Rețele sociale

ECONOMIE

A fost aprobată Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu

Radio CECCAR FM

În Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2024 a fost publicat Ordinul comun nr. 5/5/2024 al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare. Documentul stabilește modelul următoarelor formulare:  Fișa de monitorizare a transportului; ▪ Proces-verbal de sigilare/desigilare; ▪ Angajamentul de plată.

Procedura se aplică persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operațiuni vamale ori de mișcare a produselor de natura celor menționate la art. 4 alin. (1) al actului normativ, respectiv bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale: a) plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; b) plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră și un birou vamal din interiorul țării și care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce privește descărcarea frauduloasă; c) declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export; d) privind mișcarea în interiorul țării a produselor supuse la plata accizei armonizate și nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum și produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă; e) aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul național; f) bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal; g) bunuri având ca destinație o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul național. De asemenea, procedura se aplică transportatorilor rutieri de marfă români sau străini.

Actul normativ stipulează că, în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal/fiscal, pe teritoriul României se aplică Sistemul național RO e-Sigiliu. Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicații informatice și a unor dispozitive inteligente care asigură autorităților competente accesul la informații privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale. Sistemul național RO e-Sigiliu implementează o metodă automatizată și rapidă, bazată pe utilizarea unor dispozitive inteligente și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

E-Sigiliul se aplică în baza HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, a art. 6 alin. (2) lit. l) din OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, precum și a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

E-Sigiliul reprezintă un dispozitiv inteligent care înregistrează și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor, utilizat independent sau alături de sigiliile vamale/fiscale aplicate de autoritatea vamală/fiscală pentru sigilarea compartimentului marfă încărcat cu bunuri cu risc, aflate sub supravegherea autorităților vamale/fiscale, care asigură funcția de înregistrare a datelor și de transmitere a informațiilor de stare și poziție către aplicația informatică.

Următoarele informații sunt introduse în aplicația informatică și sunt asociate cu e-Sigiliul aplicat: numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, felul bunurilor – încadrare tarifară, cantitate, valoare, destinație, rută, operatori economici implicați, date de identificare ale șoferului.

Autoritățile competente în aplicarea/scoaterea e-Sigiliului sunt: a) Autoritatea Vamală Română, prin reprezentanții împuterniciți din cadrul birourilor vamale (frontieră/interior), echipele mobile din cadrul Autorității Vamale Române/direcțiilor regionale vamale și al Serviciului de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun din cadrul Autorității Vamale Române; b) Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin persoanele împuternicite din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală. Autoritățile menționate inițiază/închid operațiunea de monitorizare a deplasării unor bunuri cu risc pe cale rutieră, aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale.

Sistemul național RO e-Sigiliu va fi utilizat în baza analizei de risc pentru monitorizarea deplasării bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorității vamale/fiscale. Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO e-Sigiliu va avea în vedere următoarele criterii de risc: a) natura bunurilor transportate; b) valoarea bunurilor; c) restricții/prohibiții la import; d) regimul de taxare; e) bunuri din categoria produselor accizabile; f) ruta de transport utilizată; g) informații provenite de la alte instituții naționale și internaționale de aplicare a legii; h) transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire și combatere a activităților economice ilicite conform art. LVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; i) existența informațiilor cu privire la implicarea în activități de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor; j) operatorul economic beneficiar se află în consemn din următoarele motive: • operatorul economic nu a fost regăsit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate; • furt de identitate – transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fără ca acesta să aibă cunoștință de respectivele transporturi; • istoric fiscal inadecvat (incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil în comparație cu datele și informațiile transmise de terți, desfășurarea de acțiuni ce au ca scop reducerea profitabilității din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declarațiilor fiscale); • au fost emise decizii de măsuri asigurătorii, iar creanța estimată nu a fost acoperită integral în ordinea prevăzută la pct. 5.8 din OPANAF nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În cazul monitorizării cu e-Sigiliu, ca urmare a efectuării analizei de risc și a luării deciziei de sigilare a mijlocului de transport, autoritatea vamală/fiscală desemnată pentru utilizarea Sistemului național RO e-Sigiliu efectuează următoarele operațiuni: a) completează fișa de monitorizare a mijlocului de transport; b) consemnează ruta de transport și date cu privire la durata transportului; c) setează e-Sigiliul prin intermediul aplicației informatice de monitorizare prin care se introduc/descarcă și se citesc datele din acesta; d) aplică e-Sigiliul pe compartimentul marfă al mijlocului de transport, activează e-Sigiliul și începe monitorizarea; e) întocmește procesul-verbal de sigilare/desigilare; f) încarcă în mod automat în aplicația informatică, salvează și stochează documentele întocmite, respectiv fișa de monitorizare și procesul-verbal de sigilare/desigilare.

