Rețele sociale

ECONOMIE

A fost stabilită Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

Radio CECCAR FM

Procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate a fost reglementată, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2023 a OMF nr. 1.178/2023. Procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluției fiscale individuale anticipate privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Contribuabilii/plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse. Cererea, documentația și orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Cererea pentru emiterea soluției fiscale conține propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacțiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări, însoțită de informațiile detaliate referitoare la tranzacțiile propuse și de argumentele care susțin această propunere.

Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare. Cererea pentru organizarea discuției preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum și o scurtă prezentare a obiectului discuției. Cererea pentru organizarea discuției preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent. Discuția preliminară nu se mai organizează în situația în care, anterior datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluției fiscale.

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/plătitorului informații suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate. Discuția preliminară, inclusiv afirmațiile sau comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale. Participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale și nu afectează ordinea de soluționare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil/plătitor.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale. Analiza prealabilă are ca obiect verificarea respectării condițiilor de formă, precum și confirmarea încasării taxei pentru emiterea soluției fiscale. În cadrul analizei prealabile, cererea pentru emiterea soluției fiscale nu este luată în considerare în oricare din următoarele situații: a) cererea sau documentația nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanță; b) cererea sau documentația nu conține cel puțin unul dintre elementele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin; c) cererea sau documentația nu este lizibilă, conține date sau informații discordante sau nu are legătură cu contribuabilul/plătitorul solicitant; d) temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluția fiscală solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfășurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii de emitere a soluției fiscale; e) cererea pentru emiterea unei soluții fiscale vizează mai multe obligații fiscale; f) taxa pentru emiterea soluției fiscale nu a fost efectiv încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfășurarea analizei prealabile.

Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere. Contribuabilul/plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și conține: a) denumirea organului fiscal emitent; b) data la care a fost emisă și data de la care este aplicabilă; c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al soluției fiscale; d) obiectul soluției fiscale; e) obligația fiscală principală care face obiectul soluției fiscale; f) motivul de fapt; g) temeiul de drept; h) referințe la completările documentației/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluției fiscale; i) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare; j) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul soluției fiscale; k) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situației fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea de emitere a soluției fiscale; l) prezumțiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluției fiscale; m) orice alte mențiuni cu privire la aplicarea soluției fiscale.

În situația în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu soluția fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, o notificare la organul fiscal competent. Soluția fiscală pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.

ECONOMIE

Noi reglementări privind înregistrarea în contabilitate a unor impozite

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr.539 din 10 iunie 2024 a fost publicat OMF nr. 981/2024 cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite, act normativ care stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal.

MF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ministerul Finanțelor elaborează și actualizează permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute de lege. Prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost completată cu prevederi care reglementează impozitul minim și impozitul suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale.

Planul de conturi, precum și funcțiunea conturilor contabile, constituie componente ale reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, și Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 2 din OMFP nr. 2.844/2016, reglementările contabile aprobate prin ordinul menționat se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare anuale.

Prin noul act normativ se stabilește modalitatea de contabilizare de către operatorii economici a impozitului minim și a impozitului suplimentar datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, reglementate de prevederile Codului fiscal. Prevederile respective stau la baza dezvoltărilor planului de conturi aplicabil, respectiv a modalității de contabilizare de către operatorii economici a impozitelor menționate.

Continuare

ECONOMIE

MADR: Cuantumul final al plăților directe și redistribuirea sumelor disponibile pentru fermieri, publicate în Monitorul Oficial

Radio CECCAR FM

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), citat de Agerpres, se modifică Ordinul ministrului nr. 73/2024 pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, urmând ca APIA să efectueze plățile către fermieri până la finalul lunii iunie a.c..

„După ce APIA a definitivat etapele administrative și procedurale necesare pentru finalizarea instrumentării cererilor de plată, am dispus la nivelul MADR modificarea cadrului normativ pentru stabilirea cuantumului plăților în cazul intervențiilor care nu au făcut obiectul avansului pentru anul de cerere 2023, precum și stabilirea diferențelor de cuantumuri ce trebuie acordate în scopul utilizării întregului plafon FEGA de la nivelul anului 2023”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

„Comitetul de Monitorizare a fost consultat, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023, cu privire la principiile care au stat la baza redistribuirii de sume și la cuantumul final al plăților”, se precizează în comunicat.

Continuare

ECONOMIE

AFIR a publicat condițiile accesării fondurilor europene pentru achiziția simplă de utilaje agricole

Radio CECCAR FM

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Potrivit unui comunicat al AFIR, în cadrul sesiunii din acest an, vor beneficia de alocare distinctă proiectele încadrate ca achiziții de utilaje agricole pentru cultura sfeclei de zahăr – fondurile alocate vor fi precizate în anunțul de lansare a apelului.

Prin pachetul 4.1.1. se pot depune proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Solicitanții trebuie să acorde atenție deosebită pentru dimensionare adecvată a parcului de utilaje, în conformitate cu anexa la Ghidul solicitantului privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermelor pentru achiziționarea de mașini agricole, postat pe pagina de internet a AFIR”, subliniază reprezentanții Agenției, în comunicat.

Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect.

Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350.000 de euro și 1.500.000 de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători), în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar.

Toate condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în cuprinsul Ghidului solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site-ul www.afir.ro, accesând următorul link Detalii și Anexe sM 4.1 – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

Continuare

Trending