabilirii dreptului la venitul minim de incluziune se vor solicita acte pentru informațiile necesare care nu pot fi determinate din sistemele de evidență electronice, documentele putând fi prezentate în original, copie legalizată sau copie simplă, în funcție de situația fiecărui beneficiar;

▪ Completarea normei cu procedura de decontare a cheltuielilor cu transportul persoanelor care urmează cursurile programului educațional ”a doua șansă” la mai mult de 5 km de domiciliu. Astfel, sumele pentru transportul persoanelor care urmează aceste cursuri se vor deconta la solicitarea autorităților administrației publice locale depusă la agențiile pentru plăți și inspecție socială în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea unui modul sau a unei perioade de cursuri;

▪ Completarea normei cu reglementări care privesc modalitatea de aplicare a obligației de participare a beneficiarilor la activitățile sezoniere pentru care operatorii economici solicită primarului persoane pentru efectuarea acestora;

▪ Completarea normei cu reglementări care privesc modalitatea în care se poate stabili dreptul la venitul minim de incluziune și de efectuare a plății, în cazul în care SNIAS nu este operațional, având drept model procedura actuală aplicată pentru venitul minim garantat, caz în care este necesară comunicarea unor informații de la primărie către agențiile pentru plăți și inspecție socială fără implicarea transmiterilor electronice în SNIAS.

De asemenea, se propune:

▪ Înlocuirea formularului de cerere prevăzut în anexa nr. 1 a normelor, cu un formular mai complex, similar celui utilizat în prezent pentru venitul minim garantat, ce face posibilă colectarea de informații care să poată sta la baza stabilirii dreptului;

▪ Înlocuirea anexei nr. 4 la norma metodologică – Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, prin completarea acesteia cu precizări cuprinse în normă referitoare la deținerea bunurilor;

▪ Introducerea a două noi anexe, anexa nr. 13 – ”Solicitare de decontare a cheltuielilor de transport” pentru persoanele care urmează cursurile din programul educațional ”a doua șansă” și anexa nr. 14 – ”Situație centralizatoare” care cuprinde informațiile necesare pentru plata dreptului de venit minim de incluziune în situația în care SNIAS nu este operațional.

Avându-se în vedere rolul important al primăriilor în stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, modelele de dispoziții ale primarului privind aprobarea/respingerea/modificarea/ suspendarea/încetarea dreptului la venitul minim de incluziune se vor aproba ulterior, prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale în termen de 120 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a normelor metodologice. De asemenea, pentru deciziile emise de directorii executivi ai agențiilor pentru plăți și inspecție socială privind plata venitului minim de incluziune, modelele de decizii se propune să fie aprobate prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în același termen de 120 de zile lucrătoare.

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 871/28.09.2023, a fost publicat Ordinul comun nr. 150/21.085/2023 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrul cercetării, inovării și digitalizării privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar. Actul normativ se aplică persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice înscrise în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliția Română, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în formă electronică prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul M.A.I.”. Serviciul de eliberare în formă electronică a certificatului de cazier judiciar este disponibil beneficiarilor înregistrați în HUB, care au parcurs cu succes procedurile de validare.

Înregistrarea în HUB constă în crearea unui cont de utilizator și alocarea unei parole asociate, care permit beneficiarului să se autentifice în această platformă pentru a consuma serviciile electronice disponibile. Înregistrarea în HUB se poate face direct în această platformă sau folosind un cont de utilizator creat în platforma www.ghiseul.ro. Beneficiarii care se înregistrează direct în HUB vor primi, prin intermediul acestei platforme, un cod de activare a contului de utilizator, pe care trebuie să-l prezinte în procedura de validare. Cei care dețin un cont de utilizator în platforma www.ghiseul.ro trebuie să parcurgă, o singură dată, procedura de verificare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România.

Cei care s-au înregistrat direct în HUB trebuie să se prezinte fizic, o singură dată, la un ghișeu al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care oferă servicii publice, pentru certificarea identității. Procedura de validare constă în stabilirea identității beneficiarului, pe baza unui act de identitate valabil și a verificărilor în Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor (SNIEP), și în prezentarea codului de activare a contului de utilizator. Odată parcursă procedura, contul de utilizator și parola asociată create la înregistrarea în HUB pot fi utilizate pentru autentificarea în această platformă.

Lista ghișeelor MAI care efectuează validări ale conturilor de utilizator poate fi consultată în HUB.

Utilizatorii platformei www.ghiseul.ro care au parcurs cu succes procedura aferentă sunt redirecționați în HUB unde trebuie să completeze, o singură dată, formularul afișat și să valideze contul de utilizator cu ajutorul unui cod de verificare trimis pe adresa de e-mail comunicată. Corectitudinea datelor completate în formular se verifică automat prin comparare cu datele existente în SNIEP. Odată parcursă procedura, utilizatorii se pot autentifica în HUB folosind opțiunea de autentificare prin platforma www.ghiseul.ro, utilizând contul de utilizator și parola asociată utilizate pentru autentificarea în această platformă.

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, beneficiarul se autentifică în HUB, cu ajutorul contului de utilizator și al parolei asociate, accesează cererea tip pre-completată cu datele cu caracter personal și selectează în lista predefinită afișată „motivul” pentru care solicită eliberarea documentului. Beneficiarul poate transmite în aceeași zi, pentru același motiv, o singură cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar în formă electronică.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică va fi generat numai după ce beneficiarul confirmă că datele de identificare înscrise în cererea-tip corespund realității, sunt actuale și își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Certificatul de cazier judiciar în formă electronică generat prin intermediul HUB-ului este semnat electronic, potrivit legii, și este valabil conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentul electronic poate fi vizualizat în HUB și descărcat oricând în perioada de valabilitate.

Pe măsura realizării unor noi dezvoltări tehnice, autentificarea în HUB va fi permisă și prin intermediul altor platforme, în măsura în care acestea respectă și asigură cel puțin cerințele de securitate existente, respectiv una dintre procedurile de validare stabilite de prezentul ordin.

Continuare

ECONOMIE

APIA: Sprijin financiar de peste 83 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor de bovine

Radio CECCAR FM

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 83,11 milioane lei pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, a anunțat APIA, citată de Agerpres. Fondurile totale autorizate la plată se acordă prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat.

Astfel, din suma totală autorizată la plată, peste 20,73 milioane de lei vor fi alocate în sesiunea II pentru un număr de 3.867 beneficiari, iar cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap vacă adultă. De asemenea, o tranșă suplimentară sesiunea I + II se acordă pentru un număr de 16.246 beneficiari și este în valoare totală de 62,37 milioane lei, respectiv 37 euro/cap vacă adultă.

Potrivit APIA, valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 3/2023.

Sumele primite prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe Secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor, pct. 56, lit.a) din Comunicarea Comisiei Europene, se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/beneficiar.

Continuare

ECONOMIE

Guvernul intenționează să prelungească până la finalul anului plafonarea prețurilor polițelor RCA

Radio CECCAR FM

Executivul a analizat, în primă lectură, posibilitatea de prelungire cu 3 luni, până la data de 31 decembrie 2023, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime practicate pentru asigurările RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, măsură care urmează să expire la data de 10 octombrie. Proiectul de Hotărâre privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin HG nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prelungirea acestei măsuri este luată în calcul pentru a elimina potențialul impact negativ al creșterii prețurilor și un dezechilibru major între cerere și ofertă, având în vedere că până la sfârșitul anului se estimează că va exista un număr extrem de ridicat de asigurați RCA care vor solicita încheierea de noi contracte.

Continuare

Trending