Montarea e-Sigiliului se va efectua numai în prezența conducătorului mijlocului de transport monitorizat. În cazul în care mărfurile sunt supuse unui regim vamal, la montarea acestuia poate asista și comisionarul în vamă sau principalul obligat ori declarantul în nume propriu, după caz. Fișa de monitorizare și procesul-verbal de sigilare/desigilare vor fi semnate de conducătorul mijlocului de transport.

Conducătorul mijlocului de transport este obligat: a) să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport; b) să semneze angajamentul de plată prevăzut în anexa nr. 4 la Ordin; c) să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

ECONOMIE

A fost aprobată Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027

Radio CECCAR FM

Executivul a adoptat Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027, document elaborat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES), care prevede și un Plan de Acțiune. Conform unui comunicat al MFTES, obiectivele Strategiei contribuie la atingerea indicatorilor naționali de dezvoltare durabilă aferenți țintelor Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, în mod special pentru următoarele Obiective de Dezvoltare Durabilă: Fără sărăcie; Sănătate și bunăstare; Educație de calitate; Egalitate de gen; Muncă decentă și creștere economică; Industrie, Inovație și infrastructură, Inegalități reduse.

„Politicile în domeniul tineretului reprezintă una dintre prioritățile programului de guvernare 2023-2024, având și sfere de activitate specifice mai multor ministere și instituții publice. Astfel, politicile pentru tineret acoperă problematica din domeniul educației, sănătății, excluziunii sociale, ocupării și antreprenoriatului, protecției mediului precum și din alte domenii care pot influența calitatea vieții tinerilor. De asemenea, politicile de tineret reprezintă o prioritate și la nivel european, iar multe dintre oportunitățile de finanțare externă pot contribui la dezvoltarea sectorului de tineret. Domeniul tineret este parte a unuia dintre pilonii Planului Național de Redresare și Reziliență al României, și anume pilonul 6 – Copii, tineri, educație și competențe”, se menționează în comunicat.

Strategia Națională pentru Tineret își propune să contribuie la: creșterea numărului de proiecte care se adresează tinerilor, cu sprijinul financiar al ministerului; clarificarea situației juridice și cadastrale a patrimoniului din domeniul tineretului, la nivel central și local, în vederea realizării descentralizării; digitalizarea proceselor de selecție a proiectelor prin care se solicită finanțare din partea ministerului; inventarierea digitală a infrastructuri de tineret și monitorizarea utilizării acesteia, pentru a prioritiza alocările de fonduri, în vederea modernizări bazelor utilizate frecvent de către tineri; operaționalizarea Consiliului Interministerial pentru Tineret.

Strategia Națională de Tineret 2024 – 2027 este o strategie intersectorială care face legătura cu principalele documente rezultate din Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027.

Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027 și a activităților cuprinse în Planul de acțiune se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor.

Continuare

ECONOMIE

MEAT: Finanțări de până la 200.000 euro pentru proiectele de investiții private din stațiunile balneare și balneoclimatice

Radio CECCAR FM

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunță lansarea apelului de proiecte destinat operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice, începând cu 17 iunie 2024ora 10:00. Potrivit unui comunicat al MEAT, prin această inițiativă, se oferă posibilitatea obținerii unei finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement.

Schema de minimis, implementată de MEAT, are ca obiectiv diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor oferite în aceste destinații. Finanțarea, care acoperă maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, va include și costurile aferente formării profesionale a personalului angajat în sectorul HoReCa.

Pentru anul 2024, sumele alocate programului se ridică la 15 milioane lei. Aceste fonduri sunt destinate susținerii proiectelor care vizează extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură. Totodată, finanțarea va sprijini construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice. Achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare este, de asemenea, eligibilă, precum și formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa.

Conform Ordinului MEAT nr. 181/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, cu modificările și completările ulterioare, înscrierea în cadrul programului se va face prin depunerea fizică a documentației la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

Un beneficiar se poate înscrie cu un singur proiect în cadrul apelului.

Continuare

ECONOMIE

Au fost lansate consultările interministeriale ce vizează realizarea Cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Radio CECCAR FM

La sediul Băncii Mondiale de la București, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat consultările interministeriale asupra Cadrului național de competențe digitale (DigCompRo), un element crucial în procesul de digitalizare a României. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, versiunea de lucru a DigCompRo, realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, își propune să sprijine MCID în consolidarea capacității de a implementa Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor românilor.

„Transformarea digitală aduce beneficii reale prin dezvoltarea competențelor digitale. DigCompRo este o inițiativă ambițioasă, care va deveni cadrul național de dezvoltare a competențelor digitale pentru toți cetățenii României. Elaborarea acestui cadru este parte a investiției 17 a Componentei 7 – Transformare Digitală din PNRR, cu un buget de 37 milioane de euro. Până la finalul anului viitor, sute de mii de români din orașe, comune și sate vor dobândi competențe digitale de bază în peste 1000 de biblioteci transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale“, a afirmat ministrul Bogdan Ivan, citat în comunicat.

„Suntem în momentul în care alfabetizarea digitală a devenit la fel de importantă ca literația și numerația. Alfabetizarea digitală este un efort transversal – fiecare cadru didactic, indiferent de disciplina pe care o predă, trebuie să poată să formeze competențe digitale, prin modul în care utilizează tehnologia pe care o are și o va avea la dispoziție în sălile de clasă și în laboratoare“, a declarat, la rândul său, Ligia Deca, ministrul Educației.

Pentru ca economia românească să progreseze pe calea tranziției digitale, dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor este o direcție de investiții esențială. Potrivit MCID, formarea abilităților digitale va permite României:  îmbunătățirea rezultatelor pe piața muncii, inclusiv prin stimularea participării și prin perfecționare/recalificare; ▪ o participare civică mai bună, prin adoptarea și utilizarea serviciilor guvernamentale digitale; ▪ îmbunătățirea rezultatelor în ceea ce privește Indicele economiei și societății digitale (DESI), calculat anual de Comisia Europeană.

„Avându-se în vedere evoluția rapidă a peisajului digital, este necesar și oportun ca România să dezvolte și să faciliteze adoptarea pe scară largă a unui cadru național dedicat competențelor digitale pentru cetățenii români, adaptat specificului local, pornind de la cadrul de referință DigComp 2.2, elaborat de Comisia Europeană. Această inițiativă va asigura condițiile ca România să rămână competitivă în era digitală și îi va permite să evalueze într-o manieră cuprinzătoare și să dezvolte competențele digitale în rândul cetățenilor“, se menționează în comunicat.

Continuare
ECONOMIEacum 3 ore

A fost aprobată Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027

ECONOMIEacum 3 ore

MEAT: Finanțări de până la 200.000 euro pentru proiectele de investiții private din stațiunile balneare și balneoclimatice

ECONOMIEacum 3 ore

Au fost lansate consultările interministeriale ce vizează realizarea Cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

ECONOMIEacum o zi

AFIR: Finanțare de peste 35 milioane de euro pentru construirea de drumuri agricole și comunale

ECONOMIEacum o zi

CFA România: Indicele de Încredere Macroeconomică, în scădere accentuată în aprilie

ECONOMIEacum o zi

ANAF: Prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se instituie nicio taxă suplimentară pentru contribuabili

ECONOMIEacum o zi

Google și DNSC au lansat o campanie de prevenire a dezinformării în mediul online

ECONOMIEacum o zi

ACEA: Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au crescut cu 12,6% în aprilie

Teodor Brates
ÎNREGISTRĂRIacum 2 zile

Economia la bani mărunți – Ediția din 21.05.2024

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Suceava: Conducerea filialei a premiat elevii cu cele mai bune rezultate la faza județeană a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Neamț: Festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei județene a Concursului de cultură și educație financiar-contabilă

PROFESIA CONTABILĂacum 2 zile

CECCAR Dâmbovița: Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a

Trending