Rețele sociale

ECONOMIE

Modificări la Normele de aplicare a programelor de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 835 din 15 septembrie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 2.533/20.740/2023 al ministrului Finanțelor și al ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, a modelului Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare, aprobate prin Ordinul comun nr. 2.534/20.809/2022.

Potrivit noului act normativ, Normele de aplicare a celor două programe reglementează modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, în cazul programului «StudentInvest», respectiv modul de acordare a facilităților aferente creditelor destinate persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei în cazul programului «FamilyStart». Prin venitul net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului.

MFTES va aloca pentru anul 2023, prin ordin de ministru, un fond maximal pentru un număr de 6.300 de beneficiari în cadrul programului «StudentInvest», respectiv un fond maximal pentru un număr de 4.200 de beneficiari în cadrul programului «FamilyStart»; fondul maximal se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul MFTES.

Pentru anul 2023, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), respectiv art. 3 alin. (2) din OUG nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, este de 250 milioane lei, în cazul programului «StudentInvest», respectiv 250 milioane lei, în cazul programului «FamilyStart».

Pentru anul 2023, în vederea acordării de garanții în cadrul programelor de garantare «StudentInvest», respectiv «FamilyStart», după caz, la solicitarea finanțatorilor participanți în cadrul programului, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual, Fondul Român de Contragarantare (FRC) formulează propuneri de alocare a plafoanelor de garantare, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.

Valoarea și durata creditului se stabilesc de finanțator în conformitate cu normele și procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condițiile programelor prevăzute de art. 1-4 din OUG nr. 95/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 224/2023, și de prezentele norme; valoarea maximă a creditului este de 75.000 lei în cazul programului „StudentInvest” și de 150.000 lei în cazul programului „FamilyStart”.

Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil. Persoanele solicitante nu pot deține calitatea de beneficiari în cadrul ambelor programe.

Creditul acordat în cadrul programelor nu poate fi utilizat pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului și nu poate fi refinanțat în cadrul programelor. Prin excepție de la această prevedere, în cadrul programului „FamilyStart”, creditele care sunt acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziția/construcția unei locuințe pot fi utilizate și pentru rambursarea anticipată parțială sau integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale.

Conform noului act normativ, criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului „StudentInvest” prevăd că aceștia sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți la data solicitării creditului și până la 40 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate. În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului „FamilyStart”, actul normativ prevede că aceștia  sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoane care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei.

În privința caracteristicilor creditului, noul Ordin prevede că, în cazul programului „StudentInvest”, are valoare maximă de 75.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinse în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate. În cazul programului „FamilyStart”, creditul are valoare maximă de 150.000 lei, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending